e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Quick
Promocja: -19%


Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim

Wac³aw Kisiel-Dorohinicki, Ma³gorzata Kisiel-Dorohinicka, Jo
promocja -19%
cena: 32.493827160494 z 26.32 z
Data wydania: 2011-10-28
stron: 144, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl
Zaproszenie na rozmowê to ju¿ wielki sukces i jednocze¶nie ogromna szansa, której nie powinno siê zmarnowaæ z³ym przygotowaniem

Po angielsku? No problem!

"Halo? Czy to pani Anna Nowak (pan Jan Kowalski)? Z przyjemno¶ci± informujê, i¿ pierwszy etap procesu rekrutacji okaza³ siê pomy¶lny. Chcemy zaprosiæ pani± (pana) na rozmowê kwalifikacyjn±. Czwartek, godzina dziewi±ta rano w siedzibie naszej firmy, serdecznie zapraszam". Na Twojej twarzy ju¿ pojawia siê szeroki u¶miech, ju¿ chcesz krzyczeæ z rado¶ci, gdy na samym koñcu rozmowy mi³a pani po drugiej stronie s³uchawki dodaje: "Aha, rozmowa odbêdzie siê w jêzyku angielskim", co skutecznie studzi Twój zapa³
Oczywi¶cie znasz jêzyk - podczas zagranicznych wakacji bez problemu robisz zakupy i pytasz o drogê; w kinie ogl±dasz film, tylko czasem zerkaj±c na polskie napisy; ba, spotkawszy obcokrajowca, z przyjemno¶ci± rozpoczynasz towarzysk± pogawêdkê. Jednak rozmowa kwalifikacyjna w obcym jêzyku to co¶ zupe³nie innego ni¿ lu¼na wymiana my¶li. To Twoja szansa na wymarzon± pracê, przepustka do lepszej przysz³o¶ci, innymi s³owy - najpowa¿niejszy test ze znajomo¶ci jêzyka! Dlatego te¿ musisz siê do niego dobrze przygotowaæ./
  • Dowiedz siê, kogo naprawdê szukaj±
  • Poznaj firmê, do której aplikujesz
  • Sprawd¼, jakie bêd± Twoje przysz³e obowi±zki
  • Dobierz w³a¶ciw± garderobê
  • Opanuj odpowiednie s³ownictwo
  • Przygotuj trafne odpowiedzi na typowe pytania
  • Naucz siê odpowiadaæ na pytania nietypowe

I zdaj ten test na pi±tkê - w jêzyku polskim i angielskim!Wac³aw Kisiel-Dorohinicki - psycholog, absolwent Wydzia³u Zarz±dzania i Komunikacji Spo³ecznej Uniwersytetu Jagielloñskiego, certyfikowany trener kadr, licencjonowany doradca zawodowy, specjalizuj±cy siê w obszarach rozwoju osobistego, rynku pracy i biznesu. Prowadzi zajêcia ze studentami z zakresu doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz w Wy¿szej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Równolegle zajmuje siê rekrutacj±, projektuj±c i przeprowadzaj±c procesy selekcji kandydatów na ró¿ne stanowiska. Sta³y wspó³pracownik wielu firm i instytucji szkoleniowych. Autor ksi±¿ki AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy.
Ma³gorzata Kisiel-Dorohinicka - absolwentka Wydzia³u Historycznego Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu i public relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od 2005 roku specjalizuje siê w doradztwie i szkoleniach z zakresu kreowania wizerunku, analizy kolorystycznej oraz zasad etykiety i savoir-vivre w biznesie.
Joanna Nosal-Charowska - absolwentka kierunku turystyka i rekreacja na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kierunku public relations i marketing w UK International College na East London University oraz Chartered Institute for Securities and Investment w Londynie. Od wielu lat mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. Ma do¶wiadczenie w pracy w bran¿y turystycznej i finansowej (m.in. dla Intercontinental Hotels Group, Corus Hotels Group, Lloyds Bank oraz Bank of New York Mellon). Obecnie pracuje w firmie consultingowej FMConsult jako konsultantka z zakresu prawa finansowego i inwestycji na rynkach finansowych.


Cena: 26.32 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: poszukiwaniepracy

Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic. Zrób imponuj±ce wra¿enie i zdob±d¼ wymarzon± pracê (29.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. eBook (19.90z)
Okres próbny. Jak przekonaæ do siebie pracodawcê (2.00z)
Jak wykorzystaæ internet w poszukiwaniu pracy' (20.93z)
Jak napisaæ CV i zdobyæ pracê (24.90z)
Grzeczna dziewczynka idzie do pracy czyli jak przetrwaæ trudne pocz±tki (27.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna (29.90z)

Pozostae z kategorii: Zasoby ludzkie

Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! (37.00z)
Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê (39.90z)
Lepsze zarz±dzanie kadrami. Jak stworzyæ organizacjê, która uwalnia ludzki potencja³ (35.92z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze (49.00z)
Zespo³y po polsku. Jak firmy dzia³aj±ce na polskim rynku podnosz± swoj± efektywno¶æ dziêki pracy zespo³owej (49.00z)
Mowa cia³a. Praktyczne wprowadzenie (29.00z)
Relacje w pracy. Zawodowo zgrany zespó³ (19.90z)
Biznes i futbol (33.00z)
Harvard Business Review. Efektywna komunikacja (69.00z)
Zasoby ludzkie - planowanie i zarz±dzanie (39.00z)
Dodaj im skrzyde³! Jak najlepsi liderzy wyzwalaj± potencja³ swoich wspó³pracowników (39.00z)
Rozwój zasobów ludzkich (45.60z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców (34.90z)
Feedback czyli informacja zwrotna. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (39.90z)
Inteligencja emocjonalna w biznesie. Praktyczne strategie wspó³pracy z lud¼mi (59.00z)
Oni nic nie rozumiej±! Jak przekszta³caæ opór w zrozumienie (29.90z)
Zatrudniaj z g³ow±. Racjonalny sposób na zbudowanie ¶wietnego zespo³u (44.90z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów (34.90z)
Empowerment. Jak zwiêkszaæ zaanga¿owanie pracowników (19.90z)
Pokonywanie przeszkód. Przypowie¶æ o tym, jak poskromiæ smoka konfliktu (29.90z)

Pozostae z serii: Quick

Techniki pokonywania problemów (19.90z)
Wzorowe negocjacje. Nie wpadaj w pu³apki i osi±gaj cel (19.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna (29.90z)
Biznes rodzinny (19.90z)
Jak napisaæ CV i zdobyæ pracê (24.90z)
Niezbêdnik karierowicza, czyli jak zrobiæ b³yskotliw± karierê w wielkim mie¶cie (34.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. eBook (19.90z)
Kreatywno¶æ i Ty. Droga do pomys³owo¶ci w pracy (15.92z)
Jak radziæ sobie ze stresem (19.90z)
Doskona³a umiejêtno¶æ komunikacji. eBook (19.90z)
Twoje podej¶cie do pieniêdzy. Czy zachowujesz siê tak, jak wszyscy inni' (19.90z)
Jak kontrolowaæ swoje finanse (22.90z)
33 techniki negocjowania i argumentacji (14.90z)
Empowerment. Jak zwiêkszaæ zaanga¿owanie pracowników (19.90z)
Jak wykorzystaæ internet w poszukiwaniu pracy' (20.93z)
¯ycie w stresie. Jak okie³znaæ lêki (14.90z)
Podejmowanie trafnych decyzji. (19.90z)
B±d¼ kreatywny i pomys³owy (19.90z)
33 rady jak dbaæ o klienta. Budowanie trwa³ych kontaktów handlowych (19.90z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych (19.90z)