e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive
Promocja: -20%


Jak unikn±æ pomy³ek, które mog± zniszczyæ Twoj± organizacjê

Robert E. Mittelstaedt
promocja -20%
cena: 47 z 37.60 z
Data wydania: 2006-09-18
stron: 296, twarda oprawa, format: B5

wicej na stronie onepress.pl
Katastrofy lotnicze, spektakularne pora¿ki finansowe, awarie w elektrowniach j±drowych - drobne b³êdy, które przeoczono...
  • Wykrywaj potencjalne katastrofy odpowiednio wcze¶nie i zapobiegaj im
  • Wprowad¼ dobry plan zarz±dzania kryzysowego
  • Minimalizuj straty, kiedy wszystko sprzysiêga siê przeciwko Tobie

Martw siê na zapas i szukaj problemów...

Co maj± ze sob± wspólnego bankructwo Enronu, awaria w elektrowni j±drowej Three Miles Island i wiêkszo¶æ katastrof lotniczych? Do ¿adnego z tych wydarzeñ nie dosz³oby, gdyby nie przeoczono ³añcucha powa¿nych b³êdów. Katastrofa - finansowa, kolejowa czy lotnicza - zaczyna siê od serii b³êdów, która nie zostaje na czas wykryta i przerwana. Schematy b³êdów poprzedzaj±cych wypadki s± podobne, niezale¿nie od bran¿y. Najpierw pojawia siê problem uwa¿any za drobny: nikt nie ³±czy go z mo¿liwymi konsekwencjami. Nastêpnie ujawnia siê kolejny problem, który w powi±zaniu z poprzednim wywo³uje powa¿ne skutki. A potem jest ju¿ za pó¼no: decydenci, kiedy wreszcie zaczynaj± doceniaæ powagê sytuacji, podejmuj± nieudolne próby naprawienia b³êdów, a gdy klêska staje siê faktem, ukrywaj± prawdê i wzajemnie obarczaj± siê win±. W tej ksi±¿ce znajdziesz omówionych wiele takich przypadków i sposobów zapobiegania im. Zaobserwuj, jak inni pope³niaj± niebezpieczne b³êdy i poznaj bohaterów szczê¶liwie za¿egnanych kryzysów:
  • Awaria w elektrowni atomowej Three Mile Island
  • Pora¿ki finansowe: Enron, WorldCom i HealthSouth
  • Katastrofa promu Columbia
  • Pora¿ka oponiarska Firestone
  • Wielka wpadka Intela: wprowadzenie wadliwego procesora
  • Skuteczne zarz±dzanie kryzysem: Johnson & Johnson i zatrucia Tylenolem
  • United Airlines: szczê¶liwe l±dowanie awaryjne w najgorszych mo¿liwych warunkach

Ucz siê na b³êdach innych i staraj siê ich nie powtarzaæ.
Od tego zale¿y przysz³o¶æ Twojej organizacji.Cena: 37.60 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Kidnaping. Jak marketerzy kontroluj± umys³ Twojego dziecka (31.20z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów (49.00z)
Wykorzystaj to! Sprawdzone pomys³y dla marketingu (37.00z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Czas na e-biznes (74.00z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych (39.00z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone (27.30z)
Uniwersytet Donalda Trumpa. Przedsiêbiorczo¶æ (59.00z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (twarda oprawa) (57.00z)
Badania marketingowe w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (37.00z)
Skuteczny marketing w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (49.00z)
Nektar. Twórcze paliwo wynalazczo¶ci i innowacji (44.00z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania (44.90z)
Sztuka znajdowania dobrych doradców. O czym nie mówi± konsultanci (39.20z)
Social Media Marketing. Odkryj potencja³ Facebooka, Twittera i innych portali spo³eczno¶ciowych (49.00z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! (37.00z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm± (39.90z)
HIPERswazja, czyli jak pisaæ zabójczo skuteczne teksty reklamowe (24.90z)
Rabin i CEO. Wskazówki dla lidera biznesu XXI wieku (49.00z)
Marketing internetowy w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (34.90z)

Pozostae z serii: Exclusive

Wielka Formu³a. Maksimum zysku, minimum strat (31.20z)
Rozmowa kwalifikacyjna. Gotowe pytania i wnioski z odpowiedzi (49.00z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji (49.00z)
W zasiêgu jednego telefonu. Tajemnice mistrza kontaktów (33.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania (44.90z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ (37.60z)
Zwariowane pomys³y, które siê sprawdzaj±. Jak zbudowaæ kreatywn± firmê (39.00z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego (69.00z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa (49.00z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjno¶ci produktów i przetrwania w biznesie (44.90z)
M³odzi w pracy. Jak zadbaæ o pracowników z pokolenia Y (34.90z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie (49.00z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ (31.20z)
Ten wredny PR 2009. Jak Public Relations zmieni³o Polskê (3.00z)
Skuteczna rekrutacja, czyli jak samodzielnie zatrudniæ w³a¶ciw± osobê na w³a¶ciwe stanowisko (37.00z)
Wielkie muuu. Nie musisz byæ perfekcyjny - masz byæ nadzwyczajny (34.90z)
Mistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone (49.00z)
Profesjonalny szef - fachowiec, mentor, trener, negocjator i przywódca w jednej osobie (39.00z)