e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Sztuka wiza¿u. Podrêcznik atrakcyjnej kobiety

Katarzyna Koz³owska-Ko³odziejska
cena: 57.00 z
Data wydania: 2008-03-04
stron: 232, miêkka oprawa, format: 210x220

wicej na stronie onepress.pl

Jeste¶ piêkna teraz!

  • Profesjonalny makija¿
  • Idealna sylwetka
  • Ol¶niewaj±cy styl
Codziennie patrzysz na doskona³e twarze ludzi na ok³adkach gazet, na wspaniale wystylizowane aktorki i prezenterki telewizyjne, zawsze w perfekcyjnym makija¿u i z idealn± fryzur±, której nie pokona ¿aden wiatr. Prawdopodobnie pod¶wiadomie zastanawiasz siê, jak bardzo Ty mog³aby¶ siê zmieniæ, gdyby¶ trafi³a w rêce profesjonalnego wiza¿ysty. Mo¿e jeste¶ piêkn± kobiet± i chcesz pielêgnowaæ swoj± urodê, zaskakuj±c zmianami wizerunku? A mo¿e jeszcze nie uwierzy³a¶ w swoj± moc przyci±gania i potrzebne s± Ci rady, które sprawi±, ¿e mê¿czy¼ni nie bêd± mogli oderwaæ od Ciebie wzroku?
Niemal ka¿da kobieta chcia³aby u siebie co¶ zmieniæ. Zawsze odnajdujemy jak±¶ skazê w swoim wygl±dzie, która nas unieszczê¶liwia. Je¶li wiêc szukasz fachowych porad, jak udoskonaliæ swój wygl±d bez kroków tak drastycznych jak operacje plastyczne, ta ksi±¿ka powsta³a w³a¶nie z my¶l± o Twoich potrzebach.
A mo¿e sztuka upiêkszania ludzi interesuje Ciê z powodów zawodowych? Ten album to praktyczny kurs wiza¿u dostêpny na wyci±gniêcie rêki. Jego autorka jest za³o¿ycielk± presti¿owej szko³y wiza¿u, która szybko zdoby³a zas³u¿on± renomê dziêki wysokiej jako¶ci kszta³cenia zgodnej z europejskimi standardami oraz dziêki utalentowanym absolwentom.
Polki maj± na ¶wiecie opiniê kobiet piêknych i zadbanych. Podtrzymuj tê pochlebn± ocenê!
  • Sprawd¼, jak Twój wygl±d dzia³a na innych
  • Dobierz kolory, które podkre¶l± Twoj± urodê
  • Dopasuj garderobê idealn± do sylwetki
  • Wykonaj ol¶niewaj±cy makija¿ na ka¿d± okazjê
  • Emanuj nie tylko wewnêtrznym piêknem!


Cena: 57.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Psychologia t³umu. Studium powszechnego umys³u (32.90z)
Magiczna moc umys³u. Jak zaprogramowaæ swój mózg na szczê¶cie (34.90z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA. eBook. Pdf (29.90z)
Nie zadrêczaj siê drobiazgami kobieto (28.82z)
Suficka ksiêga m±dro¶ci. 99 przymiotów Jedno¶ci (37.00z)
Sze¶æ ram my¶lowych (18.99z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone. eBook. PDF (39.00z)
Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnê o umys³ klienta. eBook. ePub (31.99z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu. eBook. Mobi (29.90z)
Profesjonalny szef - fachowiec, mentor, trener, negocjator i przywódca w jednej osobie. eBook. Pdf (31.99z)
Ekonomia zrównowa¿onego rozwoju (42.42z)
Jak uatrakcyjniæ swoje cia³o. Od puszysto¶ci do piêkno¶ci w 100 dni (34.90z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie. eBook. ePub (39.00z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. Mobi (21.99z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze. eBook. ePub (31.99z)
Hipnotyczna prezentacja w sprzeda¿y bezpo¶redniej. eBook. Pdf (31.99z)
168-godzinny tydzieñ. ¯yj w pe³ni 24/7 (49.00z)
Grywalizacja. Mechanika gry na stronach WWW i w aplikacjach mobilnych (39.00z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów. eBook. Mobi (27.90z)
Whale Done! Czego mened¿er mo¿e nauczyæ siê od trenera orek. eBook. ePub (25.90z)

Pozostae z serii: Inne

M±dre bogate dziecko (28.19z)
Access. Analiza danych. Receptury (42.90z)
Inteligencja spo³eczna. Nowa nauka sukcesu (34.90z)
Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz. eBook. Mobi (29.90z)
Zespo³y (37.86z)
Prezentacje w PowerPoint 2007 PL. Projekty (29.00z)
Lojalno¶æ konsumenta. Jak budowaæ trwa³e relacje z klientem. eBook. PDF (31.99z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. eBook. Pdf (31.99z)
Hiszpania. Fiesta i sjesta. Wydanie 1 (64.90z)
Jak zarabiaæ na aplikacjach i grach mobilnych. eBook. Mobi (29.90z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Opanuj swój wewnêtrzny g³os. Jak w nieca³e 30 sekund wygraæ wojnê tocz±c± siê w Twojej g³owie i zyskaæ wyj±tkowe ¿ycie! (28.19z)
Wiarygodno¶æ. Jak j± zdobyæ i utrzymaæ. eBook. Pdf (29.90z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy . eBook. ePub (44.90z)
Plemiona 2.0. Zostañ internetowym przywódc± (34.90z)
Marketing Materia³y do æwiczeñ (39.00z)
Z³ota ksi±¿eczka nastawienia na TAK (49.00z)
Psychologia szefa. 17 ¶miertelnych b³êdów szefa (97.00z)
Pakiet: Classic Drucker (189.90z)
Biuro Wszelkiego Pocieszenia. eBook. Pdf (26.90z)