e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -56%


Urodzi³e¶ siê bogaty

Bob Proctor
promocja -56%
cena: 29.318181818182 z 12.90 z
Data wydania: 2013-04-12
stron: 176, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Pos³uchaj 1 rozdzia³u: Ja i pieni±dze >>


Bob Proctor robi to po raz kolejny, tym razem prowadz±c ciê krok po kroku do zdumiewaj±cego odkrycia, ¿e sukces to nie tylko siêganie po co¶, czego jeszcze nie mamy, a bardziej porz±dkowanie tych elementów, które ju¿ w sobie mamy. Ksi±¿ka praktyczna - to pierwsze okre¶lenie, jakie przychodzi na my¶l - idee zawarte w niej mog± przynie¶æ korzy¶æ ka¿dej osobie - zawsze i w ka¿dym miejscu.
Doug Wead,
by³y asystent specjalny Prezydenta Busha w Bia³ym Domu

Urodzi³e¶ siê bogaty. Czy jeste¶ gotów spieniê¿yæ bogactwo, jakie w sobie masz?

Miêdzynarodowy bestseller Boba Proctora Urodzi³e¶ siê bogaty wiedzie ciê przez wszystkie najwa¿niejsze zasady, jakie powiniene¶ opanowaæ, by móc odblokowaæ przeogromne bogactwo potencja³u, który w sobie masz.
Dowiesz siê:
  • Czym sa pieni±dze i jak mo¿esz ich przyci±gn±æ do siebie wiêcej.
  • Jak zostaæ wspó³twórc± swojego przeznaczenia.
  • Jak± role w osi±gniêciu sukcesu pe³ni wiara.
  • Jak tworzyæ w umy¶le obrazy dobrobytu, które przekszta³ca siê we wspania³e rezultaty ¿yciowe.
  • Co mo¿e sprowadziæ na ciebie wszelk± ¿yciow± obfito¶æ.
  • Co to jest Prawo przyci±gania - dlaczego niektórzy nieustannie przyci±gaj± negatywne rezultaty, natomiast inni - same dobre rzeczy.
  • Jak wykorzystaæ metodê Ostrza no¿a, które pomo¿e zostaæ ci mistrzem w swojej dziedzinie.
  • Co to jest Pró¿niowe prawo dobrobytu - dlaczego musisz "odpu¶ciæ" stare, by zrobiæ miejsce dla "nowego”.


Bob Proctor powszechnie uznawany jest za jednego z ¿yj±cych mistrzów i nauczycieli Prawa przyci±gania. Wystêpowa³ w filmowym bestsellerze Sekret. Od ponad 40 lat zajmuje siê potencja³em ludzkiego umys³u. Dziêki swoim ksi±¿kom, seminariom, kursom i osobistemu szkoleniu odmieni³ ¿ycie wielu ludzi. Autor bestsellera Urodzi³e¶ siê bogaty, Bob Proctor stanowi bezpo¶rednie ³±cze pomiêdzy wspó³czesn± teori± sukcesu a Prawem przyci±gania, bazuj±c na wiedzy Andrew Carnegiego - wielkiego finansisty i filantropa. Sekrety Carnegiego zainspirowa³y i natchnê³y entuzjazmem Napoleona Hilla, którego ksi±¿ka "My¶li i bogaæ sie" zainspirowa³y ca³y gatunek pozycji traktuj±cych o filozofii sukcesu. Firma Proctora, LifeSuccess Productions, ma siedzibê w Phoenix, w stanie Arizonam sk±d zarz±dza swoimi filiami na ca³ym ¶wiecie.


Patroni medialni:


""""""

""


Cena: 12.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Sekret

Nauka sukcesu. Jak osi±gaæ sukces i harmonijny dobrobyt dziêki efektywnym zasadom i prawom (21.17z)
Urodzi³e¶ siê bogaty (16.45z)
Psychologia sukcesu (46.67z)
Od zera. Osi±ganie niemo¿liwego z HoÂ’oponopono (39.90z)
Przychodzi Budda do baru. Pokoleniowy przewodnik ¿yciowy (22.20z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (21.60z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem (23.40z)
Duchowe rozwi±zania. Odpowiedzi na najwiêksze ¿yciowe wyzwania (38.17z)
Rób to co kochasz a znajdziesz w sobie si³ê (33.15z)
Odkryj w sobie si³ê z p³yt± CD (42.42z)
¯yj lepiej ni¿ dobrze. Spe³niaj swoje marzenia (38.17z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (34.90z)
Sukces jest kobiet± (26.59z)
Mity o szczê¶ciu Co powinno nam dawaæ szczê¶cie, ale nie daje Co nie powinno nam dawaæ szczê¶cia, ale daje (42.42z)
Mów i zwyciê¿aj (30.40z)
Zapomnij o pieni±dzach i bogaæ siê (39.90z)
Wiara. Si³a napêdowa sukcesu (8.90z)
Bez ograniczeñ (34.90z)
Co Ciê blokuje? Odzyskaj pewno¶æ siebie (39.00z)
Si³a kobieco¶ci (38.02z)

Pozostae z kategorii: Noc Bestsellerów

Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedza kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie II rozszerzone (23.92z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (12.90z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazon.com (12.90z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (12.90z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (29.90z)
Haker umys³ów (12.90z)
Haker umys³ów (12.90z)

Pozostae z serii: Inne

ABC Jak zbudowaæ zespó³ który zwyciê¿a (35.81z)
Zarz±dzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka (39.00z)
Zanim rzucisz pracê (43.43z)
Zwalnianie pracownika. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (3.00z)
Sprzedaj swój program. Droga do udanych projektów programistycznych (31.20z)
Jak przetrwaæ i odnie¶æ sukces w biznesie (22.10z)
Znaj swoj± warto¶æ (41.65z)
Ksiêga przychodów i rozchodów krok po kroku (54.90z)
Sztuka wojny. Wydanie III (29.90z)
Model biznesowy. TY (59.00z)
Wywieranie wra¿enia na innych (38.17z)
ABC kreatywno¶ci (36.86z)
Kim chcesz byæ' Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie. eBook. Pdf (23.90z)
Jak zdobyæ klientów w internecie (28.95z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. eBook. ePub (29.90z)
Jak doskonaliæ umiejêtno¶æ skutecznej komunikacji (29.00z)
Gra o tron i filozofia. S³owo tnie g³êbiej ni¿ miecz (34.90z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (27.00z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (39.00z)
Obóz treningowy. Co najlepsi robi± lepiej ni¿ ktokolwiek inny. Opowie¶æ o doskona³o¶ci (26.92z)