e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Quick


Jak radziæ sobie ze stresem

cena: 19.90 z
Data wydania: 2006-03-23
stron: 80, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl
£atwo wpadasz w z³o¶æ? Jeste¶ ci±gle zmêczony? Dotkliwie odczuwasz ataki innych ludzi? Z trudem znajdujesz czas na to, co lubisz? Masz hu¶tawki nastrojów i tiki nerwowe? Tracisz poczucie humoru? A mo¿e stres pobudza Ciê do dzia³ania, ale czujesz, ¿e d³u¿ej nie dasz rady?
Je¶li zauwa¿y³e¶ u siebie choæ niektóre z tych objawów stresu, to ta ksi±¿ka jest dla Ciebie.
Stres pojawia siê, gdy otoczenie stawia przed Tob± trudne wyzwania. Ale to jeszcze nie znaczy, ¿e w takich momentach masz zapomnieæ o rado¶ci, poddaæ siê frustracji i pozwoliæ, by zjad³y Ciê nerwy. Przy odrobinie wysi³ku mo¿esz wyeliminowaæ nie tylko objawy, ale i przyczyny stresu. Zdziwisz siê, jak ³atwo i szybko zapanujesz nad tym, co wywo³uje w Tobie napiêcie.
Przeczytaj tê ksi±¿kê i skorzystaj ze sprawdzonej metody czterech kroków:
  • Krok 1: wykrywaj wczesne symptomy stresu
  • Krok 2: poznaj ¼ród³a swojego stresu
  • Krok 3: opanuj nowe umiejêtno¶ci, które pomog± Ci w walce ze stresem
  • Krok 4: stwórz w³asny plan antystresowy

Inni krzycz±: wiêcej, szybciej i lepiej?
Powiedz im na to: spokojnie, z dystansem i bez stresu.
I tak trzymaj.Cena: 19.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Rozwój kompetencji osobistych

Sztuka rozpoczynania (37.00z)
Poznaj swoj± warto¶æ (15.92z)
Grzeczne dziewczynki siê nie bogac±. 75 b³êdów, które utrudniaj± kobietom osi±gniêcie niezale¿no¶ci finansowej (27.00z)
Genotyp przedsiêbiorcy, czyli DNA sukcesu (37.60z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê. Wydanie II (49.00z)
Wielkie muuu. Nie musisz byæ perfekcyjny - masz byæ nadzwyczajny (34.90z)
Harvard Business Review. Kobiety i biznes (55.20z)
Efektywne zarz±dzanie czasem. eBook (19.90z)
Doceniæ siebie i w³asn± warto¶æ (29.00z)
Intensywny kurs przywództwa. Szybki program rozwoju zdolno¶ci przywódczych (27.00z)
Motywacja bez granic (29.90z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (29.00z)
¯ycie w stresie. Jak okie³znaæ lêki (14.90z)
Poradnik korporacyjnego szczura (34.90z)
Przyspieszony kurs kreatywno¶ci (44.00z)
Przewodnik Podyplomowy 2006 (25.50z)
Przyspieszony kurs rozwoju osobistego (59.00z)
B±d¼ pewny siebie. eBook (19.90z)
Zapanowaæ nad czasem. Jak efektywnie pracowaæ, by mieæ czas na wszystko (44.90z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie samym sob± (69.00z)

Pozostae z kategorii: Biuro i praca

Jak zyskaæ uznanie szefa i odnie¶æ sukces w pracy (19.90z)
Wylej w³asnego szefa. Jak rzuciæ pracê i zmieniæ pasjê w profesjê (23.20z)
Kompendium small businessu (89.00z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa (49.00z)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha (69.00z)
Nauki Barona (33.00z)
Excel. Najlepsze sztuczki i chwyty (49.00z)
Wzorowe negocjacje. Nie wpadaj w pu³apki i osi±gaj cel (19.90z)
Zdrowe my¶lenie. Jak przekuwaæ pora¿ki w sukcesy i zarabiaæ na tym miliony (24.90z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 195 ujêæ Scotta Kelbyego (37.00z)
Inteligencja spo³eczna. Nowa nauka sukcesu (34.90z)
Excel. Tabele i wykresy przestawne. Przewodnik po tworzeniu dynamicznych arkuszy kalkulacyjnych (39.00z)
Poradnik korporacyjnego szczura (34.90z)
Trudni ludzie. Przetrwanie i rozwój bez zamordowania w³asnego szefa (27.00z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych. eBook (19.90z)
NLP. Nowa technika osi±gania sukcesów (57.00z)
Jak zorganizowaæ perfekcyjn± konferencjê (15.92z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. eBook (24.90z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (29.00z)
B±d¼ swoim guru. Droga do osobistego i zawodowego o¶wiecenia (34.90z)

Pozostae z serii: Quick

Doskona³a umiejêtno¶æ komunikacji. eBook (19.90z)
Jak zorganizowaæ perfekcyjn± konferencjê (15.92z)
¯ycie w stresie. Jak okie³znaæ lêki (14.90z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (29.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic. Zrób imponuj±ce wra¿enie i zdob±d¼ wymarzon± pracê (29.00z)
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów (17.90z)
33 rady jak przeprowadziæ udan± prezentacjê (14.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. eBook (19.90z)
Jak pisaæ dobre e-maile (15.92z)
Jak wykorzystaæ internet w poszukiwaniu pracy' (20.93z)
Okres próbny. Jak przekonaæ do siebie pracodawcê (2.00z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych (19.90z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie (17.90z)
Twoje podej¶cie do pieniêdzy. Czy zachowujesz siê tak, jak wszyscy inni' (19.90z)
Empowerment. Jak zwiêkszaæ zaanga¿owanie pracowników (19.90z)
Niezbêdnik karierowicza, czyli jak zrobiæ b³yskotliw± karierê w wielkim mie¶cie (34.90z)
Efektywne zarz±dzanie czasem. eBook (19.90z)
Jak kontrolowaæ swoje finanse (22.90z)
Jak napisaæ CV i zdobyæ pracê (24.90z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych. eBook (19.90z)