e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Sprzeda¿
Seria: Exclusive
Promocja: -89%


Przedstawiciel SuperJa

Tony Buzan, Richard Israel
promocja -89%
cena: 27.272727272727 z 3.00 z
Data wydania: 2008-05-29
stron: 144, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie onepress.pl

Lata nauki, opas³e tomy, nowatorskie teorie, sprawdzone sposoby, szanowani mentorzy, profilowane szkolenia...


NIECH MI W KOÑCU KTO¦ TO NARYSUJE!
Sprzedawca jak z obrazka.Nie za górami, nie za lasami, ale tu i teraz. Oto historia, która mog³aby przytrafiæ siê i Tobie. A w zasadzie przytrafi Ci siê, kiedy tylko zaczniesz czytaæ i ogl±daæ ten komiks. Bawi±c siê ¶wietnie, niepostrze¿enie bêdziesz zdobywaæ bardzo cenne umiejêtno¶ci handlowe. Umiejêtno¶ci, które drzemi± w Tobie od dawna i tylko czekaj±, by¶ wreszcie je kiedy¶ rozwin±³. Twój wewnêtrzny Przedstawiciel SuperJa jest ju¿ gotów na wyzwania, osi±ganie sukcesu i satysfakcji oraz zdobywanie przewagi nad innymi handlowcami. Na co wiêc jeszcze czekasz?
Proces sprzeda¿y zawsze zaczyna siê w Twojej g³owie - im lepiej zrozumiesz jego mechanizm, tym lepsze wyniki bêdziesz w stanie osi±gn±æ. Nie zapominaj jednak, ¿e wszystko bêdzie przyjemniejsze i przyniesie Ci wiêksze zadowolenie, je¶li zamiast postrzegaæ zawodowe obowi±zki jako z³o konieczne, zaczniesz czerpaæ z nich maksimum rado¶ci! Odprê¿ siê, rozsi±d¼ wygodnie i wraz z Bobem oraz Sue - bohaterami Twojej nowej lektury - zg³êbiaj tajniki efektywnego handlowania. Baw siê znakomicie przy rysunkowych okienkach, które naucz± Ciê wykorzystywaæ zarówno wyobra¼niê, jak i logiczne my¶lenie, bezb³êdnie zapamiêtywaæ imiona i twarze oraz ustawiaæ mentalny kompas sprzeda¿y zawsze w jednym kierunku - w stronê SUKCESU.
Oparty na miêdzynarodowym bestsellerze Sprzeda¿ z G³ow± komiks Przedstawiciel SuperJa jest ¶wietnym szkoleniem, pozwalaj±cym:
  • surfowaæ po w³asnym umy¶le za pomoc± map my¶li;
  • æwiczyæ mózg i pamiêæ jak na zajêciach fitness;
  • wykorzystywaæ palce - zarówno r±k, jak i nóg - podczas tworzenia skojarzeñ;
  • anga¿owaæ wszystkie zmys³y w s³u¿bie sprzeda¿y;
  • nie ³apaæ zadyszki podczas wyczerpuj±cych treningów szarych komórek.

Pierwszy profesjonalny komiks na temat handlu i sprzeda¿y w Polsce.Cena: 3.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Sprzeda¿

Pozyskiwanie nowych klientów. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Przepis na sprzeda¿. Wydanie II rozszerzone (39.00z)
Efektywna sprzeda¿. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Zarz±dzanie zespo³em handlowym (29.00z)
Handlowanie to gra (55.00z)
Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y (59.00z)
Wychodz±c od NIE. Negocjacje dla twardzieli takich jak Ty (47.00z)
Rewolucja w sprzeda¿y. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Sprzedaj swój software (44.25z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej (34.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów (33.00z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Wzorowe negocjacje. Nie wpadaj w pu³apki i osi±gaj cel (19.90z)
Mistrz sprzeda¿y (31.99z)
Sprzeda¿ prowokacyjna. Zostañ mistrzem uwodzicielskiej komunikacji (27.92z)
Sztuka sprzeda¿y (23.20z)
Potê¿na sprzeda¿ - nieznane strategie sukcesu (29.00z)
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny (8.00z)
Sprzeda¿ partyzancka. Jak osi±gn±æ du¿e zyski bez wysokich nak³adów inwestycyjnych (4.00z)
Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y. Wydanie II (67.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Dlaczego Twój makler wola³by, ¿eby¶ TEGO nie wiedzia³' (27.93z)
Osi±ganie celów. 10 zasad skutecznego dzia³ania (29.00z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone (11.00z)
Pieni±dze le¿± na parkiecie. Gie³da dla niepokornych (33.67z)
Dotacje na inwestycje (49.00z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! (37.00z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug (27.00z)
Uniwersytet Donalda Trumpa. Przedsiêbiorczo¶æ (59.00z)
W zasiêgu jednego telefonu. Tajemnice mistrza kontaktów (33.00z)
Seks, przywództwo i rocknroll. Lekcje Akademii Rocka dla liderów (4.00z)
Prowadzenie spotkañ biznesowych. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania (10.82z)
Internetowi Milionerzy czyli jak zdobyæ fortunê online (37.60z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Mówca doskona³y. Wyst±pienia publiczne w praktyce (24.30z)
Controlling - wspieranie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (34.00z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania (39.00z)
Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjno¶ci produktów i przetrwania w biznesie (44.90z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste (37.00z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ (31.20z)