e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Totalny Model Sprzeda¿y. eBook. Mobi

Artur Bartosiñski
cena: 31.99 z
Data wydania: 2012-09-25
stron: 216, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Sprzeda¿ totalnie zorganizowana

¯adna firma nie istnieje bez klienta. Zdarza siê oczywi¶cie, ¿e klient przychodzi sam. Zdarza siê, ¿e jest tylko jeden, za to taki, który zapewnia przedsiêbiorstwu byt. Zdarzaj± siê te¿ firmy, które maj± monopol na dany produkt lub us³ugê i nie musz± siê staraæ o odbiorcê. Jednak wszystko to s± wyj±tki. Wiêkszo¶æ przedsiêbiorstw musi naprawdê postaraæ siê o to, by zdobyæ i zatrzymaæ klienta. To on jest najwa¿niejszy. To jego obs³udze musz± podporz±dkowaæ siê wszyscy pracownicy. Firma nastawiona na odbiorcê realizuje totalne podej¶cie do spraw klienta - w my¶l totalnego modelu sprzeda¿y.
Ten podrêcznik pokazuje, jak krok po kroku wdro¿yæ i realizowaæ w codziennej praktyce handlowej kluczowe zadania wp³ywaj±ce na podniesienie wyników sprzeda¿y. Wiedza, pomys³y i przyk³ady oparte s± na d³ugoletniej praktyce autora jako sprzedawcy, trenera i mened¿era sprzeda¿y. Podczas pisania tej ksi±¿ki siêgn±³ on równie¿ do najciekawszych rozwi±zañ stosowanych w USA, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. W efekcie powsta³ oparty na solidnych podstawach totalny model sprzeda¿y.
Totalny, poniewa¿ ludzie, procesy, narzêdzia i styl zarz±dzania musz± byæ podporz±dkowane sta³emu podnoszeniu poziomu sprzeda¿y.
Model, poniewa¿ zawiera ustrukturyzowan± wiedzê, dziêki której handlowcy oraz szefowie sprzeda¿y bêd± mogli konsekwentnie wdra¿aæ zalecane rozwi±zania.
Sprzeda¿y, poniewa¿ tre¶æ, przyk³ady, narzêdzia odnosz± siê przede wszystkim do problematyki sprzeda¿y.


Artur Bartosiñski - trener biznesu i konsultant. Specjalizuje siê w podnoszeniu efektywno¶ci biznesowej firm za pomoc± nowatorskich rozwi±zañ organizacyjnych oraz nowoczesnych technologii informatycznych. Ma wieloletnie do¶wiadczenie jako sprzedawca, telemarketer oraz trener technik sprzeda¿y i negocjacji. Zarz±dza du¿ymi projektami szkoleniowo-doradczymi z zakresu wdra¿ania nowoczesnych technologii w edukacji i biznesie. Wystêpuje jako ekspert ds. zarz±dzania w programach telewizji biznesowej oraz na konferencjach po¶wiêconych zarz±dzaniu zasobami ludzkimi. Prowadzi spotkania dotycz±ce etykiety biznesu. By³ stypendyst± Library of Congress of the United States of America. Posiada certyfikat trenera przywództwa wed³ug metodologii Fischer Group International. Jest wspó³w³a¶cicielem firmy GlobalFun sp. z o.o., specjalizuj±cej siê w doradztwie i szkoleniach dla bran¿y odzie¿owej.


Cena: 31.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Kakuro. 127 oryginalnych ³amig³ówek liczbowych (9.70z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. Pdf (79.00z)
Efekt tygrysa. pu¶æ swoj± osobist± markê w ruch (33.15z)
Zen prezentacji - pomys³y i projekty. Jasne zasady i techniki tworzenia doskona³ych prezentacji (49.90z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu. eBook. ePub (39.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki. eBook. Pdf (31.99z)
Umys³ nakrêcony. Zagadkowa mechanika my¶lenia (37.00z)
G³os wiedzy. Droga do wewnêtrznego spokoju (27.92z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie. eBook. ePub (13.95z)
Psychologia pamiêci. Badania, teorie, zastosowania (89.00z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju. eBook. Pdf (31.99z)
Wiêcej ni¿ Prawo Przyci±gania (29.90z)
Homo corporaticus, czyli przewodnik przetrwania w korporacji. eBook. Mobi (26.90z)
Bull Street (25.42z)
Gra o tron i filozofia. S³owo tnie g³êbiej ni¿ miecz. eBook. Mobi (27.90z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc (34.90z)
Piszê akademick± pracê promocyjn± - licencjack±, magistersk±, doktorsk± (29.00z)
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wp³ywu na w³asne ¿ycie. eBook. Pdf (27.00z)
Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej m³odo¶ci cia³a i umys³u (39.00z)
Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnê o umys³ klienta. eBook. Pdf (31.99z)

Pozostae z serii: Inne

Poradnik kontrolowanego przedsiêbiorcy (21.17z)
Excel 2013 PL. Biblia (64.35z)
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (22.10z)
Z korzy¶ci± dla wszystkich. Historia firmy RE/MAX i p³yn±ca z niej lekcja (38.35z)
Excel 2007 PL. Seria praktyk (39.00z)
Bitcoin. Z³oto XXI wieku (31.90z)
Grywalizacja. Mechanika gry na stronach WWW i w aplikacjach mobilnych (39.00z)
B±d¼ sob±. Autentyczno¶æ jest w cenie (39.00z)
Si³a argumentów. Sztuka konwersacji i potyczki jêzykowe (24.00z)
Zdrowy rozs±dek w biznesie (14.48z)
Ekonometria (82.98z)
Jura Krakowsko - Czêstochowska. Z legend± w¶ród Orlich Gniazd. Wydanie 2 (24.90z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (21.60z)
Analiza finansowa przedsiêbiorstwa. Teoria i zastosowanie (51.30z)
Ba³kany. Bo¶nia i Hercegowina, Serbia. Wydanie 4 (59.90z)
Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej. eBook. ePub (29.90z)
Na ka¿dy temat z Mari± Szyszkowsk±. eBook. Mobi (19.90z)
Dieta Best Life (34.90z)
Kompendium wiedzy o marketingu (33.92z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media. eBook. Pdf (27.90z)