e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Ekonomia; Marketing
Seria: Inne


Sztuka rynkologii

Jacek Kotarbiñski
cena: 49.00 z
Data wydania: 2014-01-17
stron: 256, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl
Kim jest rynkolog? Osobnikiem zawodowo tworz±cym rynki i zarz±dzaj±cym nimi. Tworz±cym na tych rynkach warto¶æ, z punktu widzenia klienta, w³a¶ciciela firmy i pracownika. Aby zostaæ w pe³ni wykszta³conym Rynkologiem, trzeba rozumieæ i akceptowaæ fakt, ¿e marketing nie s³u¿y oszukiwaniu innych ludzi. Jego celem jest budowa realnych warto¶ci, bo dzi¶ to staje siê to kluczem do budowania pozytywnych relacji w biznesie
(z bloga autora)

Nie obawiaj siê o to, „co powie rynek” - stwórz w³asny!

¦wiat nieco zmieni³ nam siê w ostatnich latach. Je¶li chodzi o biznes i ekonomiê, mo¿na wrêcz rzec, ¿e przesz³a rewolucja. Ze spo³eczeñstwa przemys³owego stali¶my siê spo³eczeñstwem informacyjnym. Jako konsumenci nie jeste¶my ju¿ biernymi odbiorcami przekazu marketingowego. Mamy si³ê tworzenia i obalania marek, nasza opinia siê liczy, nasz g³os ma (niema³±) wagê. Trzeba zrozumieæ nasze potrzeby, s³uchaæ naszych s³ów, prowadziæ z nami dialog. Nie warto próbowaæ wmawiaæ nam, ¿e co¶ jest ¶wietne, je¶li tak nie jest, albo ¿e co¶ jest naturalne, je¶li a¿ ¶wieci siê od chemii. Nie warto obra¿aæ siê na nas, je¶li s³usznie krytykujemy jako¶æ oferowanych nam produktów i us³ug. Niestety, wci±¿ wiele firm, organizacji, polityków tego nie rozumie.
Ta ksi±¿ka nie jest o marketingu. I równocze¶nie jest o nowej to¿samo¶ci marketingu. Nie jest, je¶li rozumiesz marketing na sposób XX-wieczny, jako narzêdzie do tego, by za wszelk± cenê co¶ sprzedaæ. Je¶li chcesz zarobiæ na produkcie, us³udze, idei, a równocze¶nie zdajesz sobie sprawê, ¿e to, co oferujesz, nie jest warte swojej ceny - ta ksi±¿ka nie jest dla Ciebie i nie pomo¿e Twojemu biznesowi. Je¶li jednak wiesz, ¿e oferujesz warto¶æ, i chcesz stworzyæ dla niej rynek: zdobyæ grono potrzebuj±cych jej klientów, ulepszaæ j± dziêki dwustronnej komunikacji, s³owem - je¶li rozumiesz marketing na sposób XXI-wieczny, ta ksi±¿ka jest dla Ciebie i powinna staæ siê Twoj± lektur± obowi±zkow±!Przeczytaj, je¶li chcesz zrozumieæ rynkologiê - sztukê kreowania warto¶ciowych rynków i zarz±dzania nimi.
PS: Je¶li macie ochotê podyskutowaæ o tre¶ciach zawartych w ksi±¿ce, zapraszamy na prowadzony przez Autora facebookowy fanpage facebook.com/sztukarynkologii. Zarówno Autor jak i zespó³ wydawnictwa bêdzie wdziêczny na wszelkie uwagi :)Jacek Kotarbiñski - uznany autorytet ¶wiata marketingu. Laureat konkursu Blog Roku 2012 Onet.pl, w kategorii „Blogi profesjonalne i firmowe”. Bloger „Harvard Business Review Polska”. Od 23 lat praktycznie wspiera firmy w zakresie rozwoju ich konkurencyjno¶ci, innowacji i marketingu. Trener biznesu, coach i konsultant zarz±dów. Jego e-book „Sztuka marketingu” ju¿ po czterech miesi±cach znalaz³ siê na drugim miejscu iTunes w kategorii „Biznes i Finanse”. Studiowa³ w Niemczech, Austrii i Polsce. Doktorant Uniwersytetu Gdañskiego. Wyk³adowca Questus/Chartered Institute of Marketing, Akademii Leona Ko¼miñskiego, Wy¿szej Szko³y Bankowej, Uniwersytetu Gdañskiego. Autor publikacji w „Marketingu w Praktyce” i „Marketer Plus”. Pomys³odawca fanpage'a Bareizmy Wiecznie ¯ywe (101 tys. fanów). Autor bloga kotarbinski.com.

Z pewno¶ci± wszyscy, którzy zajmuj± siê marketingiem, lubi± to, co robi±. I wol± to robiæ, ni¿ o tym czytaæ. Jednak „Sztuk± rynkologii” Jacka Kotarbiñskiego niew±tpliwie bêd± zafascynowani. Nie tylko oni zreszt± - ksi±¿ka spodoba siê równie¿ tym, którzy o marketingu nie wiedz± zbyt wiele.
prof. dr hab. LECHOS£AW GARBARSKI,
Akademia Leona Ko¼miñskiego
Czytaj±c ¶wietnie napisan± (a w³a¶ciwie - uroczo wypowiedzian±) autorsk± analizê marketingu, przesta³em siê ¶miaæ z ¿argonu marketerów. Facet wie, co chce powiedzieæ, i stosuje oryginalne metody prezentacji swoich przemy¶leñ. Obja¶nianie ¶wiata w wykonaniu Kotarbiñskiego zbli¿a siê do stanu iluminacji: uwodzi emocjonalnie i przekonuje merytorycznie.
prof. dr hab. WIES£AW GODZIC,
Szko³a Wy¿sza Psychologii Spo³ecznej
Wykwintne danie z prostych sk³adników, podlane soczystym humorem. Z sensem, na temat i bez zadêcia. Dekonstrukcja i reaktywacja marketingu w jednym. Mo¿na siê nie zgadzaæ, ale koniecznie trzeba przeczytaæ.
dr JOLANTA TKACZYK,
Akademia Leona Ko¼miñskiego
Jacek podejmuje siê do¶æ trudnej próby zdjêcia z marketingu piêtna quasi-nauki, sztuki manipulacji i pejoratywnego zabarwienia. Wykorzystuj±c lekk± formê opowie¶ci przeplatan± metaforami, w intryguj±cy sposób wci±ga czytelnika w dialog i zmusza do intelektualnej refleksji.
dr hab. ROBERT KOZIELSKI,
questus, CIM, Chartered Marketer, prof. Uniwersytetu £ódzkiego
Ksi±¿ka Jacka Kotarbiñskiego odbiega od klasycznych podrêczników marketingu. Napisana lekko, z humorem, zawiera dog³êbne analizy sytuacji rynkowych, które pozwol± zg³êbiæ arkana sztuki rynkologii. Opisy studiów przypadków, bazuj±ce na g³êbokiej wiedzy popartej obserwacj± i praktyk±, czyni± z tej ksi±¿ki beletrystyczn± opowie¶æ o marketingu, któr± rekomendujê.
dr BART£OMIEJ WALAS,
Polska Organizacja Turystyczna
Rewelacyjna merytorycznie, rzeczowa i bardzo wspó³czesna ksi±¿ka, dziêki której marketing ma szansê odzyskaæ swoje dobre imiê oraz zas³u¿one miejsce w biznesie. Podczas lektury czytelnik bêdzie siê ¶wietnie bawi³, poniewa¿ jak przysta³o na Jacka Kotarbiñskiego, jêzyk, którym ksi±¿ka zosta³a napisana, to czêsto Stanis³aw Bareja w czystej postaci.
BARBARA ¯BIK,
Mobility First
Ksi±¿ka, która zaskoczy³a mnie swoj± autentyczno¶ci±. O jej wyj±tkowo¶ci decyduj± poczucie humoru i odwaga w wyra¿aniu swoich opinii. Szczególnie spodoba³o mi siê zdanie: „Otó¿ tak naprawdê to nie marketing oszukuje ludzi, ale ludzie oszukuj± innych, u¿ywaj±c narzêdzi marketingu”. Polecam!
MAGDALENA CZAJA,
San Markos
¦wie¿e podej¶cie do marketingu, zmuszaj±ce do spojrzenia z zupe³nie innej perspektywy na dzia³ania marketingowe. Porz±dkuje wiele pojêæ i zjawisk.
KAROLINA LIBERKA,
Marketing w Praktyce
Na pocz±tku lat 90. mieszkaniec S³upska otworzy³ firmê i zawiesi³ nad jej drzwiami szyld: „Rajstopy MARCETING”. Po ponad dwóch dekadach istnienia wolnego rynku wielu polskich przedsiêbiorców wci±¿ nie ma pojêcia o tym, czym jest marketing. Szkoda, ¿e ta ksi±¿ka powsta³a dopiero teraz, bo na odczarowanie marketingu - jako klient polskiego biznesu - czekam od dawna.
VADIM MAKARENKO,
dziennikarz „Gazety Wyborczej”
Rzetelna i merytoryczna, a jednocze¶nie wci±gaj±ca i pasjonuj±ca opowie¶æ o marketingu. Ksi±¿ka Jacka Kotarbiñskiego to przyk³ad na doskona³e zrozumienie specyfiki ¶wiata polskiej „rynkologii”. Pozwala poznaæ jego fascynuj±c± g³êbiê oraz odkryæ odcienie relacji: rynek - marki - konsument - marketing. Polecam! Udany i obfity po³ów.
MAREK STANISZEWSKI,
Grupa Havas Worldwide Polska
Nie bêdê ukrywa³, ¿e s³owo „marketing” kojarzy mi siê jak najgorzej. Byæ mo¿e dlatego, ¿e wiêkszo¶æ paraj±cych siê nim ludzi najwyra¼niej nie uwa¿a³o na lekcjach. A mo¿e chodzi o to, ¿e „Sztuka rynkologii” wychodzi dopiero teraz?
MARCIN KÊDRYNA,
publicysta


Cena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ekonomia

Makroekonomia miêdzynarodowa (109.65z)
Mikroekonomia (52.54z)
Ekonometria (44.98z)
Cykle i wska¼niki koniunktury (42.42z)
Linie uskoku (50.92z)
Kryzys bez koñca (29.75z)
Gospodarka rozwój krach (46.00z)
Podstawy zarz±dzania kryzysowego (22.10z)
Kompendium wiedzy o ekonomii (38.17z)
Makroekonomia (74.59z)
Nieoczywisto¶ci. Ekonomiczna teoria wszystkiego (37.34z)
Zmierzch Homo Economicus. Rozmowa z Romanem Chlupatym (34.90z)
Pomiar uniwersalny. Odkrywanie w biznesie warto¶ci niematerialnych (42.42z)
Strategiczne budowanie konkurencyjno¶ci gospodarki (33.92z)
Podstawy finansów i rachunkowo¶ci. Podrêcznik dla mened¿erów (39.90z)
Przedsiêbiorczo¶æ (50.92z)
Ekonomia dla bystrzaków. Wydanie II (39.90z)
Badania statystyczne (59.00z)
Globalny kryzys a jednocz±ca siê Europa (33.15z)
Kryzysy walutowe bankowe i zad³u¿eniowe w gospodarce ¶wiatowej (37.94z)

Pozostae z kategorii: Marketing

Piêæ najwa¿niejszych pytañ (41.65z)
Inwestorski marketing - mix (41.65z)
e-Marketing przedsiêbiorstwa w spo³eczno¶ci wirtualnej (50.00z)
Zarz±dzanie siln± mark± (69.00z)
Marketing (49.45z)
E-marketing. Wspó³czesne trendy. Pakiet startowy (55.17z)
Sztuka rynkologii (12.90z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
Marketing Materia³y do æwiczeñ (39.00z)
B³yskotliwy mened¿er. Co dobry mened¿er wie, robi i mówi (40.72z)
Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców (58.65z)
PRo-MOC-ja. Reklama i public relations w ma³ej firmie (34.90z)
Sukces w niszach rynkowych (39.50z)
Dziedzictwo Druckera (41.65z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (59.42z)
E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowañ (20.94z)
Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce (59.00z)
Biznes XXI wieku (35.81z)
Zachowania rynkowe kobiet (44.63z)
Marketing partyzancki w mediach spo³eczno¶ciowych. 126 narzêdzi w walce o pozycjê w internecie (49.00z)

Pozostae z serii: Inne

Sprzedawanie samego siebie. Nowa psychologia handlowania. eBook. Pdf (31.99z)
Oczarowanie. Sztuka zmieniania serc, umys³ów i czynów (11.90z)
Efektywne zarz±dzanie projektami. Wydanie VI (29.90z)
Business Intelligence (41.07z)
Dlaczego inteligentni mê¿czy¼ni ¿eni± siê z inteligentnymi kobietami (25.42z)
Mity o szczê¶ciu Co powinno nam dawaæ szczê¶cie, ale nie daje Co nie powinno nam dawaæ szczê¶cia, ale daje (42.42z)
Standout. Innowacyjny test do oceny silnych stron (54.90z)
Cypherpunks. Wolno¶æ i przysz³o¶æ internetu (20.94z)
My¶lenie pytaniami. Zmieñ swoje pytania a zmienisz siebie (26.29z)
Rework (39.90z)
M³odzi nabywcy na e-zakupach (49.98z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (21.60z)
125 sposobów na bezpieczeñstwo sieci. Wydanie II (59.00z)
Zapraszam do gabinetu inwestora gie³dowego. Przewodnik po inwestowaniu na gie³dzie (75.65z)
Peru i Boliwia. U podnó¿a Andów. Wydanie 1 (89.90z)
E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowañ (20.94z)
W 80 zadañ dooko³a Excela. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego w æwiczeniach (69.00z)
Zarz±dzanie wiedz± (50.57z)
Prawa charyzmy. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby osi±gaæ sukcesy. eBook. ePub (29.90z)
Opanowaæ czas (19.43z)