e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive
Promocja: -20%


Jak unikn±æ pomy³ek, które mog± zniszczyæ Twoj± organizacjê

Robert E. Mittelstaedt
promocja -20%
cena: 47 z 37.60 z
Data wydania: 2006-09-18
stron: 296, twarda oprawa, format: B5

wicej na stronie onepress.pl
Katastrofy lotnicze, spektakularne pora¿ki finansowe, awarie w elektrowniach j±drowych - drobne b³êdy, które przeoczono...
  • Wykrywaj potencjalne katastrofy odpowiednio wcze¶nie i zapobiegaj im
  • Wprowad¼ dobry plan zarz±dzania kryzysowego
  • Minimalizuj straty, kiedy wszystko sprzysiêga siê przeciwko Tobie

Martw siê na zapas i szukaj problemów...

Co maj± ze sob± wspólnego bankructwo Enronu, awaria w elektrowni j±drowej Three Miles Island i wiêkszo¶æ katastrof lotniczych? Do ¿adnego z tych wydarzeñ nie dosz³oby, gdyby nie przeoczono ³añcucha powa¿nych b³êdów. Katastrofa - finansowa, kolejowa czy lotnicza - zaczyna siê od serii b³êdów, która nie zostaje na czas wykryta i przerwana. Schematy b³êdów poprzedzaj±cych wypadki s± podobne, niezale¿nie od bran¿y. Najpierw pojawia siê problem uwa¿any za drobny: nikt nie ³±czy go z mo¿liwymi konsekwencjami. Nastêpnie ujawnia siê kolejny problem, który w powi±zaniu z poprzednim wywo³uje powa¿ne skutki. A potem jest ju¿ za pó¼no: decydenci, kiedy wreszcie zaczynaj± doceniaæ powagê sytuacji, podejmuj± nieudolne próby naprawienia b³êdów, a gdy klêska staje siê faktem, ukrywaj± prawdê i wzajemnie obarczaj± siê win±. W tej ksi±¿ce znajdziesz omówionych wiele takich przypadków i sposobów zapobiegania im. Zaobserwuj, jak inni pope³niaj± niebezpieczne b³êdy i poznaj bohaterów szczê¶liwie za¿egnanych kryzysów:
  • Awaria w elektrowni atomowej Three Mile Island
  • Pora¿ki finansowe: Enron, WorldCom i HealthSouth
  • Katastrofa promu Columbia
  • Pora¿ka oponiarska Firestone
  • Wielka wpadka Intela: wprowadzenie wadliwego procesora
  • Skuteczne zarz±dzanie kryzysem: Johnson & Johnson i zatrucia Tylenolem
  • United Airlines: szczê¶liwe l±dowanie awaryjne w najgorszych mo¿liwych warunkach

Ucz siê na b³êdach innych i staraj siê ich nie powtarzaæ.
Od tego zale¿y przysz³o¶æ Twojej organizacji.Cena: 37.60 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Radykalna rewolucja w zarz±dzaniu. Przewodnik mened¿era (49.00z)
Psychologia przywództwa (47.00z)
Od zastoju do rozwoju. Strategie trwa³ego wzrostu (39.20z)
Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie (44.90z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie (49.00z)
Kobiecy styl zarzadzania (34.90z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki (42.90z)
Hipnotyczny marketing. Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu. (69.00z)
Godzina dziennie z Facebook marketingiem (55.20z)
Strategia. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Sztuka wojny w biznesie (24.90z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm± (39.90z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarzadzania Twoja firm± (39.20z)
Daj siê poznaæ od najlepszej strony. Krótki kurs autopromocji i lansu (34.90z)
Harvard Business Review. Przywództwo w okresie zmian (8.00z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania (44.90z)
Wyst±pienia publiczne. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press (24.90z)
Nauki Barona (33.00z)
Reklama p³ynie prosto z serca. Sekret natchnionego marketingu (39.00z)
Wojuj±cy marketing. Zwyciêskie strategie i kampanie. Kotler o marketingu. Jak tworzyæ, zdobywaæ i dominowaæ na rynkach (79.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania (44.90z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Prawa charyzmy. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby osi±gaæ sukcesy (37.00z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (44.90z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko (44.90z)
Zig Ziglar o profesjonalnej sprzeda¿y (57.00z)
Rozwój zasobów ludzkich (45.60z)
Dlaczego Twój makler wola³by, ¿eby¶ TEGO nie wiedzia³' (27.93z)
Mistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone (49.00z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie (49.00z)
Niepokorny umys³. Poznaj klucz do my¶lenia zintegrowanego (29.60z)
Coaching (47.00z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
Toksyczni ludzie. Jak z nimi wspó³pracowaæ (34.90z)
Dodaj im skrzyde³! Jak najlepsi liderzy wyzwalaj± potencja³ swoich wspó³pracowników (39.00z)
Od pomys³u do zysku. Jak spieniê¿yæ innowacyjno¶æ (34.90z)
Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjno¶ci produktów i przetrwania w biznesie (44.90z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze (39.00z)
Zaufanie 2.0. Jak wywieraæ wp³yw, zdobyæ lojalno¶æ klientów i kreowaæ markê (39.00z)