e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Wampiry. Historia z zimn± krwi± spisana

Barb Karg, Arjean Spaite, Rick Sutherland
cena: 34.00 z
Data wydania: 2010-06-11
stron: 280, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl

Wgry¼ siê w ¶wiat nieumar³ych!
We krwi jest ¿ycie, czyli wampirze problemy z piciem

Spór o istnienie wampirów jest wiecznie ¿ywy - podobnie jak one same. W XIX wieku wiara w wampiry i wilko³aki by³a niezachwiana. S±dzisz, ¿e te czasy minê³y? Dlaczego wiêc saga "Zmierzch" wci±¿ wywo³uje szybsze bicie serca i rumieniec ekscytacji na twarzy nastolatków? Sk±d powodzenie mrocznego "Blade`a"? A Ty - czy w skryto¶ci ciemnej sypialni nie pragniesz przeprowadziæ "Wywiadu z wampirem"?
Kim s± wampiry? Czy uosobieniem pomiotu diab³a, ohydnym i cuchn±cym, niczym potwór Nosferatu? A mo¿e wolisz je widzieæ jako zimne, egzotyczne i fascynuj±ce stworzenia nocy? Nigdy nie ¶pi±ce, nigdy nie ¶ni±ce, niebezpieczne i seksowne... Poci±ga Ciê ta tajemnica? Nie mo¿esz siê jej oprzeæ? Wampiry stanowi± emanacjê Twoich marzeñ i koszmarów, emocji i filozofii oraz skrywanych drapie¿nych sk³onno¶ci?
Je¶li fascynuj± Ciê wampiry, niew±tpliwie docenisz ich historiê, rozci±gaj±c± siê od upiorów zamieszkuj±cych ludowe podania do dzisiejszych nieumar³ych obecnych w literaturze i filmie. Ale je¿eli wci±¿ jeste¶ sceptykiem, znajdziesz tu sposoby na spacyfikowanie domowego wampira energetycznego lub krwiopijcy w pracy. Pamiêtaj jednak - czytasz na w³asne ryzyko.
  • Zanurz zêby w legendach i podaniach ludowych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie we wszystkich czê¶ciach ¶wiata.
  • Przeczytaj o tym, jak ¿yj± i poluj± wampiry, a tak¿e jak udaje im siê przetrwaæ w ukryciu.
  • Poznaj sposoby na zniszczenie wampira - od wody ¶wiêconej do dekapitacji.
  • Zapoznaj siê ze wszystkimi wcieleniami wampirów, od greckiej lamii do indyjskiej bhuty.
  • Zdob±d¼ informacje na temat rzeczywistych spotkañ z wampirami.
  • Naucz siê okre¶laæ wampirzy typ, który prezentujesz Ty sam i Twój s±siad.
  • Zakochaj siê w upiornie atrakcyjnym wampirze, takim jak Lestat z powie¶ci Anne Rice, Edward ze "Zmierzchu", Dracula z arcydzie³a Brama Stokera.
  • Prze¿yj ssanie w ksi±¿ce i na ekranie - najlepsze i najgorsze powie¶ci, filmy i seriale o wampirach.


Cena: 34.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. ePub (14.90z)
Jak za³o¿yæ i rozwin±æ w³asn± firmê (33.91z)
Kariera pod kontrol±. Jak zmieniæ swoje ¿ycie zawodowe na lepsze. eBook. ePub (21.99z)
Jak zacz±æ inwestowaæ na gie³dzie? (33.91z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Trzy ods³ony Scotta Kelby'ego. Tom I, II, III (99.00z)
126 dni na kanapie. Motocyklem dooko³a ¶wiata. Wydanie 1 (39.90z)
Psychologia szefa. Zestaw multimedialny (199.00z)
Twój osobisty fundusz emerytalny (13.90z)
Excel 2007 PL. Seria praktyk (39.00z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania (39.00z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Wydanie III. eBook. Mobi (31.99z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II (49.00z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania. eBook. Mobi (35.90z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (59.00z)
Mount Everest biznesu (31.99z)
Odkryj swój potencja³. 21 sposobów na prze¶cigniêcie konkurencji w my¶leniu, dzia³aniu i zarabianiu pieniêdzy (39.00z)
Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja (39.00z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (18.99z)
Tworzenie modeli biznesowych. Podrêcznik wizjonera (44.85z)
M±dre bogate dziecko (28.19z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie najmem (29.71z)
Regu³y small biznesu. W³asna firma w praktyce (29.40z)
Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiêbiorstw dla zwiêkszenia konkurencyjno¶ci (59.00z)
Marketing us³ug (42.42z)
Kamyki w brzuchu (25.35z)
Sens po¶piechu (39.00z)
Word 2010 PL. Seria praktyk (39.00z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe ujêcia Scotta Kelbyego (37.00z)
Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (18.85z)
Hoshin Kanri. Strategiczne podej¶cie do nieustannego doskonalenia (84.15z)
Us³ugi maklerskie (129.00z)
Rework (39.90z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
Biznesplan (42.42z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych. Wydanie II rozszerzone (20.94z)
Sieci w gospodarce (47.35z)
Zakoñczcie ten kryzys! (11.90z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy . eBook. ePub (44.90z)
Kultura zarz±dzania oparta na zaanga¿owaniu (41.00z)
Kszta³towanie liderów. Siedem zasad rozwijania zdolno¶ci przywódczych (41.65z)