e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim. eBook. ePub

Wac³aw Kisiel-Dorohinicki, Ma³gorzata Kisiel-Dorohinicka, Jo
cena: 26.90 z
Data wydania: 2011-10-20
stron: 144, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Zaproszenie na rozmowê to ju¿ wielki sukces i jednocze¶nie ogromna szansa, której nie powinno siê zmarnowaæ z³ym przygotowaniem

Po angielsku? No problem!

"Halo? Czy to pani Anna Nowak (pan Jan Kowalski)? Z przyjemno¶ci± informujê, i¿ pierwszy etap procesu rekrutacji okaza³ siê pomy¶lny. Chcemy zaprosiæ pani± (pana) na rozmowê kwalifikacyjn±. Czwartek, godzina dziewi±ta rano w siedzibie naszej firmy, serdecznie zapraszam". Na Twojej twarzy ju¿ pojawia siê szeroki u¶miech, ju¿ chcesz krzyczeæ z rado¶ci, gdy na samym koñcu rozmowy mi³a pani po drugiej stronie s³uchawki dodaje: "Aha, rozmowa odbêdzie siê w jêzyku angielskim", co skutecznie studzi Twój zapa³
Oczywi¶cie znasz jêzyk - podczas zagranicznych wakacji bez problemu robisz zakupy i pytasz o drogê; w kinie ogl±dasz film, tylko czasem zerkaj±c na polskie napisy; ba, spotkawszy obcokrajowca, z przyjemno¶ci± rozpoczynasz towarzysk± pogawêdkê. Jednak rozmowa kwalifikacyjna w obcym jêzyku to co¶ zupe³nie innego ni¿ lu¼na wymiana my¶li. To Twoja szansa na wymarzon± pracê, przepustka do lepszej przysz³o¶ci, innymi s³owy - najpowa¿niejszy test ze znajomo¶ci jêzyka! Dlatego te¿ musisz siê do niego dobrze przygotowaæ./
  • Dowiedz siê, kogo naprawdê szukaj±
  • Poznaj firmê, do której aplikujesz
  • Sprawd¼, jakie bêd± Twoje przysz³e obowi±zki
  • Dobierz w³a¶ciw± garderobê
  • Opanuj odpowiednie s³ownictwo
  • Przygotuj trafne odpowiedzi na typowe pytania
  • Naucz siê odpowiadaæ na pytania nietypowe

I zdaj ten test na pi±tkê - w jêzyku polskim i angielskim!Wac³aw Kisiel-Dorohinicki - psycholog, absolwent Wydzia³u Zarz±dzania i Komunikacji Spo³ecznej Uniwersytetu Jagielloñskiego, certyfikowany trener kadr, licencjonowany doradca zawodowy, specjalizuj±cy siê w obszarach rozwoju osobistego, rynku pracy i biznesu. Prowadzi zajêcia ze studentami z zakresu doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz w Wy¿szej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Równolegle zajmuje siê rekrutacj±, projektuj±c i przeprowadzaj±c procesy selekcji kandydatów na ró¿ne stanowiska. Sta³y wspó³pracownik wielu firm i instytucji szkoleniowych. Autor ksi±¿ki AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy.
Ma³gorzata Kisiel-Dorohinicka - absolwentka Wydzia³u Historycznego Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu i public relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od 2005 roku specjalizuje siê w doradztwie i szkoleniach z zakresu kreowania wizerunku, analizy kolorystycznej oraz zasad etykiety i savoir-vivre w biznesie.
Joanna Nosal-Charowska - absolwentka kierunku turystyka i rekreacja na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kierunku public relations i marketing w UK International College na East London University oraz Chartered Institute for Securities and Investment w Londynie. Od wielu lat mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. Ma do¶wiadczenie w pracy w bran¿y turystycznej i finansowej (m.in. dla Intercontinental Hotels Group, Corus Hotels Group, Lloyds Bank oraz Bank of New York Mellon). Obecnie pracuje w firmie consultingowej FMConsult jako konsultantka z zakresu prawa finansowego i inwestycji na rynkach finansowych.


Cena: 26.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Efektywno¶æ osobista. Zarz±dzanie sob± i innymi w czasie. eBook. Pdf (22.90z)
Sztuka doczesnej m±dro¶ci. eBook. Mobi (21.99z)
Jak poderwaæ ch³opaka. Od samotnej do kochanej w 100 dni (29.00z)
Nie daj siê z³emu szefowi i kiepskim kolegom. eBook. Pdf (27.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (31.99z)
Superskuteczne strategie opanowania jêzyków obcych. Twój prywatny coach. eBook. ePub (29.90z)
Dalajlama nieznany. Niezwyk³a si³a przebaczania (34.00z)
Wy¿sza szko³a skutecznej retoryki (32.90z)
Wspó³brzmienie. Znajd¼ wspólny jêzyk z odbiorcami Twojej prezentacji. eBook. Pdf (54.99z)
Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji. eBook. Pdf (54.99z)
AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy. eBook. PDF (27.90z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz. eBook. Mobi (31.99z)
Wiêcej ni¿ Sekret (29.90z)
Diablica w ³ó¿ku. Grzeczne dziewczynki marz± o raju, niegrzeczne maj± raj na ziemi (26.66z)
Szko³a twórczego pisania. Jak zostaæ autorem bestsellerowych powie¶ci. eBook. Pdf (26.90z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (29.90z)
Sudoku. 101 ³amig³ówek dla zaawansowanych (7.90z)
Sztuka wojny. Traktat. Wydanie kieszonkowe (9.90z)
Tylko dla kobiet. Jak mê¿czy¼ni postrzegaj± biznes oraz kobiety w biznesie (39.00z)
Ksi±¿ê. eBook. Mobi (21.99z)

Pozostae z serii: Inne

Chorwacja. Zielony Przewodnik. Wyd. 3 (49.90z)
Zarz±dzanie nieruchomo¶ciami (84.15z)
Efekt wirusowy w biznesie. Dlaczego pewne produkty i us³ugi zdobywaj± rynek (38.17z)
Zapraszam do gabinetu inwestora gie³dowego. Przewodnik po inwestowaniu na gie³dzie (75.65z)
Ekonomia zrównowa¿onego rozwoju (42.42z)
Tysi±c szklanek herbaty. Spotkania na Jedwabnym Szlaku (12.90z)
City Girl Kobieta która podbi³a londyñsk± gie³dê (42.42z)
Z talentem do gwiazd. Jak robiæ karierê w show-biznesie (23.94z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko. eBook. Pdf (35.90z)
Excel 2013 PL. Biblia (64.35z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego. Wideowyk³ad (41.30z)
Marketing mobilny (37.00z)
Jak oczarowaæ klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowañ konsumenckich (39.00z)
Skuteczna polityka cenowa. Aspekty praktyczne (69.00z)
Wigilijne psy (29.90z)
Psychologia dostatku, czyli jak siê buduje finansow± prosperity (11.90z)
Analiza formacji w wykresach gie³dowych (63.75z)
Zbiór gier z zakresu rozwi±zywania konfliktów (109.65z)
Psychologia poznawcza w praktyce (49.45z)
¯ycie na ziemi Poradnik dla kosmitów (44.90z)