e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


¦wiadomo¶æ emocjonalna. ¬ród³o wewnêtrznej równowagi i zrozumienia

The Dalai Lama, Paul Ekman, Daniel Goleman
cena: 34.90 z
Data wydania: 2009-11-25
stron: 312, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Spotkanie dwóch tradycji intelektualnych, jak równie¿ dwóch niezwyk³ych umys³ów i serc, zmagaj±cych siê z najwa¿niejszymi wyzwaniami dla ludzko¶ci.
z przedmowy autorstwa Daniela Golemana
Uczucia ³±cz± i dziel± ¶wiat, w którym ¿yjemy, zarówno w aspekcie osobistym, jak i globalnym, pobudzaj±c nas do najlepszych i najgorszych dzia³añ. Bez uczuæ nie by³oby heroizmu, empatii czy wspó³czucia, jednak nie by³oby równie¿ okrucieñstwa, egoizmu ani z³o¶liwo¶ci. Pomimo ró¿nic w postrzeganiu ¶wiata (...) wraz z Dalajlam± próbowali¶my na¶wietliæ te sprzeczno¶ci i wypracowaæ pewne drogi, którymi mo¿na pod±¿aæ, aby osi±gn±æ zrównowa¿ony stan umys³u i doznaæ wspó³czucia, które mo¿e ogarn±æ ca³y ¶wiat.
dr Paul Ekman
Dwie odmienne tradycje - psychologia Zachodu i filozofia buddyzmu. Dwie wielkie osobowo¶ci, reprezentuj±ce jak¿e ró¿ne drogi ¿yciowe, do¶wiadczenia i pasje. Prawdziwe starcie tytanów, z których jeden patrzy na otaczaj±c± go rzeczywisto¶æ przez mêdrca szkie³ko i oko, a drugi stawia na czucie i wiarê z du¿± doz± niewyczerpanego optymizmu. Pomimo tych wszystkich ró¿nic odkrywaj± oni wspólne punkty w spojrzeniu na ¶wiat. Obaj chcieliby zmniejszyæ ludzkie cierpienie, obu cechuje intensywna dociekliwo¶æ i ³±czy przekonanie, ¿e mog± siê nawzajem czego¶ nauczyæ.
Zabierzemy Ciê w fascynuj±c± intelektualn± podró¿, w której Twoimi przewodnikami bêd± dwa wielkie wspó³czesne umys³y. Ws³uchaj siê w ich rozmowy na temat zwi±zków nauki i duchowo¶ci. Zastanów siê wraz z nimi nad kulturowymi i ewolucyjnymi ¼ród³ami nienawi¶ci oraz wspó³czucia. Dowiedz siê, co mówi nauka o korzy¶ciach p³yn±cych z buddyjskiej medytacji.
A je¶li po tej niezwyk³ej uczcie umys³u i ducha nadal bêdziesz odczuwaæ niedosyt, wczytaj siê w nie mniej pasjonuj±ce komentarze, napisane przez naukowców i nauczycieli my¶li buddyjskiej. Podziel± siê oni z Tob± wynikami badañ nad emocjami i zaproponuj± praktyczne æwiczenia, pochodz±ce z mistycznych pism Wschodu.


Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Zarz±dzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka (39.00z)
Wojownik czasu. Koniec z chaosem, niespe³nionymi obietnicami i odk³adaniem spraw na pó¼niej (32.90z)
Diablica w ³ó¿ku. Grzeczne dziewczynki marz± o raju, niegrzeczne maj± raj na ziemi (26.66z)
Franczyza - droga do sukcesu (49.00z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II. eBook. ePub (39.00z)
NLP. Nowa technika osi±gania sukcesów. Wydanie II (49.00z)
Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnê o umys³ klienta (39.90z)
Kim chcesz byæ' Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie. eBook. ePub (23.90z)
TyMy¶l. Inaczej zrobi± to za Ciebie... Wydanie II (21.60z)
50 duchowych klasyków. 50 ksi±¿ek, które zmieni³y nasz sposób my¶lenia (34.90z)
Totalny Model Sprzeda¿y. eBook. Mobi (31.99z)
Inny punkt widzenia (3.00z)
Zrób to teraz. Stop odk³adaniu spraw na jutro. eBook. Mobi (27.90z)
Word 2007 PL. Pierwsza pomoc (9.69z)
Perswazja podprogowa. Zakazane techniki wp³ywania na ludzi (39.00z)
Egipt. Zielony przewodnik (wydanie I) (39.90z)
Postanowienia noworoczne. Jak zmieniæ nawyki, zrealizowaæ plany i spe³niæ marzenia (21.60z)
E-przyjaciele. Zobacz, co media spo³eczno¶ciowe mog± zrobiæ dla Twojej firmy (37.89z)
Co Twój kot próbuje Ci powiedzieæ' Poznaj tajemnice kociej psychologii (23.92z)
Król Salomon. Najbogatszy cz³owiek wszech czasów (29.00z)

Pozostae z serii: Inne

Matrioszka Rosja i Jastrz±b (10.90z)
Londyn. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (20.93z)
Forex rynek walutowy dla pocz±tkuj±cych inwestorów (27.35z)
Marketing partyzancki w mediach spo³eczno¶ciowych. 126 narzêdzi w walce o pozycjê w internecie (49.00z)
Sprzeda¿ i charakter (39.02z)
Badania marketingowe (55.17z)
Superpamiêæ. Trening z Kevinem Trudeau (39.00z)
Zyskaj na czasie. Quick Response Manufacturing - innowacyjna metoda zarz±dzania przedsiêbiorstwem (59.42z)
Na ka¿dy temat z Mari± Szyszkowsk± (24.90z)
Barszcz ukraiñski (25.93z)
Go global! (12.90z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Analiza i interpretacja (84.15z)
Czego naprawdê chc± inwestorzy (54.54z)
Toyota talent. Rozwijaj swoich pracowników na sposób Toyoty (69.90z)
Jak solidnie przygotowaæ profesjonalny biznesplan (15.92z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady wiedzy i w³adzy. eBook. Mobi (29.90z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (34.90z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza zorientowana na projekty (40.80z)
Audyt wewnêtrzny i kontrola zarz±dcza (35.70z)
Allegro. Jak marzenia zmieniaæ w pieni±dze (29.00z)