e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Finanse
Seria: Quick


Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie

Marek Lipiñski
cena: 17.90 z
Data wydania: 2009-05-20
stron: 104, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl

Stabilizacja na równowa¿ni finansowej

  • Dowiedz siê, dlaczego warto oszczêdzaæ
  • Wci±¿ zwiêkszaj swoje aktywa
  • Utrzymuj pasywa na bezpiecznym poziomie
  • Poznaj pu³apki i zagro¿enia zwi±zane z korzystaniem z kredytów

Twój osobisty doradca finansowy

W³a¶ciwa droga do osi±gniêcia bogactwa i pomy¶lno¶ci w ¿yciu to umiejêtno¶æ takiego gospodarowania pieniêdzmi, by Twoje dochody zawsze by³y wiêksze od wydatków. Uwa¿asz, ¿e potrafisz zarz±dzaæ swoimi ¶rodkami? Na pewno nie dajesz siê schwytaæ specom od marketingu i sprzeda¿y w sieæ ci±g³ej konsumpcji? Czy Twoje oszczêdno¶ci s± na tyle wysokie, by¶ nie musia³ "¿yæ na kredyt"?
Ta ksi±¿ka zosta³a napisana z my¶l± o Tobie i Twoich potrzebach. Dziêki zawartej w niej wiedzy spojrzysz na swoje finanse z innej perspektywy i nareszcie uda Ci siê to, co wydaje siê niemo¿liwe - zrównowa¿ysz bud¿et! Nie traæ czasu, nie traæ pieniêdzy - czytaj!
Ksi±¿ka stanowi trzeci± czê¶æ cyklu Twoje finanse. Zapoznaj siê tak¿e z tytu³ami:
  • Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów
  • Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku
  • Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie


Cena: 17.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

Fundusze Unii Europejskiej (50.15z)
Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania (49.45z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Wydanie II rozszerzone (8.00z)
Jak prowadziæ ksiêgê przychodów i rozchodów. Wydanie II (5.00z)
Sprawozdanie finansowe przedsiêbiorstwa (50.92z)
Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie II (181.60z)
Dlaczego Twój makler wola³by, ¿eby¶ TEGO nie wiedzia³' (27.93z)
Finanse osobiste. ¦wiadome zarz±dzanie w³asnym portfelem (63.82z)
Podatki 2013/02 czê¶æ 1 (16.92z)
Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie nale¿no¶ci przez telefon (20.94z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone (11.00z)
Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
Jak zarabiaæ na surowcach' Inwestycje na rynkach towarowych w czasach finansjalizacji (59.00z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (12.90z)
Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku (17.90z)
Finanse publiczne Teoria i praktyka (66.21z)
Podstawy bankowo¶ci z zadaniami (41.07z)
¦mieræ pieni±dza. Nadchodz±cy upadek miêdzynarodowego systemu walutowego (44.90z)
Ksiêga przychodów i rozchodów krok po kroku (54.90z)
Bud¿et (33.92z)

Pozostae z serii: Quick

Efektywne zarz±dzanie czasem. eBook (19.90z)
Jak radziæ sobie ze stresem (19.90z)
33 techniki negocjowania i argumentacji (14.90z)
Poznaj swoj± warto¶æ. eBook (19.90z)
Poznaj swoj± warto¶æ (15.92z)
Techniki pokonywania problemów (19.90z)
Relacje w pracy. Zawodowo zgrany zespó³ (19.90z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (29.00z)
Niezbêdnik karierowicza, czyli jak zrobiæ b³yskotliw± karierê w wielkim mie¶cie (34.90z)
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów (17.90z)
33 rady jak dbaæ o klienta. Budowanie trwa³ych kontaktów handlowych (19.90z)
Empowerment. Jak zwiêkszaæ zaanga¿owanie pracowników (19.90z)
Biznes rodzinny (19.90z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych. eBook (19.90z)
Wzorowe negocjacje. Nie wpadaj w pu³apki i osi±gaj cel (19.90z)
Nie przep³acaj. Poradnik konsumenta - jak negocjowaæ najlepsze warunki (22.68z)
Podejmowanie trafnych decyzji. (19.90z)
B±d¼ pewny siebie. eBook (19.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic. Zrób imponuj±ce wra¿enie i zdob±d¼ wymarzon± pracê (29.00z)
Jak zorganizowaæ perfekcyjn± konferencjê (15.92z)