e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP
Promocja: -19%


Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿±

Harvard Business School Press
promocja -19%
cena: 68.148148148148 z 55.20 z
Data wydania: 2008-04-08
stron: 208, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Twoja firma nie jest organizacj± non profit. Górnolotne misje, okre¶lane przez zarz±d cele, podejmowane dzia³ania PR - to wszystko jest godne pochwa³y i potrzebne, ale tak naprawdê nie dlatego firma istnieje na rynku. Co wiêc stanowi zasadnicz± kwestiê codziennych zmagañ w trudnym ¶wiecie gospodarki wolnorynkowej?
Otó¿ prawdziwym celem Twojego przedsiêbiorstwa jest osi±gniêcie finansowego zysku; sprzeda¿ produktów lub us³ug po jak najlepszej cenie jak najwiêkszemu i wiernemu gronu zadowolonych klientów; w koñcu ekspansja na inne rynki, zwyciêska walka z konkurencj± czy choæby rozszerzanie oferty na pó³kach w hipermarketach.
Kluczow± komórk± ka¿dej firmy jest sprawnie dzia³aj±cy dzia³ sprzeda¿y. Menad¿erowie po¶wiêcaj± znaczn± ilo¶æ czasu i nak³adów pieniê¿nych, by funkcjonowa³ on jak starannie nakrêcony zegarek. Jednak bez solidnych teoretycznych podstaw i cennych rad praktyków zwrot z poniesionych inwestycji graniczyæ bêdzie z cudem. Autorzy zgromadzonych w tym zbiorze artyku³ów pomog± Ci w podjêciu decyzji, dziêki którym realne stanie siê osi±gniêcie maksymalnej wydajno¶ci dzia³u handlowego oraz zaplanowanie w³a¶ciwego rozwoju Twojej firmy.
  • Wybór systemu kontroli przedstawicieli handlowych (rozliczanie z wyników czy nacisk na wypracowanie odpowiednich zachowañ?).
  • Symbioza dzia³ów sprzeda¿y i marketingu w imiê owocnej wspó³pracy.
  • Tworzenie i rozwój nowoczesnej sieci sprzeda¿y.
  • Wyzwania w procesie sprzeda¿y i zarz±dzaniu zespo³em handlowców.

"Strategia powinna wyrastaæ na b³ocie rynku, a nie w antyseptycznym ¶rodowisku wie¿y z ko¶ci s³oniowej."
Al Ries, Jack Trout
Niniejsza seria dostarcza wspó³czesnym mened¿erom cennych informacji - koniecznych, by staæ siê konkurencyjnym w szybko zmieniaj±cym siê ¶wiecie biznesu. Harvard Business Review jest niezbêdn± pozycj± czytelnicz± dla osób zarz±dzaj±cych i ambitnych pracowników w organizacjach na ca³ym ¶wiecie. Zbiór artyku³ów prezentuje prze³omowe idee oraz stanowiska czo³owych my¶licieli, poczynaj±c od najwybitniejszych teoretyków, których praca pozwoli³a na zdefiniowanie ca³ej dziedziny, a koñcz±c na m³odych talentach, które zmieni± nasz sposób my¶lenia o sprzeda¿y, marketingu, komunikacji i zarz±dzaniu.


Cena: 55.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Bezb³êdne zarz±dzanie. Koniec z syndromem skazanego na pora¿kê (45.60z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Grzeczne dziewczynki nie siedz± w fotelu prezesa. Jak zarz±dzaæ firm± kobiec± rêk±' (29.00z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu (37.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Ksi±¿eczka zdrowia copywritera (4.00z)
Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego (37.00z)
Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
Prowad¼ blog! Przewodnik dla ma³ych firm (34.00z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Harvard Business Review. Marketing (69.00z)
My¶l jak Twój klient. Strategia rozwoju sprzeda¿y (44.90z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Jak utrzymywaæ dobre relacje z mediami (34.90z)
Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj± (39.00z)
Harvard Business Review. Atrybuty przywódcy (55.20z)
Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjno¶ci produktów i przetrwania w biznesie (44.90z)
Wprowadzenie do zarz±dzania operacjami i ³añcuchem dostaw (97.00z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie (49.00z)
Zarz±dzanie w stylu Warrena Buffetta. Sprawdzone narzêdzia sukcesu w ¿yciu osobistym i biznesie (37.00z)
PMO. Praktyka zarz±dzania projektami i portfelem projektów w organizacji (69.00z)

Pozostae z serii: VIP

Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Psychologia przywództwa (47.00z)
Harvard Business Review. Skuteczne przywództwo (69.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Mistrzowie rynku. 40 strategicznych ruchów, które przynios± szybki wzrost Twojej firmie (35.92z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era (79.00z)
Machiavelli. Nowoczesne przywództwo (37.00z)
Harvard Business Review. Atrybuty przywódcy (55.20z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
Wska¼niki ekonomiczne. Przewodnik dla inwestora (69.00z)
Harvard Business Review. Marketing (69.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian, Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (71.20z)
Psychologia inwestowania. Wydanie II (31.20z)
Psychologia inwestowania. Wydanie IV (44.90z)
Harvard Business Review. Efektywna komunikacja (69.00z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Czas rekinów. Liderzy amerykañskiego biznesu XX wieku (69.00z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)