e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -25%


Alchemia uwodzenia, czyli jak hipnotycznie kontrolowaæ umys³y, uczucia i zachowania seksualne kobiet

Andrzej Batko, Lech Dêbski, Pawe³ Sowa
promocja -25%
cena: 37 z 27.75 z
Data wydania: 2009-01-29
stron: 304, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl

Baw siê (z) kobietami

Alchemia uwodzenia... to ksi±¿ka, która nigdy nie powinna siê ukazaæ, poniewa¿ jest skandaliczna i absolutnie niepoprawna politycznie. Jej pierwsze wydanie wywo³a³o prawdziw± seksualn± rewolucjê. Sta³a siê zaczynem czego¶ niesamowitego - tysiêcy udanych podrywów, setek namiêtnych aktów seksualnych i milionów gor±cych flirtów.
Nowe wydanie tego klucza do damskiego umys³u powsta³o po to, aby¶ przesta³ uwodziæ kobiety. Czas ju¿ skoñczyæ z ca³ym tym cyrkiem. Od dzisiaj skup siê wy³±cznie na szczególnych superlaskach - dziewczynach, których zawsze po¿±da³e¶, a nigdy nie mia³e¶ odwagi, aby chocia¿ rozpocz±æ z nimi rozmowê. Wreszcie przestan± byæ one dla Ciebie tajemniczymi istotami, o których mo¿esz tylko ¶niæ po nocach. Teraz stan± siê otwart± ksiêg±, a droga nie tylko do ich sypialni stanie przed Tob± otworem.
Cudowny jêzyk, czyli jak poprzez kobiece ucho dostaæ siê g³êbiej:
  • Zrozum, w jaki sposób sam pozbawiasz siê seksu z piêknymi dziewczynami.
  • Poznaj proste i praktyczne techniki wp³ywania na to, jak kobiety Ciê postrzegaj±.
  • Naucz siê odczytywaæ niewerbalne sygna³y, nie¶wiadomie wysy³ane przez kobiety, gdy s± podniecone.
  • Opanuj techniki NLS i konwersacyjnej hipnozy, aby zasiewaæ w damskich umys³ach seksualne my¶li i fantazje na swój temat.
  • Wywo³uj fizyczne odczucia napiêcia seksualnego w ich cia³ach i sprawiaj, aby dawa³y sobie przyzwolenie na seks z Tob±.
Nowa ksi±¿ka autorów, którzy uruchomili w Polsce lawinê kursów uwodzenia i oburzyli psychologów, ujawniaj±c swoje i ich sekrety na stronie www.nls.pl! Trzech ekspertów po³±czy³o przed laty swoj± wiedzê i do¶wiadczenie z psychologii, medycyny i marketingu, aby daæ mê¿czyznom wiêcej wolno¶ci, kontroli i wyboru w seksie! Teraz ods³aniaj± najnowsze sekrety hipnotycznego uwodzenia!
Wydanie drugie - nareszcie nieocenzurowane,
w którym specjali¶ci od tajnej manipulacji ujawniaj± swoje sekrety hipnotycznego uwodzenia!
Tylko dla doros³ych!
Ksiêgarzy uprasza siê o sprawdzanie wieku kupuj±cych!

Patroni medialni:Cena: 27.75 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci. eBook. ePub (23.90z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II. eBook. Mobi (34.90z)
Superskuteczne strategie opanowania jêzyków obcych. Twój prywatny coach (23.87z)
E-biznes. Poradnik praktyka. eBook. Pdf (29.90z)
Pamiêtaj, kim jeste¶. ¯yciowe historie inspiruj±ce serce i umys³ (27.00z)
Produkty strukturyzowane - inwestycje nowych czasów. eBook. Pdf (27.90z)
Geek w ¶wiecie korporacji. Podrêcznik kariery programisty (39.00z)
10 fundamentalnych zasad gry na rynku Forex. Strategie osi±gania zysku (59.00z)
7 zaginionych tajemnic sukcesu (29.00z)
Z talentem do gwiazd. Jak robiæ karierê w show-biznesie (23.94z)
Excel. 101 makr gotowych do u¿ycia (49.00z)
Czy Twoje dziecko jest przygotowane na spotkanie ze szko³±' (19.90z)
Talent nie istnieje. Droga do praktycznego osi±gania mistrzowskich umiejêtno¶ci (29.00z)
Psychologia sukcesu. Sekrety duchowego bogactwa. eBook (37.00z)
Access 2007 PL. Formu³y, raporty, kwerendy. Rozwi±zania w biznesie (79.00z)
Totalny Model Sprzeda¿y (39.90z)
Psychologia t³umu. Studium powszechnego umys³u (32.90z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. Mobi (27.90z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! eBook. ePub (29.90z)
Milion w zasiêgu rêki. Poradnik zarz±dzania finansami (34.90z)

Pozostae z serii: Inne

Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. eBook. Pdf (29.90z)
Podrêcznik genialnych pomys³ów. Od inspiracji po realizacjê. Smashing Magazine (20.70z)
Excel z elementami VBA w firmie (54.00z)
Doug Box o fotografii portretowej. Przewodnik (39.90z)
Wspó³twórczo¶æ i jej skutki w prawie autorskim (99.00z)
Skuteczny prezenter (49.90z)
Sztuka rynkologii (49.00z)
AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy. eBook. ePub (27.90z)
Regu³y small biznesu. W³asna firma w praktyce. eBook. ePub (39.00z)
S³owenia. S³oneczna strona Alp. Wydanie 3 (39.90z)
Podstawy rachunkowo¶ci Zbiór zadañ (32.68z)
Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych (41.65z)
Skuteczna transformacja firmy w 90 dni (55.20z)
Sukcesja w rodzinie biznesowej (46.67z)
Kiedy nadchodzi kryzys (55.00z)
Metafora w marketingu (37.90z)
Wino. Praktyczny poradnik (29.00z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania. eBook. Mobi (27.90z)
Excel w obliczeniach naukowych i technicznych. eBook. Pdf (31.99z)
Fotograf w podró¿y (59.00z)