e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Profesjonalny szef - fachowiec, mentor, trener, negocjator i przywódca w jednej osobie. eBook. Pdf

Barbara Wnuk-Kuczera, Andrzej Kuczera
cena: 31.99 z
Data wydania: 2012-02-08
stron: 216, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Szef na miarê naszych czasów

  • Zarz±dzanie konfliktem
  • Prowadzenie negocjacji
  • Wywieranie wp³ywu
  • Mentoring
A jak Ty wyobra¿asz sobie skutecznego SZEFA?
A/ Taki szef to ponury ekonom z nieod³±cznym batogiem w d³oni.
B/ Taki szef to bezwzglêdny robot, zmuszaj±cy do pracy po godzinach.
C/ Taki szef to fachowiec, mentor, trener, negocjator, przywódca.

Je¶li wybra³e¶ odpowied¼ A - z ¿alem informujemy, ¿e te czasy ju¿ nie wróc±. Je¶li wybra³e¶ odpowied¼ B - te czasy w³a¶nie odchodz± w sin± dal. Przysz³o¶æ biznesu stoi otworem przed lud¼mi, którzy posiadaj± przede wszystkim doskona³e umiejêtno¶ci interpersonalne. Skoro czytasz ten tekst, z pewno¶ci± równie¿ aspirujesz do tego elitarnego grona. Jeste¶my tu po to, aby zebraæ wszystkie Twoje najlepsze cechy, talenty oraz kwalifikacje i oszlifowaæ je niczym cenny diament. Niech wizja szefa doskona³ego stanie siê cia³em!
Ta ksi±¿ka to praktyczny zeszyt æwiczeñ, dope³niony niezbêdn± dawk± teorii i przyk³adów wziêtych prosto z ¿ycia. Pozwoli Ci doskonaliæ Twoje umiejêtno¶ci i wypracowywaæ nowe wzory zachowañ.

Poznaj zatem:
  • dobroczynne skutki wp³ywu i perswazji,
  • sprawdzone sposoby wp³ywania na otoczenie,
  • narzêdzia radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi,
  • zasady prowadzenia prezentacji publicznych,
  • arkana motywacyjnych odpraw i narad.Cena: 31.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych. eBook. Pdf (35.90z)
Bilans w firmie. Cztery rzeczy, które przedsiêbiorca powinien wiedzieæ o finansach (54.90z)
Tajlandia. ¦wi±tynie, p³ywaj±ce targi i rajskie pla¿e. Wydanie 1 (69.90z)
Excel w obliczeniach naukowych i technicznych (31.99z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami. eBook. Mobi (47.00z)
Profesjonalny szef - fachowiec, mentor, trener, negocjator i przywódca w jednej osobie (39.00z)
Pewno¶æ siebie. Jak ma³a zmiana mo¿e zrobiæ wielk± ró¿nicê (49.00z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz. eBook. Mobi (31.99z)
Grzeczne dziewczynki nie¼le sprzedaj±. Grzeczne dziewczynki nie negocjuj±. (51.00z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania. eBook. Mobi (35.90z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców. eBook. Pdf (27.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne. eBook. Mobi (14.90z)
Magiczna moc umys³u. Jak zaprogramowaæ swój mózg na szczê¶cie (34.90z)
Zespo³y po polsku. Jak firmy dzia³aj±ce na polskim rynku podnosz± swoj± efektywno¶æ dziêki pracy zespo³owej. eBook. Pdf (29.90z)
ZUS, L4, PIT. Co powiniene¶ wiedzieæ o wynagrodzeniach pracowniczych. eBook. Pdf (34.90z)
NLP dla nauczycieli. Szko³a efektywnego nauczania (37.00z)
ZUS, L4, PIT. Co powiniene¶ wiedzieæ o wynagrodzeniach pracowniczych. eBook. Mobi (34.90z)
Zarz±dzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania. eBook. Mobi (37.00z)
12 kroków uczciwej* sprzeda¿y (14.90z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie. eBook. Mobi (13.95z)

Pozostae z serii: Inne

Nauka sukcesu. Jak osi±gaæ sukces i harmonijny dobrobyt dziêki efektywnym zasadom i prawom (21.17z)
Lost: Zagubieni i filozofia. Mroczna strona wyspy (21.39z)
Pogromca stresów, czyli jak przej±æ kontrolê nad w³asnymi emocjami. eBook. ePub (14.90z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. ePub (19.90z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci. Wydanie II rozszerzone (25.93z)
¦wiat³o w fotografii. Warsztaty ze Scottem Kelbym (59.00z)
Zarz±dzanie wynagrodzeniami (109.65z)
Ukraina zachodnia. Tam szum Prutu, Czeremoszu... Wydanie 5 (39.90z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
£ad korporacyjny (49.00z)
Mapy my¶li w biznesie. Jak twórczo i efektywnie osi±gaæ cele za pomoc± mind mappingu (39.00z)
Nowoczesne zarz±dzanie zasobami ludzkimi (93.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady pracy nad sob±. eBook. Mobi (31.99z)
Media spo³eczno¶ciowe bez ¶ciemy. Jak kreowaæ markê (49.00z)
Rodzynki studenckie, czyli co siê wyk³ada na wyk³adach. eBook (24.90z)
Alchemia uwodzenia, czyli jak hipnotycznie kontrolowaæ umys³y, uczucia i zachowania seksualne kobiet (27.75z)
Dopasowanie w biznesie (84.92z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm±. eBook. Pdf (39.90z)
Zarz±dzanie codzienno¶ci±. Zaplanuj dzieñ, skoncentruj siê i wyostrz swój twórczy umys³ (11.90z)
Kontrola przedsiêbiorcy (83.30z)