e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Sprzeda¿; Finanse
Seria: Inne
Promocja: -19%


Manifest Wikingów. Sekrety sukcesu skandynawskiego biznesu

Steve Strid, Claes Andréasson
promocja -19%
cena: 36.543209876543 z 29.60 z
Data wydania: 2008-07-16
stron: 184, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl

Odwaga, poczucie humoru, innowacyjno¶æ i nonkonformizm - pradawny woj czy dzisiejszy kreatywny?

  • Wiod±ca na rynku ¶wiatowym pozycja z literatury biznesowej
  • Fascynuj±ce sekrety nordyckich firm i marek - IKEA, Absolut, Nokia, Volvo, H&M, LEGO
  • Unikalne i ³ami±ce wszelkie zasady skandynawskie podej¶cie do interesów, zarz±dzania, marketingu i PR
  • Zabawne anegdoty i spostrze¿enia, niezbêdne, by zachowaæ zdrowie psychiczne
Flirt niekonwencjonalno¶ci z blu¼nierstwem.
Wikingowie przeszli z wytwarzania kielichów z czaszek swoich wrogów do sprzedawania mebli w p³askich opakowaniach. Stworzyli cywilizacjê opart± na pl±drowaniu i grabie¿ach, a potem dali nam Nagrodê Nobla oraz wódkê Absolut. Niezachwianie wierzyli w globalizacjê. Jeszcze mocniej w rozlew krwi. Teraz Wikingowie powrócili i zabrali siê za robienie interesów.
W jaki sposób Wikingowie, maj±cy trudno¶ci z zaludnieniem du¿ego miasta, daj± radê wygenerowaæ gigantyczne 3% ¶wiatowego eksportu?
Dzisiejsi Wikingowie to socjaldemokraci i twórcy modelowych spo³eczeñstw liberalnych. A jednak wci±¿ nie stosuj± siê oni do regu³. U¿ywaj± ³agodniejszego jêzyka, ale ci±gle s± sob± i maj± siê dobrze. Nie posiadaj±c ¿adnej armii, Wikingowie nadal atakuj± - lepszymi pomys³ami oraz nowym podej¶ciem do marketingu, reklamy, edukacji i kultury korporacyjnej.
Ojcowizna Wikingów to ró¿ne przedsiêbiorstwa sprzedaj±ce rozmaite produkty. Wszystkie one posiadaj± jednak wspólny mianownik. Oto on - Manifest Wikingów - niepisana, ale g³êboko zakorzeniona skandynawska filozofia:
  • wybór w¶ród nowych oraz starych pomys³ów i sposobów na ich zaprezentowanie;
  • wykorzystywanie pracy zespo³owej, tworzenia opowie¶ci, odwagi i poczucia humoru w budowaniu marek, kreowaniu firm i podejmowaniu dzia³añ;
  • metody biznesowe oparte na zdrowym rozs±dku, zwyk³ej przyzwoito¶ci i atakach z zaskoczenia;
  • tajemnicze si³y tkwi±ce w ró¿nicach kulturowych.


Cena: 29.60 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Sprzeda¿

Sztuka sprzeda¿y (23.20z)
Pozyskiwanie nowych klientów. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Sprzeda¿ partyzancka. Jak osi±gn±æ du¿e zyski bez wysokich nak³adów inwestycyjnych (4.00z)
Przedstawiciel SuperJa (3.00z)
Sekretny jêzyk biznesu. Rozszyfruj ka¿dego w 3 sekundy (39.00z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej (34.00z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw. Podstawy. Wydanie II (54.90z)
Przepis na sprzeda¿. Wydanie II rozszerzone (39.00z)
Sprzedaj swój software (44.25z)
Uwodzicielska sprzeda¿. Wykorzystaj atuty kobieco¶ci, by sprzedaæ wiêcej i skuteczniej (24.90z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe (37.00z)
Mistrz sprzeda¿y (31.99z)
Potê¿na sprzeda¿ - nieznane strategie sukcesu (29.00z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.00z)
Sprzeda¿ prowokacyjna. Zostañ mistrzem uwodzicielskiej komunikacji (27.92z)
Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y (59.00z)
Handlowanie to gra (55.00z)
Rewolucja w sprzeda¿y. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Zarz±dzanie zespo³em handlowym (29.00z)

Pozostae z kategorii: Finanse

Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych us³ug konsumenckich (62.00z)
Matematyka finansowa (42.00z)
Rachunkowo¶æ finansowa (50.15z)
Zaawansowana rachunkowo¶æ zarz±dcza (51.30z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza (47.35z)
Plan kont z komentarzem wed³ug ustawy o rachunkowo¶ci i MSSF. RFK901 (304.50z)
Naruszenia zasad uczciwego obrotu gie³dowego (75.65z)
Psychologia inwestowania. Wydanie IV (44.90z)
Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce (49.45z)
Ekonometria (33.43z)
Prognozowanie w zarz±dzaniu sprzeda¿± i finansami przedsiêbiorstwa (59.00z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza klucz do sukcesu (41.65z)
Najwa¿niejsza rzecz. Zaskakuj±ce rady dla wnikliwego inwestora (55.17z)
Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasadach (11.90z)
Ocena przedsiêbiorstwa wed³ug standardów ¶wiatowych (49.45z)
Rachunkowo¶æ finansowa i podatkowa (67.92z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ (31.20z)
Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagie³dowym (37.00z)
Ryzyko w dzia³alno¶ci bankowej (49.00z)
Rewolucja Six Sigma. Jak General Electric i inne przedsiêbiorstwa zmieni³y proces w zyski (69.90z)

Pozostae z serii: Inne

Podrêcznik manipulacji (31.40z)
Jak korzystaæ z ¿ycia bez stresu. Od spiêtego do luzaka w 100 dni (23.20z)
Opowie¶ci zmieniacza. Jak zmieniæ swoje ¿ycie na lepsze? (29.90z)
Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami. eBook. ePub (39.00z)
Zapraszam do gabinetu inwestora gie³dowego. Przewodnik po inwestowaniu na gie³dzie (75.65z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów. eBook. Mobi (27.90z)
Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników (50.15z)
Wa³kowanie Ameryki (twarda oprawa) (13.90z)
Egipt. Skarby faraonów i rafy koralowe. Wydanie 1 (24.90z)
Mikroekonomia Kurs ¶redni ujêcie nowoczesne (63.67z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów. eBook. Mobi (7.90z)
Sztuka pokoju. eBook (24.00z)
Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz (34.00z)
Zagubiony podrêcznik ¿ycia. Znajd¼ swoje miejsce na Ziemi (27.00z)
Chyba jestem nie¶mia³y (24.90z)
Fundraising. Pierwszy polski praktyczny podrêcznik (8.90z)
Grzeczne dziewczynki marz± o karierze, a niegrzeczne j± planuj± (34.90z)
Obudzone pragnienia (34.90z)
Rachunkowo¶æ finansowa i podatkowa (67.92z)
Sprawozdanie finansowe przedsiêbiorstwa (50.92z)