e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Sprzeda¿
Seria: Inne


Uwodzicielska sprzeda¿. Wykorzystaj atuty kobieco¶ci, by sprzedaæ wiêcej i skuteczniej

Rafa³ Graj
cena: 24.90 z
Data wydania: 2008-10-07
stron: 104, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Handlowe wynaLASKI
  • S³owa, które zniewalaj±
  • Gesty, które rzucaj± na kolana
  • Strategie, dziêki którym wygrywasz
B±d¼ egoistk± - Twoje szczê¶cie powinno byæ nadrzêdn± zasad± Twojego ¿ycia
Brian Tracy

Twoja broñ kobieca

Zdolno¶æ przechodzenia przez proces sprzeda¿y z czaruj±cym u¶miechem triumfu to prawdziwa sztuka, podobnie jak umiejêtno¶æ uwodzenia. Kiedy za¶ obie te praktyki stosuje kobieta, staj± siê one bardzo niebezpieczn± broni±. Uwodzicielska sprzeda¿ to wyrafinowana gra. Jej skuteczno¶æ zosta³a potwierdzona empirycznie, a dowodem s± setki zauroczonych mê¿czyzn, z przyjemno¶ci± przystaj±cych na biznesowe warunki stawiane im przez twardego przeciwnika w spódnicy.
Dysponujesz wspania³ymi atutami, powinna¶ jednak zarz±dzaæ nimi ¶wiadomie. Dziêki ró¿nym trikom Twoje cia³o mo¿e przekazywaæ komunikaty bardziej wymowne ni¿ niejedno zdanie. To, jak poruszaj± siê Twoje nogi oraz jak wygl±da Twoja bi¿uteria czy garderoba, stanowi silny podprogowy przekaz. Naucz siê go kontrolowaæ i wykorzystywaæ do w³asnych celów. Dowiedz siê, co mówiæ i jak mówiæ, aby rozmówca spija³ s³owa z Twych ust. I najwa¿niejsze - poznaj psychologiê mê¿czyzny, nie daj siê z³apaæ w ¿adn± z zastawianych na Ciebie pu³apek. B±d¼ uwodzicielska, ale przede wszystkim pozostañ profesjonaln± kobiet± biznesu.
  • Sprawd¼, jak jeste¶ postrzegana przez mê¿czyzn.
  • Wykorzystaj strategiê mowy cia³a przy ró¿nych okazjach.
  • Dowiedz siê, jak dzia³a magia przekazu werbalnego.
  • Poznaj i stosuj cechy ubioru kobiety z klas±.
  • Æwicz i zostañ mistrzyni± uwodzenia w sprzeda¿y.
Szkolenie powsta³o czê¶ciowo w oparciu o wiedzê Briana Tracy'ego, ¶wiatowej klasy eksperta od sprzeda¿y.


Cena: 24.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Sprzeda¿

Sekretny jêzyk biznesu. Rozszyfruj ka¿dego w 3 sekundy (39.00z)
Sprzeda¿ partyzancka. Jak osi±gn±æ du¿e zyski bez wysokich nak³adów inwestycyjnych (4.00z)
Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y. Wydanie II (67.00z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc± (31.99z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów (33.00z)
Sprzedaj swój software (44.25z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Wzorowe negocjacje. Nie wpadaj w pu³apki i osi±gaj cel (19.90z)
Wychodz±c od NIE. Negocjacje dla twardzieli takich jak Ty (47.00z)
Handlowanie to gra (55.00z)
Relacje z klientem. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Rewolucja w sprzeda¿y. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Potê¿na sprzeda¿ - nieznane strategie sukcesu (29.00z)
Sprzeda¿ prowokacyjna. Zostañ mistrzem uwodzicielskiej komunikacji (27.92z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej (34.00z)
Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y (59.00z)
Pozyskiwanie nowych klientów. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Efektywna sprzeda¿. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Mistrz sprzeda¿y (31.99z)

Pozostae z serii: Inne

Sztuka podstêpu. £ama³em ludzi, nie has³a. Wydanie II (39.90z)
Inteligencja finansowa. Co kryj± liczby. Przewodnik mened¿era. Wydanie II (38.35z)
Podstawy metodologii badañ w naukach o zarz±dzaniu (59.00z)
Rzuæ na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie (23.90z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim. eBook. Pdf (26.90z)
Wilno. Barok z kamienia i ob³oków. Wydanie 4 (24.90z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste. eBook. Mobi (29.90z)
Ekonometria finansowa (32.68z)
Zaawansowana rachunkowo¶æ zarz±dcza (51.30z)
Matrioszka Rosja i Jastrz±b (10.90z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Napoleon Hill. Poczštek wielkiej kariery. eBook. Mobi (31.99z)
Winston Churchill. Przywództwo wybitnego mê¿a stanu (37.00z)
Budapeszt i Balaton oraz najwiêksze atrakcje Wêgier. Wydanie 1 (24.90z)
K³amstwo i jego wykrywanie w biznesie polityce i ma³¿eñstwie (41.07z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc±. eBook. Pdf (31.99z)
Essential Business English (31.54z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste. Wydanie II rozszerzone (25.35z)
MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (19.90z)
Lider(ka) z krwi i ko¶ci (26.59z)