e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Trening intelektu. Wyæwicz pamiêæ, koncentracjê i kreatywno¶æ w 31 dni. Wydanie II rozszerzone

Paulina Mech³o, Jolanta Grzelka
cena: 39.90 z
Data wydania: 2014-11-12
stron: 224, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl

Wypróbuj nieograniczone mo¿liwo¶ci swojego mózgu!

  • Inteligencja a intelekt, czyli co i dlaczego warto æwiczyæ
  • Piêæ obszarów intelektu, czyli jak z³apaæ kilka srok za ogon
  • Æwiczenia na ca³y miesi±c, czyli jak podwy¿szyæ loty
Dzia³anie ludzkiego mózgu wci±¿ owiane jest tajemnic±. Nie do koñca wiemy, na czym opieraj± siê skojarzenia, jak przebiega proces my¶lenia i zapamiêtywania, co sprawia, ¿e jedni ludzie my¶l± obrazami, a inni nie. Jedno natomiast wiemy z ca³± pewno¶ci±: aby narz±d ten dzia³a³ sprawnie i dobrze s³u¿y³ nam przez ca³e ¿ycie, trzeba go czêsto æwiczyæ! I to nie od przypadku do przypadku, od krzy¿ówki do teleturnieju — mózg potrzebuje prawdziwego, starannie zaplanowanego treningu, który pozwoli uaktywniæ wszystkie sfery sk³adaj±ce siê na intelekt jednostki: koncentracjê, kreatywno¶æ, jêzyk, pamiêæ i wiedzê.
Taki trening, rozpisany na ca³y miesi±c, proponuj± Ci autorki tej znakomitej ksi±¿ki, która zdoby³a Nagrodê Teofrasta (ksi±¿ki roku 2011 czasopisma „Charaktery”). Nowe, rozszerzone wydanie zawiera nie tylko konkretne æwiczenia dla ka¿dego z piêciu najwa¿niejszych obszarów intelektu (wraz z rozwi±zaniami), lecz tak¿e tabele osi±gniêæ, pozwalaj±ce oszacowaæ, o ile zwiêkszy³y siê Twoje mo¿liwo¶ci w ci±gu zaledwie 31 dni. Je¶li chcesz na zawsze zachowaæ bystro¶æ umys³u i ciekawo¶æ ¶wiata, zacznij trenowaæ ju¿ dzi¶!

Wyostrz swój intelekt i ciesz siê efektami!

Trening intelektu psychologów Pauliny Mech³o i Jolanty Grzelki jest jednym z kompleksowo dobranych bod¼ców, a jego warto¶æ ze wzglêdu na ¶wietny zestaw æwiczeñ dla mózgu jest nieoceniona. Skutkiem Treningu intelektu jest zwiêkszenie umiejêtno¶ci koncentracji, rozbudzenie wyobra¼ni oraz ¶wiadomo¶ci i precyzji jêzykowej. Dodatkowo mo¿na poæwiczyæ pamiêæ i sprawdziæ wiedzê, a wszystko to w ciekawej i zabawnej formie. Gor±co zachêcam do wziêcia udzia³u w treningu intelektu.

Hieronim Jêdrzejewski,
www.SomePro.pl

Dziêki systematycznemu wykonywaniu æwiczeñ opisanych w ksi±¿ce zwiêkszy³em swoj± zdolno¶æ koncentracji. Trening Intelektu wymaga po¶wiêcenia kwadransa dziennie oraz wysi³ku umys³owego, ale najwa¿niejsze, ¿e jest to skuteczne. Polecam.

Micha³ Toczyski,
Kreatywna Grupa Marketingowa Scorise

Przede wszystkim to jest supernarzêdzie, a nie kolejna ksi±¿ka o kreatywno¶ci bez konkretów. A tu proszê bardzo — 100% tego, co trzeba æwiczyæ, by osi±gn±æ naprawdê superrezultaty. Polecam wszystkim znajomym i nieznajomym, którzy chc± wreszcie zacz±æ my¶leæ inaczej — lepiej, szybciej i bardziej kreatywnie.

Marcin Krawczyk,
Blue Line TrainingCena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Sekretariat czyli centrum informacyjne firmy (38.17z)
Ukryta dynamika (69.00z)
Office English + CD (42.42z)
Talent nie wystarczy (39.00z)
Rozwiñ skrzyd³a (33.43z)
Praca wymarzona. Jak j± skutecznie znale¼æ (32.90z)
ABC kreatywno¶ci (36.86z)
Zaznacz za³atwione! Jak wykonywaæ zadania do koñca (63.00z)
Slang idiomy i modne s³owa w biznesie (38.17z)
Sekrety osobistej efektywno¶ci. Osi±gaj niemo¿liwe i skutecznie zarz±dzaj swoim ¿yciem (23.94z)
Kieruj swoim ¿yciem (22.78z)
Mniej znaczy wiêcej. Nowa koncepcja bogactwa (37.00z)
11 przykazanie: Masz prawo byæ bogaty (34.90z)
Kultura pracy mened¿era (42.13z)
Jak znale¼æ pracê i nie zgubiæ po drodze siebie (16.92z)
Wywieranie wra¿enia na innych (38.17z)
Trzy oznaki pracy, która nie daje szczê¶cia (33.92z)
Jêzyk cia³a (41.82z)
Si³a nawyku. Dlaczego robimy to, co robimy i jak mo¿na to zmieniæ w ¿yciu i biznesie (37.34z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)

Pozostae z serii: Inne

Lepiej byæ m±drym i bogatym! (25.42z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów. eBook. Pdf (27.90z)
Mapy my¶li dla biznesu (38.25z)
Wszyscy k³ami± (21.17z)
Wêgry. Na ostro i na s³odko. Wydanie 2 (37.89z)
Oni nic nie rozumiej±! Jak przekszta³caæ opór w zrozumienie (29.90z)
Sprzeda¿ osobista i zarz±dzanie zespo³em sprzeda¿y (64.35z)
Introwertyk i ekstrawertyk w sid³ach mi³o¶ci. Jak sprawiæ, aby zwi±zek oparty na przeciwieñstwach by³ udany' (27.00z)
Sztuka wojny. Wydanie III (12.90z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie III rozszerzone (35.69z)
Inteligencja praktyczna. Sztuka i nauka zdrowego rozs±dku (39.00z)
Jak dzia³a szczê¶cie. Klucz do rado¶ci w pracy i w ¿yciu (22.20z)
SpecBabka. Obud¼ w sobie kobiec± moc! (14.90z)
8 dogmatów wywierania wp³ywu (24.00z)
Zarz±dzanie projektami IT. Wydanie III (79.00z)
¦wiat do przeróbki Spekulanci bankruci giganci i ich rywale. J0540-RPK (29.74z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych . eBook. Mobi (27.90z)
Strategie inwestycyjne na ka¿d± pogodê. Osi±gaj zysk na wszystkich rynkach (67.15z)
Zjad³em Marco Polo. Kirgistan, Tad¿ykistan, Afganistan, Chiny (39.90z)
Ekonometria (33.43z)