e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: VIP


Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian

Chris Zook, James Allen
cena: 49.90 z
Data wydania: 2005-03-15
stron: 176, twarda oprawa, format: B5

wicej na stronie onepress.pl
>> Mo¿esz kupiæ komplet w ni¿szej cenie!
  • Jak zarz±dzaæ rozwojem i tworzyæ trwa³± warto¶æ firmy w z³o¿onym i niepewnym otoczeniu rynkowym?
  • Jak odkryæ i wykorzystaæ ukryty potencja³ organizacji?
  • Jak oceniæ strategiê ju¿ na etapie jej formu³owania?
  • Jak przewidywaæ dzia³ania konkurentów i zabezpieczaæ siê przed przysz³ymi zagro¿eniami?

Odkryj sekrety trwa³ego i zrównowa¿onego wzrostu

Dlaczego jedynie 10% firm na ca³ym ¶wiecie pod±¿a ¶cie¿k± trwa³ego i zrównowa¿onego wzrostu, osi±gaj±c przy tym zyski?
Dlaczego du¿e korporacje, wieloletni liderzy rynku, padaj± jak muchy w starciach z nowymi - zdawa³oby siê, s³abymi - konkurentami?
W którym momencie zarz±dzaj±cy - ¶wiadomie lub nie - wprowadzaj± firmê na drogê, z której nie mo¿na zawróciæ?
Dobra strategia rozwoju umo¿liwia pe³ne wykorzystanie potencja³u firmy w jej podstawowym, dobrze rozpoznanym obszarze dzia³alno¶ci. Ten ponadczasowy i uniwersalny priorytet strategiczny jest ¼ród³em przewagi konkurencyjnej i najlepszym punktem wyj¶cia na drodze rozwoju. Drugim wa¿nym elementem strategii jest ekspansja w nowych segmentach rynku "otaczaj±cych" ten podstawowy - w ten sposób firma buduje pier¶cieñ chroni±cy jej rdzeñ przed atakami konkurentów. Trzeci zasadniczy element ka¿dej dobrej strategii to ci±g³e dostosowywanie koncepcji rozwoju do zmian sytuacji w coraz bardziej turbulentnym otoczeniu rynkowym.
Problem wzrostu le¿y w pe³nym wykorzystaniu fundamentalnych praw rynku i ekonomii. Autorzy dochodz± do tego wniosku w oparciu o 10-letnie badania ponad dwóch tysiêcy firm technologicznych, us³ugowych i produkcyjnych w ró¿nych bran¿ach, a tak¿e wywiady przeprowadzone z ponad setk± dyrektorów zarz±dzaj±cych. Wiêkszo¶æ koncepcji rozwoju powszechnie uwa¿anych za skuteczne nie tworzy trwa³ej warto¶ci - a czasami nawet j± niszczy. Dzieje siê tak dlatego, ¿e twórcy i wykonawcy wiêkszo¶ci strategii rozwoju nie dostrzegaj± ukrytych mo¿liwo¶ci ekspansji w podstawowym obszarze dzia³alno¶ci firmy.
Autorzy rzucaj± nowe ¶wiat³o na klasyczne problemy strategii rozwoju firm. Wyci±gaj±c wnioski z b³êdów korporacji na ca³ym ¶wiecie, wyja¶niaj±, jak pokonywaæ trudno¶ci w obecnym otoczeniu rynkowym - erze zmian. Ta ksi±¿ka zawiera praktyczne wskazówki dla mened¿erów na ca³ym ¶wiecie, jak kreowaæ trwa³± warto¶æ firmy, przesuwaj±c granice podstawowego obszaru dzia³alno¶ci firmy i pod±¿aæ za zmianami sytuacji rynkowej w d³ugim okresie czasu.
Ta ksi±¿ka stanowi zapis wiedzy i do¶wiadczeñ, uzupe³niony wnioskami z historii sukcesów i pora¿ek najwiêkszych korporacji. Wykorzystaj do¶wiadczenie autorów i prowad¼ swoj± firmê ¶cie¿k± zrównowa¿onego wzrostu, tworz±c jej trwa³± warto¶æ i zyski w szerokim horyzoncie strategicznym.


Cena: 49.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Zarz±dzanie w stylu Warrena Buffetta. Sprawdzone narzêdzia sukcesu w ¿yciu osobistym i biznesie (37.00z)
Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego m±drzy ludzie dokonuj± z³ych wyborów (39.00z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
Strategia ostra jak pepperoni (27.00z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Harvard Business Review. Przywództwo (55.20z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw (69.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów (33.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Abonament roczny serwisu CzasNaE-Biznes (120.78z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie (34.90z)
Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Biznes rodzinny (19.90z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Zwariowane pomys³y, które siê sprawdzaj±. Jak zbudowaæ kreatywn± firmê (39.00z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (22.68z)
Sztuka wojny. Sztuka marketingu (29.90z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)

Pozostae z serii: VIP

Harvard Business Review. Fuzje i przejêcia (5.00z)
Psychologia przywództwa (47.00z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Machiavelli. Nowoczesne przywództwo (37.00z)
Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzy¶ci poprzez wspó³pracê (47.20z)
Psychologia inwestowania. Wydanie IV (44.90z)
Harvard Business Review. Negocjacje i rozwi±zywanie konfliktów (69.00z)
Harvard Business Review. Przywództwo w okresie zmian (8.00z)
Ekonomia ¿ycia. Od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego ¶wiata wp³ywaj± na nasze codzienne ¿ycie (57.00z)
¦wietne pomys³y. Jak je skutecznie prezentowaæ i broniæ ich przed destrukcyjn± krytyk± (39.00z)
Pierwsze 90 dni. Strategie zapewniaj±ce sukces ka¿demu liderowi (59.00z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie mark± (55.20z)
Marketing wed³ug Teda Levitta (49.00z)
Czas rekinów. Liderzy amerykañskiego biznesu XX wieku (69.00z)
Harvard Business Review. Atrybuty przywódcy (55.20z)
Zagro¿enia do przewidzenia. Jak wykrywaæ oznaki kryzysów w firmie i gospodarce (39.20z)
Inteligencja emocjonalna w biznesie. Praktyczne strategie wspó³pracy z lud¼mi (59.00z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
Sztuka wojny. Sztuka marketingu (29.90z)