e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -40%


Sze¶æ pikseli oddalenia. Zarabiaj dziêki sieci Web 2.0

Mitch Joel
promocja -40%
cena: 39 z 23.40 z
Data wydania: 2010-07-20
stron: 272, twarda oprawa, format: B5

wicej na stronie onepress.pl

Technologia to TY

 • Nowe modele biznesowe
 • Tworzenie sieci kontaktów
 • Badania i analityka
 • Marki generowane przez konsumentów
 • £±czenie siê internetu i kana³ów mobilnych
To podstawowy przewodnik po misternych i skomplikowanych relacjach spo³ecznych, przeznaczony zarówno dla dyrektora naczelnego wielkiej korporacji czy przedsiêbiorcy, jak i dla studenta marz±cego o za³o¿eniu w³asnej firmy. Mitch Joel pomaga nam zrozumieæ ten nowo powsta³y ¶wiat i wykorzystaæ jego si³ê na nasz± korzy¶æ.
Dan Ariely,
autor ksi±¿ki Predictably Irrational
Najpierw by³ roz³am, potem otch³añ, a nastêpnie przepa¶æ. Teraz oczywi¶cie nic nie stoi na przeszkodzie do nawi±zania relacji. Mitch zabierze Was na pouczaj±c±, zabawn± wycieczkê po tym, co oznaczaj± internetowe kontakty - z klientami, znajomymi, a nawet konkurentami. Je¶li chcecie byæ na bie¿±co, macie tak± szansê. Lepiej siê pospieszcie.
Seth Godin,
autor ksi±¿ki Plemiona 2.0
W dzisiejszym ¶wiecie Twittera, Facebooka i ca³ej tej szybkiej komunikacji nawi±zanie kontaktu miêdzy Twoj± firm± a klientami jest niezbêdne. Problem polega na tym, ¿e nie pomog± Ci ju¿ stare zasady. Dzi¶ prze¿ycie zale¿y od umiejêtno¶ci stworzenia prawdziwej warto¶ci dodanej, wiarygodnego przekonywania i budowania zaufania. Dla ka¿dego, kto chce zrozumieæ ¶wiat nowych mediów, to jest niezbêdny przewodnik.
Daniel. H. Pink,
autor ksi±¿ki A Whole New Mind

Przedsiêbiorczo¶æ 2.0

Sze¶æ stopni oddalenia to znana hipoteza, wed³ug której wszyscy jeste¶my ze sob± po³±czeni sieci± znajomo¶ci obejmuj±c± do sze¶ciu osób - ja znam kogo¶ - kto zna kogo¶ - kto zna kogo¶ - kto zna kogo¶ - kto zna kogo¶ - kto zna kogo¶ - kto zna CIEBIE. To no¶na i mocna hipoteza Có¿ z tego, kiedy wspó³czesne technologie zdo³a³y j± po¿reæ, prze¿uæ i wypluæ.
W ¶wiecie cyfrowym wszelkie blokuj±ce Twój rozwój stopnie oddalenia miêdzy Tob± a Twoimi klientami oraz potencjalnymi klientami zosta³y powalone na ³opatki i zdetronizowane. Internet, serwisy spo³eczno¶ciowe oraz narzêdzia nowych mediów sprawi³y, ¿e stopnie oddalenia zast±pi³y piksele. To zmienia wszystko, co wiemy o prowadzeniu biznesu i o tym, w jaki sposób udostêpniaæ swoje marki, produkty czy us³ugi spo³eczno¶ci internautów. Wszyscy s± ze sob± po³±czeni. Czas, aby Twoja firma równie¿ znalaz³a siê w tej sieci.
 • Portale spo³eczno¶ciowe - nowa siedziba Twojej firmy
 • Tworzenie no¶nej i rozpoznawalnej marki osobistej
 • Reklama internetowa i Twój blog - wady i zalety
 • Budowanie w³asnej wiarygodno¶ci i zaufania
 • Bycie stale na bie¿±co i kontrolowanie sytuacji
 • Cyfrowy nomada - twór urz±dzeñ mobilnych
Dyskusja, dzielenie siê informacjami i nauka nie koñcz± siê na ksi±¿ce. Zajrzyj na blog i podcast Mitcha Joela "Six pixels of Separation" - znajdziesz tam nowe wiadomo¶ci na temat zmieniaj±cego siê ¶wiata biznesu, mediów, przedsiêbiorczo¶ci i marketingu: www.twistimage.com/blog.


Cena: 23.40 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Pierwsze 90 dni. Strategie zapewniaj±ce sukces ka¿demu liderowi (59.00z)
Avon. Najbardziej kobieca z firm (31.20z)
Wyst±pienia publiczne. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy (39.00z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie. Kotler o marketingu. Jak tworzyæ, zdobywaæ i dominowaæ na rynkach (79.00z)
Wykorzystaj to! Sprawdzone pomys³y dla marketingu (37.00z)
Radykalna rewolucja w zarz±dzaniu. Przewodnik mened¿era (49.00z)
Nektar. Twórcze paliwo wynalazczo¶ci i innowacji (44.00z)
Badania marketingowe w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (37.00z)
Harvard Business Review. Przywództwo w okresie zmian (8.00z)
Kobiecy styl zarzadzania (34.90z)
TY - marka inna ni¿ wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego (47.00z)
Sztuka wojny (wydanie ekskluzywne) (79.00z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Czas na e-biznes (74.00z)
KNOW-HOW w dzia³aniu! Jak zdobyæ przewagê konkurencyjn± dziêki zarz±dzaniu wiedz± (5.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie wzrostem przychodów (55.20z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone (27.30z)
Sztuka wojny w biznesie (24.90z)
Od pomys³u do zysku. Jak spieniê¿yæ innowacyjno¶æ (34.90z)
Hipnotyczny marketing. Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu. (69.00z)

Pozostae z serii: Inne

Dziedzictwo Druckera (41.65z)
Kultura Toyoty. Serce i dusza filozofii Toyoty (74.90z)
Skandynawia. Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia (26.90z)
Jak sprzedawaæ, gdy nikt nie kupuje. I jak sprzedawaæ wiêcej, kiedy ju¿ zaczn± (39.90z)
Mowa cia³a w pracy (25.83z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Arystoteles, Mozart, Disney i Sherlock Holmes (39.00z)
Jak zdobyæ przyjació³ i zjednaæ sobie ludzi w epoce cyfrowej (33.92z)
Komplement. Sztuka uwodzenia s³owem (37.00z)
Rework (39.90z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim. eBook. Pdf (26.90z)
Google+ dla biznesu. eBook. Mobi (29.90z)
Nie tylko zespó³ (59.00z)
Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagie³dowym. eBook. Pdf (29.90z)
NLP dla bystrzaków. Wydanie II (39.90z)
Kultura pracy mened¿era (42.13z)
Microsoft SharePoint 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (32.44z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania. eBook. Pdf (35.90z)
Pogromca stresów, czyli jak przej±æ kontrolê nad w³asnymi emocjami. eBook. Mobi (14.90z)
Tajniki sukcesu. Wyzwól wewnêtrzn± si³ê i ¿yj w dobrobycie (34.90z)
Wealth Management Bankowo¶æ dla bogatych (67.15z)