e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Gimnastyka umys³u. Rozwiñ intelekt w 4 tygodnie

Aleksander Dydel
cena: 19.90 z
Data wydania: 2015-01-01
stron: 96, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Æwiczenia umys³u

Wspó³czesny cz³owiek dba o siebie: od prostej troski o higienê swojego cia³a i otoczenia, przez dba³o¶æ o wygl±d zewnêtrzny, po zainteresowanie w³asnym zdrowiem. K±piemy siê wiec i smarujemy kremami, badamy siê, odwiedzamy lekarza, si³owniê, kosmetyczkê, fryzjera Uprawiamy tak modne ostatnio jogging czy jogê. Jednak przy ogólnej trosce o siebie zapominamy czêsto o tym, co tak naprawdê czyni nas lud¼mi. Bez sprawno¶ci tego narz±du ca³a reszta traci sens. Komu szwankuje umys³, temu na nic zadbane i sprawne cia³o. Dlaczego wiêc nie po¶wiêcamy czasu i uwagi æwiczeniom, które podnios± poziom naszego intelektu i przygotuj± go do wyzwañ, jakie stawia przed nim ¿ycie?
Mo¿e po prostu nie wiemy, jak skutecznie æwiczyæ umys³?
Ta ksi±¿ka zawiera kompletny plan treningowy naszego intelektu w trzech obszarach jego funkcjonowania: razem z ni± podniesiemy na wy¿szy poziom umiejêtno¶æ logicznego my¶lenia, ³atwo¶æ rozwi±zywania zadañ matematycznych oraz zdolno¶ci werbalne. Ten napisany w przystêpny sposób podrêcznik zosta³ podzielony na dwie czê¶ci: w pierwszej autor wprowadza nas krótko w teoriê mózgu jego budowy i pracy. W drugiej proponuje zestaw æwiczeñ rozpisany na cztery tygodnie rozwi±zywania zadañ rozwijaj±cych ka¿dy z trzech zakresów pracy naszego umys³u. Efekty sumiennie odrobionych æwiczeñ nie przyjd± od razu. Jednak po pewnym czasie zauwa¿ymy wyra¼ny wzrost poziomu sprawno¶ci intelektualnej.
Aleksander Dydel pasjonat gie³dy, ³amig³ówek i gier logicznych. Nale¿y do Mensy Polska, ma wykszta³cenie w zakresie zarz±dzania (górne 5 proc. absolwentów). Jest autorem ksi±¿ek i innych publikacji na temat rozwoju umys³u oraz testów na inteligencjê (Trening umys³u oraz IQ 10 testów, 200 zadañ, testy IQ w magazynie Focus).


Cena: 19.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Trzy wa¿ne pytania do rozgor±czkowanej rodziny. Opowie¶æ o przywództwie... o tym, jak przywróciæ zdrowie najwa¿niejszej organizacji w twoim ¿yciu (30.40z)
Ucieczka z wy¶cigu szczurów (22.10z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (39.00z)
Sztuka skutecznego przywództwa (42.42z)
To, co powiesz, mo¿e zmieniæ ¶wiat. O jêzyku pokoju w ¶wiecie konfliktu (23.07z)
Si³a nawyku. Dlaczego robimy to, co robimy i jak mo¿na to zmieniæ w ¿yciu i biznesie (37.34z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka. Komiks (29.00z)
Przestañ gadaæ, zacznij dzia³aæ. Kopniak w ty³ek, w sze¶ciu czê¶ciach (37.00z)
Mikroekonomia. Pojêcia, przedmiot, ewolucja (50.92z)
Sens po¶piechu (39.00z)
Jak unikaæ b³êdów oddalaæ zmartwienia i przezwyciê¿aæ stres (24.65z)
My¶l i bogaæ siê. Ksi±¿ka æwiczeñ (45.00z)
Si³a woli. Wykorzystaj samokontrolê i osi±gaj wiêcej! (26.94z)
Praca wymarzona. Jak j± skutecznie znale¼æ (32.90z)
10 prostych sposobów radzenia sobie ze stresem (33.92z)
Zespo³y X. Jak budowaæ zespo³y, które odnosz± sukces (59.00z)
Sekrety osobistej efektywno¶ci. Osi±gaj niemo¿liwe i skutecznie zarz±dzaj swoim ¿yciem (23.94z)
Zaznacz za³atwione! Jak wykonywaæ zadania do koñca (63.00z)
Terapia f**k it. Prosty sposób na szczê¶cie (25.93z)
Zdrowy rozs±dek w biznesie (14.48z)

Pozostae z serii: Inne

Gra w ¿ycie (18.85z)
ABC Jak zbudowaæ zespó³ który zwyciê¿a (35.81z)
W³±cz siê do gry. Kobiety, praca i chêæ przywództwa (27.97z)
Naród start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela (44.95z)
PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty (29.90z)
Zarz±dzanie projektami ze Scrum. Twórz produkty, które pokochaj± klienci (39.00z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! eBook. Pdf (29.90z)
Rework (39.90z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe. eBook. Mobi (37.00z)
Marketing Teoria i przyk³ady (44.55z)
Ekonometria (82.98z)
Sprzedawanie samego siebie. Nowa psychologia handlowania. eBook. Mobi (31.99z)
Marketing terytorialny (79.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna (42.42z)
Czym jest marketing (30.52z)
Psychologia sukcesu (46.67z)
Pogromca stresów, czyli jak przej±æ kontrolê nad w³asnymi emocjami. eBook. ePub (14.90z)
Go global! (12.90z)
Przygotowanie do wyceny. Startup okiem praktyka (34.30z)
Podró¿e i zdrowie (24.90z)