e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: E-biznes; Marketing
Seria: Inne


Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie II zaktualizowane i poszerzone

Joanna Wrycza-Bekier
cena: 39.90 z
Data wydania: 2013-10-11
stron: 200, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Zwiê¼le. Rzeczowo. Konkretnie.

Ksi±¿ka i blog. Szpalta gazety i strona WWW. Notka prasowa i tweet. Tu s³owa i tu s³owa. Tu tekst i tu tekst. Jednak tekst internetowy czyta siê inaczej ni¿ drukowany. Internauta ledwie skanuje go wzrokiem, pod¶wiadomie szuka miejsc przyci±gaj±cych wzrok, czasami ogranicza siê jedynie do pierwszego akapitu, a nawet samego tytu³u! Je¶li zatem chcesz, by Twój przekaz dotar³ do internauty, musisz nauczyæ siê pisaæ tak, by go zadowoliæ. Nadszed³ czas, by staæ siê webwriterem.
Zacznij od poznania zasad funkcjonalno¶ci stron internetowych. Dziêki temu ³atwiej Ci bêdzie zrozumieæ, jak tworzyæ funkcjonalne teksty. Nastêpnie zapoznaj siê z najwa¿niejszymi zasadami rz±dz±cymi webwritingiem. Pó¼niej przejd¼ do szczegó³ów: opanuj zasady pisania internetowych tekstów dziennikarskich i perswazyjnych e-maili. Dowiedz siê, jak sprawiæ, by Google pokocha³o Twoje teksty, i jak tworzyæ perfekcyjne tweety. Wszak tweet to jedynie 140 znaków - sama esencja, istota tre¶ci tworzonych dla internetu. Spróbuj przekazaæ to, co chcesz powiedzieæ, w 140 znakach
Dodatkowo autorka przygotowa³a dla Ciebie prawie 30 praktycznych æwiczeñ, w których wykorzysta³a autentyczne teksty, zaczerpniête ze stron internetowych.


Joanna Wrycza-Bekier - doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwentka filologii polskiej i filologii germañskiej Uniwersytetu Gdañskiego, autorka ksi±¿ek: Kreatywna praca dyplomowa (Septem, 2011), Szko³a twórczego pisania (Editio, 2011), Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu (Onepress, 2010) i Galaktyka jêzyka Internetu (Novae res, 2008), a tak¿e licznych artyku³ów naukowych po¶wiêconych zagadnieniom internetowego s³owa pisanego. Prowadzi dwa blogi: Poradnik pisania (http://poradnikpisania.pl) oraz Niemiecki w pracy (http://niemieckiwpracy.eu/blog).


Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: E-biznes

NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 3/2013 (26.00z)
Przygotowanie do wyceny. Startup okiem praktyka (34.30z)
Twoja e-platforma. Jak siê wybiæ w ¶wiecie pe³nym zgie³ku (39.90z)
Biznes XXI wieku (35.81z)
W sieci korzy¶ci. Jak wykorzystaæ LinkedIn w kontaktach zawodowych (11.90z)
Skaner Marki. Zbuduj grupê regularnych klientów (22.79z)
Zakupy w sieci dla seniorów (22.20z)
Rewolucja social media (39.00z)
Wybij siê (39.90z)
E-logistyka (50.92z)
Podstawy rachunkowo¶ci Zbiór zadañ (29.67z)
Mind Sale First. Umys³ Sprzedaje Pierwszy (18.42z)
Media i dziennikarstwo internetowe (46.67z)
Rewolucja social media (12.90z)
Marketing partyzancki w mediach spo³eczno¶ciowych. 126 narzêdzi w walce o pozycjê w internecie (49.00z)
Google+ dla biznesu (37.00z)
Odnie¶ sukces w sieci! Praktyczny przewodnik po e-marketingu dla ma³ych i ¶rednich firm (39.00z)
Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja (59.00z)
PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarê (44.90z)
Skuteczne social media. Prowad¼ dzia³ania, osi±gaj zamierzone efekty (39.90z)

Pozostae z kategorii: Marketing

e-Marketing przedsiêbiorstwa w spo³eczno¶ci wirtualnej (50.00z)
Mened¿er sprzeda¿y na miarê XXI wieku (39.00z)
Marketing Teoria i przyk³ady (44.55z)
Blitzmarketing. Praktyczny przewodnik po narzêdziach WEB 3.0 (42.00z)
Czym jest Branding' (84.79z)
Inwestorski marketing - mix (41.65z)
Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców (58.65z)
Ekonomia wdziêczno¶ci. Zasada wzajemno¶ci w biznesie (39.90z)
Marketing partyzancki w mediach spo³eczno¶ciowych. 126 narzêdzi w walce o pozycjê w internecie (49.00z)
Wprowadzenie do miêdzynarodowych rynków finansowych (79.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (59.42z)
Marketing (75.43z)
Dziedzictwo Druckera (41.65z)
Biznes XXI wieku (35.81z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
PRo-MOC-ja. Reklama i public relations w ma³ej firmie (34.90z)
Zachowania rynkowe kobiet (44.63z)
Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu (60.80z)
Trend jest twoim przyjacielem (35.05z)
Zaufaj mi, jestem k³amc±. Wyznania eksperta ds. manipulowania mediami (26.94z)

Pozostae z serii: Inne

Excel 2013 PL. Biblia (64.35z)
Twój mózg w dzia³aniu (34.21z)
Przewidywalne rezultaty w nieprzewidywalnych czasach (39.90z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA (37.00z)
Schudnij z Kaizen (12.90z)
Wiêcej przebojowo¶ci! Jak pewnie kroczyæ przez ¿ycie (27.00z)
Jak szybko nauczyæ siê jêzyków obcych (18.99z)
Zapomnij o pieni±dzach i bogaæ siê (39.90z)
Moc pozytywnego my¶lenia (26.00z)
NLP w praktyce. Samo sedno (28.11z)
Marketing sensoryczny (49.22z)
Rozwiñ skrzyd³a (33.43z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (7.90z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW. eBook. Mobi (37.00z)
Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywno¶æ (67.15z)
Allegro. Jak zarabiaæ du¿e pieni±dze na aukcjach internetowych (27.00z)
Pracownicy Praktyczny poradnik dla pracodawcy (37.60z)
Przedsiêbiorczo¶æ zorganizowana. Startupy, inwestorzy, pieni±dze (10.90z)
Sprzedawanie samego siebie. Nowa psychologia handlowania. eBook. Pdf (31.99z)
Milion w zasiêgu rêki. Poradnik zarz±dzania finansami. eBooki. Pdf (22.90z)