e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne


Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego m±drzy ludzie dokonuj± z³ych wyborów

Gary Klein
cena: 39.00 z
Data wydania: 2010-05-28
stron: 352, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl
W wiêkszo¶ci badañ nad procesem decyzyjnym ludzie traktowani s± jak szczury laboratoryjne. Dr Klein, specjalista w dziedzinie psychologii poznawczej, przez ponad dziesiêæ lat obserwowa³ zachowania dowódców akcji ga¶niczych, pilotów my¶liwców, ratowników medycznych oraz innych profesjonalistów, którzy w swojej pracy musz± podejmowaæ b³yskawiczne decyzje. Niniejsza ksi±¿ka odkrywa ¶wiat fascynuj±cych do¶wiadczeñ, w jasny i wci±gaj±cy sposób podsumowuj±c wnioski wyci±gniête z tych obserwacji
Thomas Petzinger jr, "The Wall Street Journal"

Kompetencje decyzyjne

Czy istnieje co¶ takiego jak "szósty zmys³"? Jak to siê dzieje, ¿e ludzie w najbardziej krytycznych sytuacjach s± w stanie podejmowaæ w³a¶ciwe decyzje? Korzystaj± z mocy intuicji? A mo¿e kieruj± siê racjonaln± analiz± sytuacji albo w³asnym ¿yciowym do¶wiadczeniem?
Gary Klein przez wiele lat prowadzi³ badania dotycz±ce procesu podejmowania decyzji. Obserwowa³ ludzi zmuszonych dokonywaæ b³yskawicznych wyborów w momentach skrajnej niepewno¶ci i zagro¿enia. Szczególn± uwagê po¶wiêci³ stra¿akom, lotnikom, ¿o³nierzom i lekarzom. Stara³ siê zrozumieæ, jak ludzie radz± sobie ze wszystkimi problemami i trudno¶ciami typowymi dla ich ¶rodowisk, w szczególno¶ci z niedoborem informacji, brakiem czasu, nieprecyzyjnie zdefiniowanymi celami czy zmienno¶ci± warunków.
Ta ksi±¿ka to kolekcja fascynuj±cych opowie¶ci o ludziach dzia³aj±cych pod wp³ywem silnego stresu, presji czasu, ¶wiadomo¶ci gry o wysok± stawkê oraz ogromnej odpowiedzialno¶ci. Autor analizuje w niej nasz ukryty potencja³ i mo¿liwo¶ci, które w nas drzemi±.
  • Dlaczego dobrzy ludzie podejmuj± z³e decyzje?
  • Czemu s³u¿y my¶lenie metaforyczne?
  • Jakie s± wady i zalety podejmowania decyzji zespo³owych?
  • Czego ucz± nas nieliniowe sposoby rozwi±zywania problemów?
  • Czym jest symulacja my¶lowa i sztuka prognozowania przysz³o¶ci?


Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Efekt lojalno¶ci. Ukryta si³a rozwojowa Twojej firmy (53.60z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Organizacja jutra. Zarz±dzanie talentem, wspó³prac± i specjalizacj± (39.20z)
Bezb³êdne zarz±dzanie. Koniec z syndromem skazanego na pora¿kê (45.60z)
Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Skuteczna transformacja firmy w 90 dni (55.20z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (69.00z)
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (22.10z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Harvard Business Review. Strategiczne zarz±dzenie sprzeda¿± (55.20z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Abraham Lincoln. Skuteczne strategie na trudne czasy (37.00z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Strategia ostra jak pepperoni (27.00z)

Pozostae z serii: Inne

Kooperencja przedsiêbiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne (69.00z)
Mali mog± wiêcej (21.25z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (79.00z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi. eBook. Pdf (21.99z)
Cypr. Wyspa Afrodyty. Przewodnik rekreacyjny. Wydanie 1 (26.90z)
My¶lenie strategiczne. Jak zapewniæ sobie przewagê w biznesie, polityce i ¿yciu prywatnym (44.90z)
Fotografowanie panien m³odych. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
Mikroekonomia (76.42z)
Skuteczne CV i list motywacyjny. Samo Sedno (15.23z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm±. eBook. Mobi (39.90z)
Airport City. Strefa oko³otniskowa jako zagadnienie urbanistyczne. Monografia (62.30z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców. Wydanie II rozszerzone (59.00z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II (31.99z)
Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji. eBook. Pdf (54.99z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie III (99.00z)
Wska¼niki w analizie dzia³alno¶ci przedsiêbiorstwa (83.00z)
Czarnogóra, Serbia i Bo¶nia. Zielony Przewodnik. Wyd. 1 (42.90z)
Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (34.90z)
Odkryj siebie na nowo. Jak zdefiniowaæ w³asn± markê i zbudowaæ karierê (29.18z)
Rachunkowo¶æ w rozliczeniach podatkowych (55.17z)