e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Wiarygodno¶æ. Jak j± zdobyæ i utrzymaæ. eBook. Pdf

James M. Kouzes, Barry Z. Posner
cena: 29.90 z
Data wydania: 2012-10-29
stron: 192, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Moja podstawowa rada dotycz±ca budowania wiarygodno¶ci brzmi: przeczytaj tê ksi±¿kê i zastosuj zawart± w niej wiedzê w praktyce. Dla lidera nie ma nic wa¿niejszego ni¿ wiarygodno¶æ. Jim i Barry ¶wietnie siê spisali, wyja¶niaj±c nam, dlaczego ma ona tak wielkie znaczenie, jak sobie na ni± zapracowaæ i jak j± utrzymaæ! To kolejne wa¿ne dokonanie tych dwóch ¶wiatowych autorytetów w dziedzinie przywództwa.Marshall Goldsmith, autor ksi±¿ek Pozytywne nastawienie. Jak uzyskaæ, utrzymaæ lub odzyskaæ swoje MOJO oraz Sukces I co dalej?

Wiarygodnie znaczy skutecznie!

Jak zdobyæ i utrzymaæ wiarygodno¶æ? Co zrobiæ, by ludzie zechcieli dobrowolnie zaanga¿owaæ serca i umys³y we wspóln± sprawê? Jakie podj±æ kroki, by zmotywowaæ innych do dzia³ania bez wzglêdu na to, czy to Twoi podw³adni, zwolennicy, czy nieznana Ci grupa ludzi?
Niniejsza ksi±¿ka przeznaczona jest dla osób na wszystkich szczeblach i we wszystkich rodzajach organizacji - publicznych, prywatnych, edukacyjnych, religijnych, rz±dowych, wojskowych oraz non profit. Dziêki niej poznasz si³ê pozytywnego oddzia³ywania wiarygodnych liderów na ludzi i organizacje oraz efekty negatywnego wp³ywu ma³o wiarygodnych liderów na morale i wyniki pracy. Stanie siê ona Twoim wiernym przewodnikiem, wskazuj±cym drogê i pozwalaj±cym unikaæ niebezpiecznych pu³apek w Twojej osobistej podró¿y ku wiarygodno¶ci.


Wiarygodno¶æ to najbardziej aktualny i najwa¿niejszy temat naszych czasów. Ta ksi±¿ka, znajduj±ca solidne podstawy w wynikach badañ i wieloletnich do¶wiadczeniach autorów, to ko³o ratunkowe, które Jim Kouzes i Barry Posner rzucaj± nam, aby¶my mogli przywróciæ wiarygodno¶æ i zaufanie w naszych organizacjach. Jestem im za to osobi¶cie wdziêczny. Idê o zak³ad, ¿e Ty równie¿ bêdziesz.
Warren Bennis,
profesor biznesu Uniwersytetu Po³udniowej Kalifornii, autor ksi±¿ki
Droga lidera. Klasyczna nauka przywództwa

James M. Kouzes oraz Barry Z. Posner wyk³adaj± na Leavey School of Business przy Uniwersytecie Santa Clara. Nale¿± do grona najbardziej szanowanych i wp³ywowych badaczy zagadnienia przywództwa. Stworzyli wspólnie klasyczne bestsellery: Przywództwo i jego wyzwania, The Truth About Leadership, Dziedzictwo lidera oraz Wzmocniæ ducha, a tak¿e kilkana¶cie innych ksi±¿ek i podrêczników po¶wiêconych tej kwestii. Opracowali równie¿ ceniony program Leadership Practices Inventory (LPI), kompleksowe narzêdzie oceny opieraj±ce siê na za³o¿eniach modelu The Five Practices of Exemplary Leadership. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na stronie www.credibility-book.com.


Cena: 29.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

NLP zwyciêzców. Sportowy trening umys³u i cia³a (34.90z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. Pdf (29.90z)
Sztuka Wojny. Wydanie II (20.94z)
Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. Mobi (19.90z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci . eBook. ePub (27.00z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci (37.00z)
Motywacja pod lup±. Praktyczny poradnik dla szefów (41.30z)
osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla pocz±tkuj±cych (39.90z)
Tresura psów (34.90z)
Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnê o umys³ klienta (39.90z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin (6.90z)
Mount Everest biznesu. eBook. Mobi (31.99z)
Xingu Rzeka wolnych Indian (19.64z)
Sze¶æ ram my¶lowych (18.99z)
Zarz±dzanie ryzykiem walutowym. eBook. Pdf (27.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (31.99z)
Tylko bez nerwów. Zarz±dzanie stresem w pracy. eBook. Pdf (27.90z)
E-przyjaciele. Zobacz, co media spo³eczno¶ciowe mog± zrobiæ dla Twojej firmy (37.89z)
Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji. eBook. Pdf (54.99z)
Algorytm sukcesu. Wprowad¼ swoj± firmê na ¶cie¿kê rozwoju. eBook. Mobi (31.99z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie produktywno¶ci± w przedsiêbiorstwie (41.65z)
Wybij siê (39.90z)
Czym jest marketing (30.52z)
Moc pewno¶ci siebie. Osi±gaj zamierzone cele i poczuj si³ê spe³nienia. eBook. ePub (26.90z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza. eBook. Mobi (19.95z)
Wszyscy jeste¶my sprzedawcami! (24.00z)
Filozofia Kaizen w biurze (27.92z)
Od zera. Osi±ganie niemo¿liwego z HoÂ’oponopono (39.90z)
Ekonometria (33.43z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwi±zania w biznesie (79.00z)
Finansowanie sektora ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw poprzez rynek kapita³owy w Polsce (33.86z)
Biblia NLP. 210 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego (103.20z)
Rzuæ na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie. eBook. Pdf (23.90z)
Zmotywuj siê (28.82z)
10 prostych sposobów radzenia sobie ze stresem (33.92z)
Garnitur kontra garsonka, czyli jak zbudowaæ dobre relacje w pracy (39.90z)
Doskona³a bez przymusu. Specjalistka w pracy (29.90z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy. eBook. Pdf (22.90z)