e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy

Steve Zaffron, Dave Logan
cena: 37.89 z
Data wydania: 2010-12-10
stron: 224, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Ta ksi±¿ka przypomina nam, ¿e to, czego nie widzimy, determinuje to, co widzimy i co ostatecznie zostaje zrobione. Niniejsza ksi±¿ka jest zarówno ¶wietn± po¿ywk± dla my¶li, jak i znakomitym ¼ród³em technik pozwalaj±cych uzyskaæ rewelacyjne wyniki.
David Allen,
autor ksi±¿ki Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci
S±dzê, ¿e mo¿e to byæ jedna z najwa¿niejszych ksi±¿ek ostatnich lat. Zawiera ona koncepcje znacznie szersze od tych, z którymi zwykli¶my siê stykaæ w innych ksi±¿kach biznesowych.
Warren Bennis,
autor ksi±¿ki Droga lidera. Klasyczna nauka przywództwa
Tajemnica doskona³ych wyników zosta³a odkryta. Opowie¶ci o konkretnych sukcesach odnoszonych przez bardzo ró¿ne firmy powoduj±, ¿e koncepcji autorów nie da siê zakwestionowaæ. Lektura obowi±zkowa dla mened¿erów i liderów przysz³ego pokolenia.
Bob Young,
by³y prezes Lockheed Corporation
To ksi±¿ka jedyna w swoim rodzaju. Wyja¶nia, na czym naprawdê polega ¿ycie - pokazuje nam s³onia w ca³ej okaza³o¶ci, a nie jedynie ogon czy tr±bê. Autorzy dostarczaj± nam równie¿ wskazówek, które gwarantuj± wyra¼ny wzrost skuteczno¶ci dzia³ania, dokonuj±cy siê w sposób ca³kowicie nieoczekiwany, lecz w pe³ni niezawodny. Mo¿na odnie¶æ wra¿enie, ¿e poznali tajemnicê ¿ycia i bardzo pragn± podzieliæ siê ni± ze swoimi czytelnikami.
Rosamund Zander,
wspó³autorka ksi±¿ki Sztuka mo¿liwo¶ci
  • W jaki sposób ma³ym i du¿ym firmom, dzia³aj±cym w ró¿nych krajach i w ró¿nych warunkach, uda³o siê osi±gn±æ prze³omowe wyniki, mimo ¿e wszystko przemawia³o na ich niekorzy¶æ?
  • Jak to siê dzieje, ¿e ludzie z now± energi± i entuzjazmem s± w stanie przekraczaæ granice w³asnej skuteczno¶ci?
  • Jak mo¿na pokonaæ sceptycyzm i dysfunkcyjne relacje, blokuj±ce nasze mo¿liwo¶ci?
  • Jak zmieniæ upadaj±c± firmê w bran¿owego lidera?
  • Jak odnosiæ sukcesy sprzeda¿owe w samym ¶rodku kryzysu?
Kluczem do powodzenia s± "trzy prawa skutecznego dzia³ania", sprawdzaj±ce siê w ka¿dym miejscu i ka¿dej sytuacji - w Twoim ¿yciu osobistym, relacjach towarzyskich i Twojej organizacji. Autorzy tej ksi±¿ki pomog± Ci wej¶æ do ¶wiata ludzi wybitnych, którym uda³o siê zredefiniowaæ cele zawodowe i prywatne oraz z sukcesem wdro¿yæ nowe scenariusze dzia³ania. Pomog± Ci te¿ zadomowiæ siê w nim.


Cena: 37.89 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Sedno zmian. Narzêdzia i taktyki pozytywnej transformacji Twojej firmy (47.20z)
Abraham Lincoln. Skuteczne strategie na trudne czasy (37.00z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian (49.90z)
Zarz±dzanie w stylu Warrena Buffetta. Sprawdzone narzêdzia sukcesu w ¿yciu osobistym i biznesie (37.00z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Wielki biznes. Czego mo¿esz nauczyæ siê od najwiêkszych firm (33.00z)
Efekt lojalno¶ci. Ukryta si³a rozwojowa Twojej firmy (53.60z)

Pozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego (37.00z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego (24.90z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie innowacj± (55.20z)
Strategia judo. Jak obróciæ silne strony konkurentów na swoj± korzy¶æ (44.90z)
Do³ek czyli kiedy brn±æ, a kiedy rezygnowaæ (18.99z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Regu³y negocjacji. Poradnik lidera (47.00z)
Marketing internetowy w wyszukiwarkach (47.00z)
Podrêcznik wdra¿ania ISO 9001:2000 (49.00z)
Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla ma³ej firmy (49.00z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
Si³a kreacji w reklamie. Marka soczysta jak pomarañcza (39.00z)
Sedno zmian. Autentyczne historie transformacji, które odmieni³y oblicza firm na ca³ym ¶wiecie (47.00z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze (39.00z)
Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych (54.90z)
Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (25.35z)
Przewodnik Podyplomowy 2006 (25.50z)

Pozostae z serii: Exclusive

Produkty strukturyzowane - inwestycje nowych czasów (34.90z)
Finanse dla niefinansistów (59.00z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (29.90z)
Jak utrzymywaæ dobre relacje z mediami (34.90z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Nowoczesna logistyka. Wydanie X (79.00z)
Zig Ziglar o profesjonalnej sprzeda¿y (57.00z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie (49.00z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy (41.65z)
Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników (57.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
Uniwersytet Donalda Trumpa. Przedsiêbiorczo¶æ (59.00z)
Zapanowaæ nad czasem. Jak efektywnie pracowaæ, by mieæ czas na wszystko (44.90z)
Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu lud¼mi (77.00z)
Analiza i planowanie finansowe (29.00z)
Sabota¿ w dziale obs³ugi klienta, czyli jak zniechêciæ klientów i sprawiæ, by odeszli (37.00z)
Sztuka negocjacji w stylu Donalda Trumpa (37.00z)
Mened¿er do zadañ specjalnych. Czasowe zarz±dzanie przedsiêbiorstwem (47.00z)
NLP dla mened¿era (54.90z)