e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu

Joe Vitale
cena: 39.00 z
Data wydania: 2008-01-23
stron: 272, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Handlowa jawa niczym wymarzony sen sprzedawcy

  • Stosuj perswazjê jednego zdania
  • Poznaj si³ê hipnotyzuj±cych nag³ówków
  • Upajaj chêci± posiadania
  • Twórz rzeczywisto¶æ sukcesu

Obsesja posiadania Twojego produktu
to jedyny w³a¶ciwy stan umys³u klienta.
Wywo³aj go!

Znasz popularne techniki handlowania i marketingu. Czytasz o nowych teoriach, rozwijasz swoje zdolno¶ci komunikacyjne. Jeste¶ zorientowany na klienta, ale nie zapominasz tak¿e o postawionych sobie celach. A jednak ci±gle czujesz niedosyt - uporczywe ssanie, które nie daje siê niczym oszukaæ. To g³ód sukcesu!
A teraz wyobra¼ sobie, co by by³o, gdyby¶ nauczy³ siê sposobu sprzeda¿y, który dzia³a niczym magia. Co by by³o, gdyby¶ potrafi³ zmieniaæ pe³nych w±tpliwo¶ci sceptyków w lojalnych klientów, po prostu wypowiadaj±c w³a¶ciwe s³owa we w³a¶ciwym czasie? Co by by³o, gdyby¶ móg³ kontrolowaæ to, jak klienci postrzegaj± Ciebie i Twój produkt? Gdyby¶ zna³ sekrety marketingowego guru Joe Vitale"go dotycz±ce transu kupowania, móg³by¶ mieæ to wszystko, a nawet jeszcze wiêcej!
Cz³owiek po¶wiêcaj±cy siê jakiej¶ czynno¶ci zamyka siê na inne bod¼ce i znajduje w specyficznym transie. To wiedz± wszyscy, ale tylko wybrani potrafi± ten stan wywo³aæ i wygodnie rozgo¶ciæ siê w ¶wiadomo¶ci odbiorcy. Mo¿esz do nich do³±czyæ, poniewa¿ zrobi³e¶ ju¿ pierwszy krok w kierunku zaklinania umys³ów swoich klientów - za pomoc± tej ksi±¿ki po³±czy³e¶ siê z kim¶ takim, jak Joe Vitale, znawca nowoczesnego marketingu i mistrz perswazji.

Niech klienci wal±, wal±, wal± do drzwi!

  • Wprowadzaj odbiorcê w "trans kupowania".
  • Twórz magiczne komunikaty marketingowe i reklamowe.
  • Wywo³uj kompulsywne pragnienie zakupu.
  • Zacznij z impetem podbijaæ rynek.

"Geniusz Joego nigdy nie b³yszcza³ bardziej. Jego skrupulatnie udokumentowana i napisana lekkim jêzykiem ksi±¿ka jest jedyna w swoim rodzaju. Vitale daje Ci klucze do ich umys³ów. Ty musisz tylko przekrêciæ je w zamku. Oni powiedzieli »tak« d³ugo przed tym, zanim Ty powiedzia³e¶ pierwsze s³owo. B³agali Ciê o mo¿liwo¶æ kupienia czego¶ od Ciebie, ledwie wypowiedzia³e¶ pierwsze zdanie. Trans kupowania to ekscytuj±ca wycieczka po zakamarkach umys³u. Jak dot±d jest to najlepsza ze wszystkich prac Vitale"go."
Kevin Hogan, autor ksi±¿ki Ukryta perswazja

"Ta ksi±¿ka wyznacza ostateczn± granicê marketingu - umys³ klienta - i wyja¶nia, czym jest »trans kupowania«. Ca³kiem mo¿liwe, ¿e jest to najlepsza ksi±¿ka na temat marketingu, jak± kiedykolwiek napisano."
Dave Lakhani,
wspó³autor ksi±¿ki Perswazja. Sztuka zdobywania tego, czego pragnieszCena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Sprzeda¿

Sprzeda¿ partyzancka. Jak osi±gn±æ du¿e zyski bez wysokich nak³adów inwestycyjnych (4.00z)
Przepis na sprzeda¿. Wydanie II rozszerzone (39.00z)
Wychodz±c od NIE. Negocjacje dla twardzieli takich jak Ty (47.00z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
Potê¿na sprzeda¿ - nieznane strategie sukcesu (29.00z)
Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y. Wydanie II (67.00z)
Sprzeda¿ prowokacyjna. Zostañ mistrzem uwodzicielskiej komunikacji (27.92z)
Grzeczne dziewczynki nie¼le sprzedaj±. W czym s± lepsze od kolegów handlowców' (29.00z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej (34.00z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe (37.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów (33.00z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc± (31.99z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Zarz±dzanie zespo³em handlowym (29.00z)
Sekretny jêzyk biznesu. Rozszyfruj ka¿dego w 3 sekundy (39.00z)
Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y (59.00z)
Handlowanie to gra (55.00z)
Wszyscy jeste¶my sprzedawcami! (24.00z)
Pozyskiwanie nowych klientów. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Sztuka sprzeda¿y (23.20z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
PMO. Praktyka zarz±dzania projektami i portfelem projektów w organizacji (69.00z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie mark± (55.20z)
Logo Design Love: Zaprojektuj genialny logotyp! (49.00z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki planowania marketingowego (33.00z)
Zarz±dzanie projektami IT (49.90z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)
Wprowadzenie do zarz±dzania operacjami i ³añcuchem dostaw (97.00z)
BezMarketing. Przestañ kusiæ klientów, zacznij z nimi rozmawiaæ! (39.90z)
Efektywne zarz±dzanie projektami. Wydanie III (89.00z)
Sztuka wojny. Sztuka zarz±dzania (29.90z)
Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyæ umys³ klienta' (34.90z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)
Zarz±dzanie projektami. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (32.90z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)

Pozostae z serii: Inne

ABC Seksualno¶ci (10.90z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna ods³ona (27.90z)
Wywieranie wra¿enia na innych (38.17z)
Wampiry. Historia z zimn± krwi± spisana (34.00z)
Wojny walutowe. Nadej¶cie kolejnego globalnego kryzysu (44.90z)
Wa³kowanie Ameryki (twarda oprawa) (13.90z)
Profesjonalni trenerzy (25.42z)
Rozmowa kwalifikacyjna (42.42z)
Delegowanie obowi±zków. Osobisty mentor - Harvard Business (19.92z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone (37.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. Mobi (39.00z)
Schudnij z Kaizen (12.90z)
ZUS, L4, PIT. Co powiniene¶ wiedzieæ o wynagrodzeniach pracowniczych. eBook. ePub (34.90z)
Rachunkowo¶æ w rozliczeniach podatkowych (55.17z)
Petersburg. Miasto bia³ych nocy. Wydanie 4 (29.90z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. ePub (39.00z)
Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz. eBook. ePub (29.90z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei. eBook. Mobi (31.99z)
Analiza decyzji (67.15z)
Filozofia f**k it, czyli jak osi±gn±æ spokój ducha (20.93z)