e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: srosie
Seria: Inne


Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów. eBook. Pdf

Rados³aw Hancewicz
cena: 27.90 z
Data wydania: 2011-09-08
stron: 128, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Wielu trenerów szkol±cych na co dzieñ pracowników firm w którym¶ momencie swojej kariery zawodowej trafia na grupy szkoleniowe z³o¿one z urzêdników. Zderzenie "dwóch ¶wiatów" bardzo czêsto jest do¶wiadczeniem trudnym - zarówno dla trenera, jak i osób szkolonych. Nawet z pozoru b³ahe niuanse sprawiaj±, ¿e prowadz±cy staje siê dla grupy niewiarygodny i szkolenie siê nie udaje. Przyczyn takiego rozwoju wypadków mo¿e byæ wiele, a wiedza o nich jest kluczem do tego, by urzêdnicy "kupili" trenera i otworzyli siê na komunikacjê z nim.
Ksi±¿ka Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów jest pierwsz± na polskim rynku pozycj±, omawiaj±c± specyfikê organizacji i prowadzenie szkoleñ dla pracowników administracji publicznej. Opisane w niej wskazówki s± uniwersalne, poniewa¿ wiêkszo¶æ z nich dotyczy pracowników bardzo ró¿nych instytucji: urzêdu gminy, urzêdu skarbowego, urzêdu wojewódzkiego, ministerstwa czy s±du.
Poradnik podzielony zosta³ na kilka czê¶ci, z których dowiesz siê:
  • co i dlaczego dzieje siê, kiedy ubiegasz siê o organizacjê szkolenia dla administracji publicznej, oraz dlaczego niektóre rzeczy wygl±daj± tak dziwnie;
  • jak zorganizowaæ szkolenie dla urzêdników, ¿eby unikn±æ raf, o które mo¿e rozbiæ siê Twój pomys³;
  • jak powinien wygl±daæ pocz±tek szkolenia dla urzêdników i na co zwróciæ szczególn± uwagê, ¿eby nie pogrzebaæ swoich szans na sukces;
  • na co zwracaæ uwagê podczas szkolenia, ¿eby osi±gn±æ jak najlepsze efekty, zbudowaæ wiarygodno¶æ i zyskaæ zadowolonych uczestników.


Rados³aw Hancewicz - prawnik, dziennikarz, PR-owiec, trener. Od pocz±tku 2007 roku przeprowadzi³ blisko 1700 godzin szkoleñ dla administracji publicznej. W latach 2006 - 2008 by³ trenerem wewnêtrznym S³u¿by Cywilnej i wspó³pracowa³ z Kancelari± Prezesa Rady Ministrów. Jest autorem licznych programów szkoleniowych, przeznaczonych dla administracji publicznej.Patron medialny:Cena: 27.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: srosie

PreZENter bez tajemnic. Naga prawda o sile s³owa i mocy slajdów (39.90z)
Dexter. Taki sympatyczny morderca. eBook. ePub (29.90z)
BezMarketing. Przestañ kusiæ klientów, zacznij z nimi rozmawiaæ! (39.90z)
Prawa charyzmy. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby osi±gaæ sukcesy. eBook. ePub (29.90z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów. eBook. ePub (27.90z)

Pozostae z serii: Inne

Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarz±dzania talentami w organizacji (79.00z)
Marketing analityczny. Piêtna¶cie wska¼ników, które powinien znaæ ka¿dy marketer (39.20z)
Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie. eBook. ePub (35.90z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej. eBook. Pdf (31.99z)
Mity o szczê¶ciu Co powinno nam dawaæ szczê¶cie, ale nie daje Co nie powinno nam dawaæ szczê¶cia, ale daje (42.42z)
Sudety. Przewodniki górskie (24.90z)
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny (8.00z)
Tatry Polskie. Przewodnik - Celownik (29.90z)
Elementarz kobiety bezpiecznej (59.00z)
Komunikacja marketingowa (49.45z)
Wszyscy jeste¶my dziwni. O micie masowo¶ci i koñcu pos³uszeñstwa (19.43z)
Potêga perswazyjnej komunikacji. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby zawsze s³yszeæ "TAK!" (25.93z)
Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie. eBook. ePub (35.90z)
Sze¶æ medali warto¶ci (27.00z)
Stary, m³odzi i morze. Od Antarktydy do Alaski. Wyprawa wokó³ obu Ameryk (39.90z)
Harmonia ducha i wewnêtrzny spokój (29.00z)
Badania statystyczne (59.00z)
Rework (39.90z)
Sekrety gie³dowych milionerów. Skuteczne strategie na ¶wiatowych rynkach Forex, akcji, surowców (49.00z)
Podejmowanie trudnych decyzji. Osi±ganie celów dziêki odwa¿nemu dzia³aniu (33.15z)