e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu

Joe Vitale
cena: 39.90 z
Data wydania: 2008-01-23
stron: 272, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Handlowa jawa niczym wymarzony sen sprzedawcy

  • Stosuj perswazjê jednego zdania
  • Poznaj si³ê hipnotyzuj±cych nag³ówków
  • Upajaj chêci± posiadania
  • Twórz rzeczywisto¶æ sukcesu

Obsesja posiadania Twojego produktu
to jedyny w³a¶ciwy stan umys³u klienta.
Wywo³aj go!

Znasz popularne techniki handlowania i marketingu. Czytasz o nowych teoriach, rozwijasz swoje zdolno¶ci komunikacyjne. Jeste¶ zorientowany na klienta, ale nie zapominasz tak¿e o postawionych sobie celach. A jednak ci±gle czujesz niedosyt - uporczywe ssanie, które nie daje siê niczym oszukaæ. To g³ód sukcesu!
A teraz wyobra¼ sobie, co by by³o, gdyby¶ nauczy³ siê sposobu sprzeda¿y, który dzia³a niczym magia. Co by by³o, gdyby¶ potrafi³ zmieniaæ pe³nych w±tpliwo¶ci sceptyków w lojalnych klientów, po prostu wypowiadaj±c w³a¶ciwe s³owa we w³a¶ciwym czasie? Co by by³o, gdyby¶ móg³ kontrolowaæ to, jak klienci postrzegaj± Ciebie i Twój produkt? Gdyby¶ zna³ sekrety marketingowego guru Joe Vitale"go dotycz±ce transu kupowania, móg³by¶ mieæ to wszystko, a nawet jeszcze wiêcej!
Cz³owiek po¶wiêcaj±cy siê jakiej¶ czynno¶ci zamyka siê na inne bod¼ce i znajduje w specyficznym transie. To wiedz± wszyscy, ale tylko wybrani potrafi± ten stan wywo³aæ i wygodnie rozgo¶ciæ siê w ¶wiadomo¶ci odbiorcy. Mo¿esz do nich do³±czyæ, poniewa¿ zrobi³e¶ ju¿ pierwszy krok w kierunku zaklinania umys³ów swoich klientów - za pomoc± tej ksi±¿ki po³±czy³e¶ siê z kim¶ takim, jak Joe Vitale, znawca nowoczesnego marketingu i mistrz perswazji.

Niech klienci wal±, wal±, wal± do drzwi!

  • Wprowadzaj odbiorcê w "trans kupowania".
  • Twórz magiczne komunikaty marketingowe i reklamowe.
  • Wywo³uj kompulsywne pragnienie zakupu.
  • Zacznij z impetem podbijaæ rynek.

"Geniusz Joego nigdy nie b³yszcza³ bardziej. Jego skrupulatnie udokumentowana i napisana lekkim jêzykiem ksi±¿ka jest jedyna w swoim rodzaju. Vitale daje Ci klucze do ich umys³ów. Ty musisz tylko przekrêciæ je w zamku. Oni powiedzieli »tak« d³ugo przed tym, zanim Ty powiedzia³e¶ pierwsze s³owo. B³agali Ciê o mo¿liwo¶æ kupienia czego¶ od Ciebie, ledwie wypowiedzia³e¶ pierwsze zdanie. Trans kupowania to ekscytuj±ca wycieczka po zakamarkach umys³u. Jak dot±d jest to najlepsza ze wszystkich prac Vitale"go."
Kevin Hogan, autor ksi±¿ki Ukryta perswazja

"Ta ksi±¿ka wyznacza ostateczn± granicê marketingu - umys³ klienta - i wyja¶nia, czym jest »trans kupowania«. Ca³kiem mo¿liwe, ¿e jest to najlepsza ksi±¿ka na temat marketingu, jak± kiedykolwiek napisano."
Dave Lakhani,
wspó³autor ksi±¿ki Perswazja. Sztuka zdobywania tego, czego pragniesz
 


Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Czym jest marketing (30.52z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug. Wydanie II rozszerzone (29.60z)
Badania marketingowe (50.92z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (29.00z)
Marka Konsument Badacz (50.57z)
Marketing us³ug turystycznych (41.07z)
Zmys³y dla zysku. Marketing sensoryczny w praktyce (34.21z)
Lubiê to! Potêga marketingu szeptanego na Facebooku (39.00z)
Marketing dla in¿ynierów (50.92z)
Marketing za przyzwoleniem. Jak zmieniæ obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów (39.00z)
Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego (37.00z)
(R)ewolucja marki. Jak tworzyæ marki i zarz±dzaæ nimi w XXI wieku (37.00z)
Jak zbudowaæ siln± markê od podstaw (39.00z)
Product placement (69.00z)
Proaktywny telemarketing (37.00z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Pozycjonowanie produktu (33.92z)

Pozostae z kategorii: Perswazja i NLP

Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka (42.42z)
Alchemia manipulacji. Wydanie II (39.00z)
Keys Of Sales. Kluczowe Elementy Sprzeda¿y (31.89z)
Sposób na opornych. Skuteczne wywieranie wp³ywu (30.40z)
Sze¶æ poziomów wp³ywu spo³ecznego. Nauka, praktyka i psychologia Roberta Cialdiniego (39.00z)
Gra w manipulacje (39.00z)
10 przykazañ propagandy (11.90z)
Uwie¶æ pod¶wiadomo¶æ. Psychologia reklamy (39.90z)
Si³a ukrytej perswazji. Jak przekonaæ ka¿dego, w ka¿dym miejscu, w ka¿dej sytuacji (30.40z)
Wywieranie wp³ywu. Praktyczny przewodnik (39.90z)
TyMy¶l. Inaczej zrobi± to za Ciebie... Wydanie II (19.43z)
Zielona ksi±¿eczka. Osi±gaj zamierzone cele (49.00z)
Kieruj swoim ¿yciem (22.78z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania. Wydanie II rozszerzone (31.85z)

Pozostae z serii: Inne

Mózg. Nieoficjalny podrêcznik (39.00z)
Balsam dla duszy walcz±cej z rakiem (43.90z)
Cz±stki przyci±gania. Jak budowaæ niestandardowe kampanie reklamowe (89.00z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie III (59.00z)
Pieni±dze le¿± na parkiecie. Gie³da dla niepokornych. eBook. ePub (35.90z)
Design Thinking dla przedsiêbiorców i ma³ych firm. Potêga my¶lenia projektowego w codziennej pracy (22.68z)
Superskuteczne strategie opanowania jêzyków obcych. Twój prywatny coach. eBook. Mobi (29.90z)
Sukces w niszach rynkowych (39.50z)
S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 2 (24.90z)
Zarz±dzanie zmian± Od strategii do dzia³ania (41.65z)
Kierowanie (72.17z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Wydanie 2 (24.90z)
Wojna ¶wiatopogl±dów. Czy naukowcy maj± duszê' (25.93z)
Bli¿ej siebie Rozmowy z Mistrzami. O ¿yciu, uczuciach, marzeniach, relacjach, zdrowiu, finansach i mo¿liwo¶ci zmiany siebie (31.45z)
Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej (37.00z)
Adobe Photoshop Lightroom 2. Podrêcznik dla fotografów (99.00z)
Balsam dla duszy kobiety. Ma³e rado¶ci i smutki wielkie serce (28.88z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady pracy nad sob±. eBook. Pdf (31.99z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (54.99z)
Outsourcing krok po kroku dla mened¿erów (50.15z)