e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie; Finanse
Seria: Exclusive


Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów

John Mauldin
cena: 47.00 z
Data wydania: 2007-09-11
stron: 408, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Wyra¼na mapa zawi³ej rzeczywisto¶ci rynkowej

  • Poznaj sekrety wybitnych inwestorów
  • Odkryj nowe metody inwestowania
  • Naucz siê unikaæ niepotrzebnego ryzyka
Oto nazwiska dwunastu profesjonalnych inwestorów, wybitnych specjalistów i uznanych ekspertów finansowych, którzy wyrazili zgodê na to, by swoj± wiedz± podzieliæ siê z Tob±:
Rob Arnott
Bill Bonner
Mark Finn
Ed Easterling
Dennis Gartman
Andy Kessler
Michael Masterson
George Gilder
John Mauldin
James Montier
Richard Russell
A. Gary Shilling
Ka¿dy z tych dwunastu inwestorów zosta³ poproszony o zdradzenie najwa¿niejszej zasady, któr± kieruje siê w swojej dzia³alno¶ci inwestycyjnej. W ten sposób powsta³ wyj±tkowy tom, pe³en praktycznych rad i cennych wskazówek, które od razu mo¿na wprowadziæ w ¿ycie. Teraz równie¿ Ty mo¿esz poznaæ sekrety praktyków, którzy odnie¶li ogromny sukces na rynku inwestycji. Dowiedz siê:
  • Dlaczego najlepsze s± informacje poufne?
  • Jak korzystaæ z "drogowskazów we mgle"?
  • Kiedy "to nie takie proste" jest w rzeczywisto¶ci naj³atwiejsze?
  • Na czym polega mit dotycz±cy manipulowania ryzykiem?
  • Jak zwiêkszyæ zyski dziêki "rozwi±zaniu dwuprocentowemu"?
  • Dlaczego "zasada zwyciêzcy" jest taka skuteczna?
  • Czym jest fala milenijna?


Cena: 47.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Skuteczna transformacja firmy w 90 dni (55.20z)
Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiêbiorstwa w obliczu kryzysu (39.20z)
Stretching w biznesie. Rozwijanie dzia³alno¶ci w lepszych i gorszych czasach (45.60z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie w sytuacjach kryzysowych (69.00z)
Potêga warto¶ci. Jak zbudowaæ nie¶mierteln± firmê (31.20z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)
Jak przeprowadziæ transformacjê firmy (57.00z)
MBA. Kompendium (77.00z)
Abraham Lincoln. Skuteczne strategie na trudne czasy (37.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Inteligencja ryzyka. Jak nauczyæ siê zarz±dzania niewiadomym (49.00z)
Harvard Business Review. Podejmowanie w³a¶ciwych decyzji (69.00z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Harvard Business Review. Doskonalenie strategii (55.20z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (39.92z)
Trzy prawa skutecznego dzia³ania. Kszta³tuj przysz³o¶æ swoj± i swojej firmy (37.89z)
Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk (67.00z)
Harvard Business Review. Sprawna i efektywna organizacja (69.00z)
Zarz±dzanie w stylu Warrena Buffetta. Sprawdzone narzêdzia sukcesu w ¿yciu osobistym i biznesie (37.00z)

Pozostae z kategorii: Finanse

Produkty strukturyzowane. konstrukcja, wycena, aspekty prawne (39.52z)
Manifest Wikingów. Sekrety sukcesu skandynawskiego biznesu (29.60z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ (31.20z)
Prognozowanie w zarz±dzaniu sprzeda¿± i finansami przedsiêbiorstwa (59.00z)
Windykacja. Tom I, II i III (198.00z)
Finanse osobiste (49.45z)
Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych (79.00z)
Dotacje z Unii Europejskiej (69.00z)
Vademecum Podatnika 2014 VAT w gminach 2014 (67.99z)
Wska¼niki ekonomiczne. Przewodnik dla inwestora (69.00z)
Generator charyzmy. Kreowanie osobowo¶ci mened¿era (34.00z)
Wprowadzenie do sprawozdawczo¶ci, analizy i informatyki finansowej (66.25z)
Windykacja. Tom I. Negocjacje z d³u¿nikami (66.00z)
Miêdzynarodowy Standard Sprawozdawczo¶ci Finansowej dla ma³ych i ¶rednich jednostek (99.00z)
Inwestycje zagraniczne. Jak wej¶æ na polski rynek z obcym kapita³em (31.20z)
Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie dzia³alno¶ci instytucji finansowych (40.31z)
Bud¿etowanie w przedsiêbiorstwie (46.75z)
Psychologia inwestowania. Wydanie IV (44.90z)
Analiza finansowa przedsiêbiorstwa (50.15z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW (47.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Coaching. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie (49.00z)
Niepokorny umys³. Poznaj klucz do my¶lenia zintegrowanego (29.60z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! (37.00z)
Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie (44.90z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Zarz±dzanie projektami. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (32.90z)
Wielkie muuu. Nie musisz byæ perfekcyjny - masz byæ nadzwyczajny (34.90z)
Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady s± proste (77.00z)
Coaching (47.00z)
Coaching. Poznaj tajniki sukcesu (29.60z)
Jestem moj± prac±. Rozrzuæcie me prochy w sali konferencyjnej (42.90z)
Inwestycje zagraniczne. Jak wej¶æ na polski rynek z obcym kapita³em (31.20z)
Praktyczny przewodnik dla uczestników szkoleñ, czyli jak prze¿yæ ka¿de szkolenie (27.00z)
Finanse dla niefinansistów (59.00z)
Jak utrzymywaæ dobre relacje z mediami (34.90z)
Mistrz sprzeda¿y (31.99z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów (49.00z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm± (39.90z)
Finanse osobiste. ¦wiadome zarz±dzanie w³asnym portfelem (63.82z)