e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: yciowefilozofie
Seria: Inne


Szczê¶cie przez samodzielno¶æ. Umiesz liczyæ, licz na siebie

Josef Kirschner
cena: 27.00 z
Data wydania: 2008-05-26
stron: 208, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Egoi¶ci te¿ chc± byæ szczê¶liwi

  • do¶wiadczaj rado¶ci bycia sob±
  • nie poddawaj siê manipulacji
  • we¼ szczê¶cie we w³asne rêce

Indywidualno¶æ w dziewiêciu lekcjach

Czujesz, ¿e kto¶ Tob± manipuluje? Otoczenie wywiera na Ciebie presjê? Media kszta³tuj± Twoje opinie na ka¿dy temat? Rodzina wie lepiej, co dla Ciebie dobre? Zawsze pamiêtaj, ¿e dysponujesz w³asn± tajn± broni±. Posiadasz wolê oraz w³asne zdanie i nie zawahasz siê ich u¿yæ!
Wszystko zaczyna siê we wczesnym dzieciñstwie. Najpierw musimy dopasowaæ siê do ¶rodowiska, bo tego oczekuj± od nas doro¶li. Potem szko³a temperuje nas przez d³ugie lata, by¶my wyro¶li na zdrowych i przewidywalnych obywateli. Wreszcie samodzielne ¿ycie, praca i konieczno¶æ zarabiania na ¿ycie maj± ostatecznie z³amaæ nasz charakter.
Nie pasujesz do tego modelu? Nie masz ochoty byæ przeciêtniakiem? Zdaje siê, ¿e chcesz siê wy³amaæ... Mo¿esz przecie¿ ¿yæ pe³nym i szczê¶liwym ¿yciem. Nic nie stoi na przeszkodzie. Posiadasz inteligencjê, charakter, siln± wolê, nie boisz siê przygód. Potrzebujesz tylko kilku cennych wskazówek. W³a¶nie dlatego przygotowali¶my dla Ciebie tê ksi±¿kê. Dostarczy Ci motywacji, gdy zacznie jej brakowaæ, i skutecznych technik w bitwie o szczê¶cie. Wska¿e tak¿e problemy, które mog± pojawiæ siê na Twojej drodze.

Znajduj czas dla siebie - ka¿dego dnia

  • Pragnienie bycia sob± - zacznij je uwalniaæ.
  • Z³e rzeczy siê zdarzaj± - przygotuj siê na nie.
  • S³owa mog± czyniæ cuda - sprawd¼, jak to dzia³a.
  • Uczucia i rozum - odkryj, jak je pogodziæ.
  • Si³a strachu - nie daj siê obezw³adniæ.

Egoi¶ci te¿ chc± byæ szczê¶liwiCena: 27.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: yciowefilozofie

Filozofia f**k it, czyli jak osi±gn±æ spokój ducha (20.93z)
5+ (plus). ¯ycie obfite w Szczê¶cie, Humor, Pomoc, Nadziejê oraz Zdrowie (17.00z)
100 kroków do szczê¶cia. Jak w³asnymi si³ami zmieniæ ¿ycie (27.00z)
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wp³ywu na w³asne ¿ycie (34.00z)

Pozostae z serii: Inne

Sprzedaj swój software (44.25z)
Pokonywanie przeszkód. Przypowie¶æ o tym, jak poskromiæ smoka konfliktu (29.90z)
A mo¿e zmienisz zdanie' Sekrety perswazyjnego pisania (37.00z)
Jak doskonaliæ umiejêtno¶æ skutecznej komunikacji (29.00z)
Komputer PC w biurze i nie tylko (24.00z)
Niestandardowy podrêcznik do rachunkowo¶ci (25.50z)
Beyond Bullet Points. Magia ukryta w Microsoft PowerPoint. Oczaruj s³uchaczy i porwij ich do dzia³ania. Wydanie III (29.90z)
¦wiadomy telemarketing. Interaktywne narzêdzie dla telemarketerów i mened¿erów call center (23.94z)
Psychologia szefa. Zestaw multimedialny (199.00z)
Bieganie i odchudzanie dla kobiet. Zdrowa i piêkna ka¿dego dnia (9.90z)
NLP w 21 dni (33.45z)
Kierowanie (72.17z)
Grecja. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Biblia egoistów. Od stanu zale¿no¶ci do pe³nej wolno¶ci (27.00z)
Biznes w internecie. Praktyczny poradnik o marketingu, sprzeda¿y, public relations on-line i promocji w mediach spo³eczno¶ciowych (42.00z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (54.99z)
Tylko bez nerwów. Zarz±dzanie stresem w pracy. eBook. ePub (27.90z)
W³ochy. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 2 (49.90z)
Social media to ¶ciema (39.00z)
Strateg (audiobook CD) (33.92z)