e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Finanse
Seria: Inne
Promocja: -39%


Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie nale¿no¶ci przez telefon

Robert Rebizant
promocja -39%
cena: 34.327868852459 z 20.94 z
Data wydania: 2013-12-10
stron: 120, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Halo! Tu wierzyciel

Niemal ka¿dy, kto prowadzi firmê, spotyka siê od czasu do czasu z tym problemem - niezap³acona faktura straszy z k±ta i nie daje spaæ. Czasem jest to drobna kwota, ale czêsto bywaj± to te¿ du¿e pieni±dze, stanowi±ce o dalszym byæ albo nie byæ biznesu. Jakie s± opcje? Mo¿na machn±æ rêk±. Na to liczy d³u¿nik, a dla nas to kiepski pomys³. Mo¿na wynaj±æ prawnika i nastawiæ siê na d³ugotrwa³y proces z dodatkowymi kosztami. Na to zawsze bêdzie czas. Mo¿na powierzyæ sprawê firmie windykacyjnej. Wówczas nale¿y liczyæ siê z tym, ¿e nie odzyskamy ca³o¶ci nale¿no¶ci. Mo¿na wreszcie wzi±æ sprawy we w³asne rêce i osobi¶cie b±d¼ przez pracownika próbowaæ zwindykowaæ d³u¿nika. To najlepsza opcja, pod warunkiem, ¿e wiemy, jak zrobiæ to skutecznie i zgodnie z prawem.
Oto podrêcznik dla osób, które wybieraj± ostatni± opcjê i chc± siê zabraæ do windykacji w sposób profesjonalny oraz efektywny. Autor, wieloletni praktyk windykacji, kre¶li obraz psychologiczny przeciêtnego d³u¿nika i drogê, jak± przebywa on od zamówienia do niezap³aconej faktury. Podpowiada, jak przygotowaæ siê do windykacji, jak prowadziæ negocjacje z d³u¿nikiem, na co pozwala i czego zabrania prawo. Rozprawia siê z typowymi sztuczkami d³u¿ników, omawia te¿ przypadki nietypowe. Ostatni rozdzia³ ksi±¿ki to tzw. „niewidzialne karty” - swoista nowo¶æ na rynku. Podobne stosowane by³y niegdy¶ przez dyspozytorów pogotowia ratunkowego do wstêpnej weryfikacji stanu chorobowego. Na ich podstawie wysy³any by³ odpowiedni zespó³ ratunkowy. Teraz podobne karty mog± byæ wsparciem dla telewindykatora.


Robert Rebizant - licencjonowany prywatny detektyw, specjalizuj±cy siê w ¶ledztwach gospodarczych. Pracuje jako trener z zakresu windykacji, prawa, bezpieczeñstwa biznesu, manipulacji. Prowadzi te¿ specjalistyczne kursy dotycz±ce kontrobserwacji i kontrinwigilacji, przeznaczone dla agentów ochrony VIP (Close Protection). Od lat zawodowo zwi±zany jest z windykacj±. Przeszed³ wszystkie etapy windykacji - od call center po czuwanie nad nale¿no¶ciami i bezpieczeñstwem holdingu spó³ek kapita³owych. Udziela pomocy firmom i instytucjom w ramach dzia³añ antykryzysowych w przypadkach wykrycia szpiegów korporacyjnych, czarnego PR, strategicznych kradzie¿y, afer, sporów i ciê¿kich spraw s±dowych.


Cena: 20.94 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
Finanse osobiste. ¦wiadome zarz±dzanie w³asnym portfelem (63.82z)
Polska polityka pieniê¿na (41.65z)
Dlaczego Twój makler wola³by, ¿eby¶ TEGO nie wiedzia³' (27.93z)
Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku (17.90z)
Dlaczego m±drzy ludzie pope³niaj± g³upstwa finansowe' Przestañ marnowaæ pieni±dze i zarabiaj NAPRAWDÊ (39.00z)
Finanse miêdzynarodowe przedsiêbiorstw (55.25z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (29.90z)
Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era (79.00z)
¦wiadomy inwestor. Odkrywanie ukrytego potencja³u spó³ki (38.35z)
Nowoczesna bankowo¶æ (84.15z)
Podatki 2013/02 czê¶æ 1 (16.92z)
Interpretacja i analiza przep³ywów pieniê¿nych (58.65z)
Credit Scoring (38.74z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Podej¶cie operacyjne i strategiczne (67.15z)
Bankowo¶æ instytucje, operacje, zarz±dzanie (41.83z)
Jak lepiej zarabiaæ. Metody milionera (37.60z)
Zbiór zadañ z podstaw rachunkowo¶ci z rozwi±zaniami (35.70z)
Globalizacja, kryzys i co dalej? (41.65z)
Podstawy in¿ynierii finansowej (41.65z)

Pozostae z serii: Inne

Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (29.90z)
Psychologia szefa. 17 ¶miertelnych b³êdów szefa (97.00z)
Sztuka wojny (wydanie ekskluzywne) (79.00z)
Firma w Internecie. Poradnik subiektywny (39.00z)
Zbuduj swój dream team. Relacje z pracownikami (25.90z)
Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu (29.90z)
Sun Tzu pod Gettysburgiem. Ponadczasowe m±dro¶ci sztuki wojennej (11.90z)
Kontroling dla mened¿erów . eBook. ePub (62.90z)
Dlaczego mnie nie rozumiecie' Poznaj osiem barier w komunikacji i pokonaj je. eBook. Mobi (22.90z)
Deszcz pieniêdzy. Model RAIN, czyli skuteczne rozmowy sprzeda¿owe (23.94z)
Zanim rzucisz pracê (43.43z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci . eBook. ePub (27.00z)
Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (18.85z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie. eBook. Pdf (39.00z)
Sens po¶piechu (39.00z)
Jednominutowy mened¿er. Równowaga ¿ycia i pracy. Zdrowy tryb ¿ycia kluczem do sukcesu (16.92z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów. eBook. Pdf (7.90z)
S³owacja. Karpackie serce Europy. Wydanie 2 (34.90z)
Dziedzictwo Druckera (41.65z)
Jura Krakowsko - Czêstochowska. Z legend± w¶ród Orlich Gniazd. Wydanie 2 (24.90z)