e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -40%


Sze¶æ pikseli oddalenia. Zarabiaj dziêki sieci Web 2.0

Mitch Joel
promocja -40%
cena: 39 z 23.40 z
Data wydania: 2010-07-20
stron: 272, twarda oprawa, format: B5

wicej na stronie onepress.pl

Sze pikseli oddalenia. Zarabiaj dziki sieci Web 2.0 -- spis treci

Wstp (9)

Rozdzia 1. Znajd Ci w Google'u... a Ty mnie (13)

Rozdzia 2. Ekonomia zaufania (33)

Rozdzia 3. Przedsibiorczo 2.0 (53)

Rozdzia 4. Inicjatywy oparte na zaufaniu, viral expansion loop i "duga droga" (69)

Rozdzia 5. Poznaj si swojego gosu (91)

Rozdzia 6. Realny wiat (111)

Rozdzia 7. Media to Ty (125)

Rozdzia 8. Od mediów masowych do masowych treci (141)

Rozdzia 9. Cyfrowy darwinizm (159)

Rozdzia 10. Od mass mediów do "ja" jako rodka przekazu (175)

Rozdzia 11. Spal statki (193)

Rozdzia 12. Wiedza plemienna (209)

Rozdzia 13. Cyfrowy nomada (227)

Rozdzia 14. Participation 2.0 (243)

Podzikowania (263)

O autorze (265)Cena: 23.40 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Godzina dziennie z e-mail marketingiem (59.00z)
Biznesplan w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (27.30z)
Wyst±pienia publiczne. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
Spo³eczno¶ciowy BOOM. Wykorzystaj potencja³ sieci e-kontaktów do wykreowania marki, zwiêkszenia sprzeda¿y i zdominowania rynku (23.40z)
Zagro¿enia do przewidzenia. Jak wykrywaæ oznaki kryzysów w firmie i gospodarce (39.20z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie. Kotler o marketingu. Jak tworzyæ, zdobywaæ i dominowaæ na rynkach (79.00z)
Social Media Marketing. Odkryj potencja³ Facebooka, Twittera i innych portali spo³eczno¶ciowych (49.00z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu (37.00z)
Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê (39.90z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian, Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (71.20z)
Rabin i CEO. Wskazówki dla lidera biznesu XXI wieku (49.00z)
Marketing mobilny (37.00z)
Samodzielna firma. Za³ó¿ i rozwiñ w³asn± firmê (44.90z)
Ksi±¿ê (27.00z)
100 najlepszych ksi±¿ek biznesowych. Poznaj niezbêdny kanon (39.90z)
Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie (44.90z)
Jak unikn±æ pomy³ek, które mog± zniszczyæ Twoj± organizacjê (37.60z)
Psychologia przywództwa (47.00z)
Uniwersytet Donalda Trumpa. Przedsiêbiorczo¶æ (59.00z)
Sztuka znajdowania dobrych doradców. O czym nie mówi± konsultanci (39.20z)

Pozostae z serii: Inne

Litwa, £otwa i Estonia. Nadba³tyckim szlakiem. Wydanie 1 (26.90z)
Potrz±¶nij pude³kiem. Ma³a ksi±¿ka dla wielkich ludzi. eBook. ePub (26.90z)
Kl±twa gruziñskiego tortu (11.90z)
Trudni ludzie. Jak przetrwaæ w zwi±zku z idiot± (29.90z)
Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania (42.50z)
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny (8.00z)
M±dre zaufanie (30.78z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci. eBook. Mobi (23.90z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia. eBook. Pdf (39.00z)
Wêgry. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
10 fundamentalnych zasad gry na rynku Forex. Strategie osi±gania zysku (59.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. Mobi (21.99z)
Rozwój osobisty lidera (29.71z)
The Power to Be Your Best! Jak odnale¼æ to, czego naprawdê w ¿yciu pragniesz... i dostaæ to (44.90z)
Statystyka dla mened¿erów (50.15z)
Szko³a twórczego pisania. Jak zostaæ autorem bestsellerowych powie¶ci (32.90z)
Europa nie potrzebuje euro (50.15z)
Co Twój kot próbuje Ci powiedzieæ' Poznaj tajemnice kociej psychologii (23.92z)
Podstawy bankowo¶ci z zadaniami (41.07z)
Podstawy zarz±dzania. Teoria i æwiczenia (69.00z)