e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Marketing; Sprzeda¿
Seria: Inne
Promocja: -40%


¦wiadomy telemarketing. Interaktywne narzêdzie dla telemarketerów i mened¿erów call center

£ukasz Jasiñski, Katarzyna Ksi±¿kiewicz
promocja -40%
cena: 39.9 z 23.94 z
Data wydania: 2015-01-01
stron: 0, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Czy na telemarketingu da siê jeszcze zarobiæ?

Praca w call center to nie bu³ka z mas³em. ¯eby podj±æ wyzwanie, podnie¶æ s³uchawkê i wykrêciæ kolejny numer, musisz znaæ odpowied¼ na kilka pytañ:
  • Czy oferta, jak± przedstawiasz klientowi, jest atrakcyjna równie¿ dla Ciebie?
  • Z jakiego powodu klienci nie chc± rozmawiaæ, umawiaæ siê na spotkania, podpisywaæ umowy?
  • Co mo¿e byæ przyczyn± tego, ¿e handlowcy zaprzepaszczaj± szanse, jakie daj± im bezpo¶rednie spotkania?
  • Czy cicha wojna miêdzy call center a dzia³em handlowym to fakt?
Pytania mo¿na mno¿yæ...

Ta ksi±¿ka to Twoja lektura obowi±zkowa. Daje instrukcje pozwalaj±ce prowadziæ skuteczne rozmowy telefoniczne i pomaga eliminowaæ tzw. niechciejstwo, czyli sytuacjê, w której wiesz, jak nale¿y post±piæ, ale nie robisz tego, bo hamuj± Ciê ograniczenia w³asnej psychiki, wychowania, zakodowanych schematów zachowañ. Podrêcznik ten dzia³a wiêc dwutorowo i stanowi tre¶ciwy kurs skutecznego telemarketingu. Wyposa¿a zarówno w umiejêtno¶ci twarde, jak i miêkkie. Robi to w przystêpny, niespieszny sposób, zmusza do zastanowienia siê nad przyczynami i podpowiada niezwykle skuteczne rozwi±zania.

UWAGA! Wewn±trz znajduje siê tajny raport na temat najskuteczniejszej obecnie techniki zarz±dzania struktur± call center.

Cena: 23.94 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Marketing bezpo¶redni (67.92z)
Marketing to dzia³a. Sprawdzone sposoby na wypromowanie twojej firmy (59.00z)
Marketing dla studentów kierunków technicznych (50.15z)
Strategie produktowe Ró¿nicowaæ czy upodabniaæ (54.40z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (12.90z)
Crowdsourcing. Jak anga¿owaæ konsumentów w ¶wiat marek (11.90z)
Magia s³ów. Jak pisaæ teksty które porw± t³umy (39.90z)
Marketing (129.00z)
Badania rynku (32.30z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)
Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które sprzedaj± (39.00z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
Badania jako¶ciowe metody i zastosowania (41.65z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Harvard Business Review. Marketing (69.00z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie (49.00z)
Pozycjonowanie produktu (33.92z)
Marketing. Szybka droga do sukcesu (38.17z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

M³odzi nabywcy na e-zakupach (49.98z)
Mikroekonomia (74.59z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Strategie ³añcuchów dostaw (53.47z)
Psychologia sprzeda¿y (34.21z)
Przewodnik po e-learningu (58.65z)
Jak oczarowaæ klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowañ konsumenckich (39.00z)
Marka prywatna. Jak przeszkat³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (73.00z)
Jak w ci±gu 5 dni znale¼æ niszê na rynku i wyró¿niæ siê na tle konkurencji? (19.18z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
GURU KULTU..ry (39.90z)
Techniki skutecznej sprzeda¿y przez telefon i internet (44.90z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)
Sprzeda¿ i charakter (39.02z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II rozszerzone (12.90z)
Go global! (38.35z)
Marketing ¿ywno¶ci (89.00z)
Pozycjonowanie produktu (33.92z)

Pozostae z serii: Inne

NLP. Nowa technika osi±gania sukcesów. Wydanie II (49.00z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (29.25z)
Czas na atak. Przes³anie dla kobiet. Czego tak naprawdê potrzebujesz, by staæ siê finansowo niezale¿n± (43.43z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (39.00z)
Wodna logika. Wyp³yñ na szerokie wody kreatywno¶ci (37.00z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. eBook. Pdf (31.99z)
Balsam dla duszy kobiety. Ma³e rado¶ci i smutki wielkie serce (28.88z)
Na zdrowie! Jak osi±gn±æ harmoniê cia³a, ducha i umys³u (23.40z)
Coaching na Wyspach Szczê¶liwych (49.00z)
Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie dzia³alno¶ci instytucji finansowych (40.31z)
B³yskawiczne wywieranie wp³ywu (42.42z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali. eBook. Mobi (27.90z)
Blitzmarketing. Praktyczny przewodnik po narzêdziach WEB 3.0 (42.00z)
Czas kobiet (30.52z)
Dlaczego mnie nie rozumiecie' Poznaj osiem barier w komunikacji i pokonaj je. eBook. ePub (22.90z)
Pary¿. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Zarz±dzanie projektami ze Scrum. Twórz produkty, które pokochaj± klienci (39.00z)
Trend jest twoim przyjacielem (35.05z)
Wielki konflikt (25.42z)
Sztuka wiza¿u. Podrêcznik atrakcyjnej kobiety (57.00z)