e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Sekret; Motywacja
Seria: Inne
Promocja: -70%


Wiara. Si³a napêdowa sukcesu

Joe Vitale
promocja -70%
cena: 29.666666666667 z 8.90 z
Data wydania: 2014-05-12
stron: 136, twarda oprawa, format: 140x208

wicej na stronie onepress.pl

Wiara, nadzieja, szczê¶cie!

Ludzie dziel± siê na dwie grupy. Jedni (tych jest wiêcej) kieruj± siê w ¿yciu strachem. Drudzy (niestety w mniejszo¶ci) odnajduj± motywacjê do dzia³ania w wewnêtrznej odwadze. Odwadze stymulowanej wiar± — w siebie, w innych, w powodzenie podejmowanych przedsiêwziêæ, w si³ê wy¿sz±. Jak my¶lisz, która grupa jest w ¿yciu szczê¶liwsza? Kto ma szansê prze¿yæ swój czas tak, by na koñcu drogi móc powiedzieæ: „Tak, ¿y³em w sposób, w jaki chcia³em, i osi±gn±³em tyle, na ile by³o mnie staæ”? I najwa¿niejsze pytanie: do której grupy sam chcesz nale¿eæ? W jaki sposób masz zamiar radziæ sobie z narastaj±cym stresem, obawami oraz niepewno¶ci± — sta³ymi towarzyszami ludzkiej egzystencji?
„Wiara” to s³owo, które posiada wiele znaczeñ, ale w przypadku ka¿dego z nich w grê wchodzi umiejêtno¶æ uwierzenia w co¶ — w si³ê lub si³y, których funkcjonowanie nie podlega Twojej kontroli, chocia¿ mo¿esz skorzystaæ z tego „czego¶”, by osi±gn±æ pozytywne, konstruktywne oraz zapewniaj±ce postêp rezultaty. To w³a¶nie wiara w swojej najprostszej postaci jest przyczyn±, dla której otwierasz rano oczy i rozpoczynasz kolejny poranek, okazuj±c gotowo¶æ do zmierzenia siê z wyzwaniami codzienno¶ci. Wiara to swoiste ¼ród³o zaopatruj±ce nas w dobra, dziêki któremu wszystko staje siê mo¿liwe.
(z ksi±¿ki)
Joe Vitale, s³ynny „Mr Fire” i bohater filmu Secret, wprowadzi Ciê w ¶wiat wiary i udowodni, ¿e wierzyæ znaczy móc. Joe pisze lekkim, przystêpnym jêzykiem i okrasza swoj± opowie¶æ licznymi historiami wziêtymi z ¿ycia, budz±c w czytelnikach potrzebê zmiany na lepsze.
Uwierz mu i rozpocznij podró¿ ku szczê¶ciu!


Cena: 8.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Sekret

Mity o szczê¶ciu Co powinno nam dawaæ szczê¶cie, ale nie daje Co nie powinno nam dawaæ szczê¶cia, ale daje (42.42z)
Co Ciê blokuje? Odzyskaj pewno¶æ siebie (39.00z)
Moc pozytywnego my¶lenia (26.00z)
Rób to co kochasz a znajdziesz w sobie si³ê (33.15z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (34.90z)
Nauka sukcesu. Jak osi±gaæ sukces i harmonijny dobrobyt dziêki efektywnym zasadom i prawom (21.17z)
Zapomnij o pieni±dzach i bogaæ siê (39.90z)
Urodzi³e¶ siê bogaty (12.90z)
Bez ograniczeñ (34.90z)
Mów i zwyciê¿aj (30.40z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem (23.40z)
Si³a kobieco¶ci (38.02z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (21.60z)
Urodzi³e¶ siê bogaty (16.45z)
Duchowe rozwi±zania. Odpowiedzi na najwiêksze ¿yciowe wyzwania (38.17z)
Od zera. Osi±ganie niemo¿liwego z HoÂ’oponopono (39.90z)
Psychologia sukcesu (46.67z)
Jedna rzecz. Zaskakuj±cy mechanizm niezwyk³ych osi±gniêæ (29.67z)
Sukces jest kobiet± (26.59z)
¯yj lepiej ni¿ dobrze. Spe³niaj swoje marzenia (38.17z)

Pozostae z kategorii: Motywacja

Manifest obfito¶ci. 10 prostych zasad (29.90z)
Pokonaj stres z Kaizen (10.90z)
Pokonaj stres z Kaizen (12.90z)
Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwa³ego rozwoju i zwyciêstwa firm (69.90z)
Geniusz biznesu. Kreatywne podej¶cie do rozwoju firmy (58.65z)
Si³a woli. Wykorzystaj samokontrolê i osi±gaj wiêcej! (26.94z)
Trening Jaguara. Obud¼ w sobie pewno¶æ siebie i osi±gaj zamierzone cele (18.85z)
Gemba Kaizen. Zdroworozs±dkowe podej¶cie do strategii ci±g³ego rozwoju (67.92z)
Inwestycyjny poradnik bogatego ojca. W co inwestuj± bogaci czego nie robi± biedni i klasa ¶rednia (51.05z)
Psychologia zarz±dzania w organizacji (33.92z)
¯yj lepiej ni¿ dobrze. Spe³niaj swoje marzenia (38.17z)
Wspó³czesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka (49.45z)
Zen To Done. Proste sposoby na zwiêkszenie efektywno¶ci (17.55z)
Dzia³aj teraz! (11.90z)
Wielcy z wyboru. Niepewno¶æ, chaos, ³ut szczê¶cia. Dlaczego niektóre firmy ¶wiêc± triumfy pomimo niesprzyjaj±cych okoliczno¶ci (53.92z)
Toyota pod ostrza³em (59.90z)
Zjedz tê ¿abê (49.90z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni (39.90z)
Walka z rekinami biznesu. Sze¶cian wzrostu w konkurencji opartej na skali (49.00z)
Rób to co kochasz a znajdziesz w sobie si³ê (33.15z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie projektami. Sztuka przetrwania (44.90z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste. Wydanie II rozszerzone (25.35z)
Jak usprawniæ komunikatywno¶æ' Trening (69.00z)
Kontrola pracownika (83.00z)
Przewodnik praktycznego zarz±dznia (45.00z)
Zarz±dzanie projektem (51.30z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei. eBook. Mobi (31.99z)
Nowe kierunki w organizacji i zarz±dzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarz±dzania (79.00z)
Jak znale¼æ pracê i nie zgubiæ po drodze siebie (16.92z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (31.99z)
Sekretny jêzyk biznesu. Rozszyfruj ka¿dego w 3 sekundy (39.00z)
Funkcja personalna w przedsiêbiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania (34.00z)
Zarz±dzanie w Jednostkach Samorz±du Terytorialnego (40.16z)
Kultura biznesu. Normy i formy (41.07z)
Innowacyjno¶æ przedsiêbiorstw a systemy zarz±dzania jako¶ci± (59.00z)
Wolno¶æ finansowa dziêki inwestowaniu w nieruchomo¶ci (26.23z)
Czechy. Gospoda pe³na humoru. Wydanie 2 (34.90z)
Wiek propagandy (49.90z)
Strateg. B±d¼ takim liderem, jakiego potrzebuje twoja firma (42.42z)
Ego-rcyzmy. Poznaj, czym jest i jak dzia³a ego (13.90z)