e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Sprzeda¿
Seria: Exclusive
Promocja: -89%


Przedstawiciel SuperJa

Tony Buzan, Richard Israel
promocja -89%
cena: 27.272727272727 z 3.00 z
Data wydania: 2008-05-29
stron: 144, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie onepress.pl

Lata nauki, opas³e tomy, nowatorskie teorie, sprawdzone sposoby, szanowani mentorzy, profilowane szkolenia...


NIECH MI W KOÑCU KTO¦ TO NARYSUJE!
Sprzedawca jak z obrazka.Nie za górami, nie za lasami, ale tu i teraz. Oto historia, która mog³aby przytrafiæ siê i Tobie. A w zasadzie przytrafi Ci siê, kiedy tylko zaczniesz czytaæ i ogl±daæ ten komiks. Bawi±c siê ¶wietnie, niepostrze¿enie bêdziesz zdobywaæ bardzo cenne umiejêtno¶ci handlowe. Umiejêtno¶ci, które drzemi± w Tobie od dawna i tylko czekaj±, by¶ wreszcie je kiedy¶ rozwin±³. Twój wewnêtrzny Przedstawiciel SuperJa jest ju¿ gotów na wyzwania, osi±ganie sukcesu i satysfakcji oraz zdobywanie przewagi nad innymi handlowcami. Na co wiêc jeszcze czekasz?
Proces sprzeda¿y zawsze zaczyna siê w Twojej g³owie - im lepiej zrozumiesz jego mechanizm, tym lepsze wyniki bêdziesz w stanie osi±gn±æ. Nie zapominaj jednak, ¿e wszystko bêdzie przyjemniejsze i przyniesie Ci wiêksze zadowolenie, je¶li zamiast postrzegaæ zawodowe obowi±zki jako z³o konieczne, zaczniesz czerpaæ z nich maksimum rado¶ci! Odprê¿ siê, rozsi±d¼ wygodnie i wraz z Bobem oraz Sue - bohaterami Twojej nowej lektury - zg³êbiaj tajniki efektywnego handlowania. Baw siê znakomicie przy rysunkowych okienkach, które naucz± Ciê wykorzystywaæ zarówno wyobra¼niê, jak i logiczne my¶lenie, bezb³êdnie zapamiêtywaæ imiona i twarze oraz ustawiaæ mentalny kompas sprzeda¿y zawsze w jednym kierunku - w stronê SUKCESU.
Oparty na miêdzynarodowym bestsellerze Sprzeda¿ z G³ow± komiks Przedstawiciel SuperJa jest ¶wietnym szkoleniem, pozwalaj±cym:
  • surfowaæ po w³asnym umy¶le za pomoc± map my¶li;
  • æwiczyæ mózg i pamiêæ jak na zajêciach fitness;
  • wykorzystywaæ palce - zarówno r±k, jak i nóg - podczas tworzenia skojarzeñ;
  • anga¿owaæ wszystkie zmys³y w s³u¿bie sprzeda¿y;
  • nie ³apaæ zadyszki podczas wyczerpuj±cych treningów szarych komórek.

Pierwszy profesjonalny komiks na temat handlu i sprzeda¿y w Polsce.Cena: 3.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Sprzeda¿

Potê¿na sprzeda¿ - nieznane strategie sukcesu (29.00z)
Mistrz sprzeda¿y (31.99z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów (33.00z)
Wzorowe negocjacje. Nie wpadaj w pu³apki i osi±gaj cel (19.90z)
Zarz±dzanie zespo³em handlowym (29.00z)
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny (8.00z)
Efektywna sprzeda¿. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Rewolucja w sprzeda¿y. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc± (31.99z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.00z)
Wychodz±c od NIE. Negocjacje dla twardzieli takich jak Ty (47.00z)
Sprzeda¿ partyzancka. Jak osi±gn±æ du¿e zyski bez wysokich nak³adów inwestycyjnych (4.00z)
Sprzeda¿ prowokacyjna. Zostañ mistrzem uwodzicielskiej komunikacji (27.92z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe (37.00z)
Wszyscy jeste¶my sprzedawcami! (24.00z)
Uwodzicielska sprzeda¿. Wykorzystaj atuty kobieco¶ci, by sprzedaæ wiêcej i skuteczniej (24.90z)
Zrêczno¶æ ust. Hipnotyczna sprzeda¿ i negocjacje (47.00z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej (34.00z)
Relacje z klientem. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Osi±ganie celów. 10 zasad skutecznego dzia³ania (29.00z)
Doceniæ konflikt. Od walki i manipulacji do wspó³pracy (31.85z)
Coaching. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Zgarnij klienta. Najszybszy, najprostszy i najbardziej skuteczny system umo¿liwiaj±cy pozyskanie tylu klientów, ilu nie jeste¶ nawet w stanie obs³u¿yæ (47.00z)
Inwestycje zagraniczne. Jak wej¶æ na polski rynek z obcym kapita³em (31.20z)
Nigdy wiêcej tremy. Jak prze³amaæ lêk przed wyst±pieniami publicznymi (29.00z)
Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu lud¼mi (77.00z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
Teraz ma³e jest wielkie. Anegdoty i niezwyk³e pomys³y biznesowe (45.60z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach (69.00z)
Bud¿et domowy pod kontrol±. Jak rozs±dnie wydawaæ, oszczêdzaæ i inwestowaæ pieni±dze (31.20z)
Prawa charyzmy. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby osi±gaæ sukcesy (37.00z)
6 nawyków wydajnego zespo³u (39.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Wyst±pienia publiczne. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
Pieni±dze le¿± na parkiecie. Gie³da dla niepokornych (33.67z)
Gra gie³dowa. Jak rozs±dnie inwestowaæ w pozbawionym rozs±dku ¶wiecie (8.00z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone (27.30z)
Skuteczne techniki telemarketingu (49.00z)
Sztuka kierowania zespo³em handlowym. Zestaw multimedialny (199.00z)