e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Finanse
Seria: Quick


Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów

Marek Lipiñski
cena: 17.90 z
Data wydania: 2009-05-20
stron: 104, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl

Profesjonalne zarz±dzanie bud¿etem domowym!

  • Poznaj definicje i kategorie niezbêdne podczas szacowania przychodów oraz wydatków
  • Naucz siê ewidencjonowaæ przep³ywy pieniê¿ne
  • Okre¶l wielko¶æ posiadanego maj±tku
  • Doceñ zalety aktywnego kszta³towania w³asnych dochodów
  • Zrozum rolê kredytów w planowaniu bud¿etu domowego

Twój osobisty doradca finansowy

Po¶wiêcasz wiele czasu i zaanga¿owania, by wypracowaæ odpowiednio wysokie dochody. Ale czy nie marzysz czasem o tym, by chocia¿ czê¶æ Twoich pieniêdzy zaczê³a na Ciebie pracowaæ? Czy nie my¶lisz, by zacz±æ regularnie kontrolowaæ stan Twoich finansów? Uwa¿asz, ¿e najwy¿sza pora, by samodzielnie zaj±æ siê w³asnymi ¶rodkami, bez konieczno¶ci korzystania z porad po¶redników finansowych?
Twój kapita³ jest zbyt powa¿n± spraw±, by zdawaæ siê ca³kowicie na rady osób trzecich. Nie mo¿esz te¿ daæ siê ponie¶æ emocjom ani dzia³aæ wci±¿ wed³ug narzuconego modelu konsumpcji. Ksi±¿ka, któr± trzymasz w rêkach, skupia siê na organizowaniu i planowaniu Twojego domowego bud¿etu. Nie traæ czasu, nie traæ pieniêdzy - czytaj!
Ksi±¿ka stanowi drug± czê¶æ cyklu Twoje finanse. Zapoznaj siê tak¿e z tytu³ami:
  • Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku
  • Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie
  • Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie


Cena: 17.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

Inwestycje gie³dowe. Szanse i pu³apki. Przewodnik inwestora (47.20z)
Skuteczne strategie wynagrodzeñ tworzenie i zastosowanie (75.65z)
Zbiór zadañ z podstaw rachunkowo¶ci z rozwi±zaniami (35.70z)
Mistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone (49.00z)
Bankowo¶æ instytucje, operacje, zarz±dzanie (41.83z)
Sprawozdanie finansowe przedsiêbiorstwa (50.92z)
Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie II (181.60z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (32.90z)
Podstawy in¿ynierii finansowej (41.65z)
Fundusze Unii Europejskiej (50.15z)
¦mieræ pieni±dza. Nadchodz±cy upadek miêdzynarodowego systemu walutowego (44.90z)
Finanse miêdzynarodowe przedsiêbiorstw (55.25z)
Podatki 2013/02 czê¶æ 1 (16.92z)
Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania (49.45z)
Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era (79.00z)
Inwestuj we w³asny d³ug. 7 kroków dzieki którym sp³acisz kredyt przed terminem i jeszcze na tym zarobisz (32.90z)
Zarz±dzanie finansami w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (37.00z)
Zas³ona dymna. Jak naginaæ fakty i liczby dla swoich potrzeb (6.00z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (12.90z)
Psychologia dostatku, czyli jak siê buduje finansow± prosperity (11.90z)

Pozostae z serii: Quick

Jak napisaæ CV i zdobyæ pracê (24.90z)
Techniki pokonywania problemów (19.90z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim (26.32z)
Jak sobie radziæ z trudnymi lud¼mi. eBook (19.90z)
33 rady jak dbaæ o klienta. Budowanie trwa³ych kontaktów handlowych (19.90z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych. eBook (19.90z)
Twoje podej¶cie do pieniêdzy. Czy zachowujesz siê tak, jak wszyscy inni' (19.90z)
Relacje w pracy. Zawodowo zgrany zespó³ (19.90z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (29.00z)
Jak pisaæ dobre e-maile (15.92z)
Jak rozwijaæ potencja³ Twoich pracowników (19.90z)
Dupkologia stosowana. Praktykuj asertywno¶æ na co dzieñ i od ¶wiêta (29.00z)
Doskona³a umiejêtno¶æ komunikacji. eBook (19.90z)
Jak zorganizowaæ perfekcyjn± konferencjê (15.92z)
Okres próbny. Jak przekonaæ do siebie pracodawcê (2.00z)
33 rady jak przeprowadziæ udan± prezentacjê (14.90z)
Jak skutecznie negocjowaæ. eBook (19.90z)
Sposoby na szefa. Wychowaj swojego prze³o¿onego (19.90z)
Niezbêdnik karierowicza, czyli jak zrobiæ b³yskotliw± karierê w wielkim mie¶cie (34.90z)
Poznaj swoj± warto¶æ (15.92z)