e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Tworzenie modeli biznesowych. Podrêcznik wizjonera. eBook. Pdf

Alexander Osterwalder, Yves Pigneur
cena: 54.99 z
Data wydania: 2012-11-26
stron: 288, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Przewodnik dla wizjonerów, ludzi pragn±cych wyznaczaæ w³asne zasady gry i tych, którzy chc± podwa¿aæ status quo - dla ludzi, którzy my¶l± o projektowaniu przedsiêbiorstw przysz³o¶ci lub zmianie przestarza³ych modeli biznesowych!
Alexander Osterwalder, Yves Pigneur

Tworzenie modeli biznesowych. Podrêcznik wizjonera

  • Stworzony przez niesamowit± grupê 470 praktyków z 45 krajów
  • Opisuje tradycyjne i najnowocze¶niejsze modele biznesowe oraz ich dynamikê
  • Przedstawia techniki systematycznego tworzenia i wdra¿ania nowych rozwi±zañ

"Ryzykowne!", "Skazane na pora¿kê!", "To na pewno siê nie przyjmie!"

A jednak! Karta kredytowa, wypo¿yczalnia samochodów, leasing kserokopiarek czy Google AdWords - odwa¿ne rozwi±zania, których na pocz±tku nikt nie rozumia³ i nie wró¿y³ im wielkiego sukcesu Powiedzieæ, ¿e dzi¶ maj± siê ¶wietnie, to za ma³o! Dziêki temu, ¿e wysz³y poza utarte schematy, wrêcz wywróci³y je do góry nogami, sta³y siê prze³omowymi biznesowymi modelami naszych czasów i przynios³y niewyobra¿alne zyski!
Wszyscy mened¿erowie gor±czkowo pracuj± nad usprawnieniem swojej firmy lub jej produktów. Szukaj± rozwi±zañ, które pozwol± im dostaæ siê do czo³ówki rynkowych graczy lub utrzymaæ swoj± pozycjê w ¶wiecie ogarniêtym mani± wdra¿ania innowacji. Ka¿dego dnia obserwujemy powstawanie niezliczonych nowych modeli i tysiêcy nowatorskich rozwi±zañ, z których wiêkszo¶æ szybko popada w zapomnienie. Czy¿by nie by³y wystarczaj±co genialne? Dlaczego jedne modele siê przyjmuj±, a inne nie? Jak pracowaæ z wizjonerskimi ideami, aby zwiêkszyæ ich szanse na sukces?

Za wiêkszo¶ci± pora¿ek dotycz±cych nowych rozwi±zañ stoi po prostu ich nieuporz±dkowanie i niedopracowanie! Ale czy wdra¿anie innowacji mo¿na w ogóle w jaki¶ sposób uporz±dkowaæ? Nadesz³a pora, by zmieniæ sposób my¶lenia o tworzeniu nowoczesnych modeli biznesowych.


470 mened¿erów i specjalistów z 45 krajów, dla których wymy¶lanie i wdra¿anie innowacji to chleb powszedni, poka¿e Ci, ¿e ten z pozoru niejasny proces mo¿na skutecznie usystematyzowaæ!
Rzuæ wiêc wyzwanie utartym schematom my¶lenia i przestarza³ym rozwi±zaniom! Masz okazjê wykorzystaæ wiedzê i do¶wiadczenie najs³ynniejszych praktyków oraz strategów tej dziedziny, aby nauczyæ siê, jak metodycznie poszukiwaæ wizjonerskich pomys³ów, opracowywaæ je i wcielaæ w ¿ycie biznesowe, a tak¿e przekuwaæ w dochodowe projekty!

Oto przewodnik od wizjonerów dla wizjonerów!

A zatem koniec z nudn±, such± teori±! Wiedza czysto praktyczna, podana w nowatorski, u³atwiaj±cy zrozumienie i zapamiêtanie sposób! Liczne rysunki, wziête z ¿ycia ciekawe przyk³ady i gotowe, sprawdzone scenariusze do wykorzystania od zaraz. Tak wygl±da nowoczesny podrêcznik dla ludzi biznesowego czynu!

A zatem do dzie³a! Od wizjonera do milionera!Patron merytoryczny:Cena: 54.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej m³odo¶ci cia³a i umys³u (39.00z)
Metoda Pose. Bieganie technik± dr. Romanova (44.90z)
Potrz±¶nij pude³kiem. Ma³a ksi±¿ka dla wielkich ludzi. eBook. Pdf (26.90z)
Jak zarobi³em 2 000 000 $ na gie³dzie. Wydanie II (39.00z)
Homo corporaticus, czyli przewodnik przetrwania w korporacji. eBook. Pdf (26.90z)
Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych (44.90z)
Hipnotyczna prezentacja w sprzeda¿y bezpo¶redniej. eBook. Pdf (31.99z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. Mobi (47.00z)
Android Flash. Zaawansowane programowanie aplikacji mobilnych (20.90z)
E-biznes. Poradnik praktyka. eBook. Pdf (29.90z)
Chroñ swoje nerwy. Rzecz o tym, jak wspó³pracowaæ z palantami. Wydanie II (34.90z)
Trudne pytania na rozmowie o pracê (18.97z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. eBook. Mobi (31.99z)
Egipt. Zielony przewodnik (wydanie I) (39.90z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych. eBook. ePub (31.99z)
Dlaczego mnie nie rozumiecie' Poznaj osiem barier w komunikacji i pokonaj je. eBook. Mobi (22.90z)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II. eBook. Pdf (44.90z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe ujêcia Scotta Kelby''ego (29.92z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia. eBook. Pdf (17.00z)
E-wizerunek. Internet jako narzêdzie kreowania image'u w biznesie (44.90z)

Pozostae z serii: Inne

Lider mocnych osobowo¶ci. Zostañ przywódc± indywidualistów (57.00z)
Haker umys³ów. eBook. Pdf (23.90z)
Abonament roczny serwisu CzasNaE-Biznes (120.78z)
Musimy pogadaæ. Trudne rozmowy z podw³adnymi (27.00z)
Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce (59.00z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci. eBook. Mobi (23.90z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek (49.00z)
Zarz±dzanie projektami. Sztuka efektywno¶ci. Skuteczna realizacja zadañ. (74.00z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Wydanie 2 (24.90z)
Hiszpania. Fiesta i sjesta. Wydanie 1 (64.90z)
Sztuka Wojny. Wydanie II (20.94z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! eBook. Mobi (29.90z)
Sieci Linux. Receptury (69.90z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy. eBook. Pdf (22.90z)
Musimy pogadaæ. Trudne rozmowy z szefem (27.00z)
osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla zaawansowanych (69.00z)
Idealna reklama. Sztuka promowania aplikacji w internecie (27.30z)
Strategia marek w³asnych (59.00z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy (39.00z)
Nauka o organizacji. Ujêcie dynamiczne (50.15z)