e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik

Chris Grover
cena: 52.90 z
Data wydania: 2007-06-19
stron: 544, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Poznaj najg³êbiej ukryte tajniki Worda 2007

 • Jak korzystaæ z nowego paska narzêdziowego?
 • Jak tworzyæ, formatowaæ i drukowaæ dokumenty tekstowe?
 • Jak spersonalizowaæ Worda za pomoc± makropoleceñ?
Czujesz siê zdezorientowany, gdy patrzysz na interfejs najnowszej wersji Worda? Chcesz siê przekonaæ, czy Word 2007 jest faktycznie nowy, czy tylko od¶wie¿ony? Zastanawiasz siê, jak bardzo ta wersja mo¿e usprawniæ Twoj± pracê? Word 2007 zosta³ niemal ca³kowicie przekonstruowany w stosunku do swoich poprzedników. Nowy interfejs u¿ytkownika, inna filozofia korzystania z narzêdzi, wiêcej zabezpieczeñ i funkcji automatyzuj±cych pracê - to wszystko sprawia, ¿e przesiadka z poprzedniej wersji mo¿e okazaæ siê do¶æ trudna. W takich przypadkach suchy opis zawarty w dokumentacji nie zawsze jest najlepszym ¼ród³em informacji.
"Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik" to omówienie mo¿liwo¶ci najnowszej wersji najpopularniejszego edytora tekstu, znacznie wykraczaj±ce poza instrukcjê obs³ugi. Znajdziesz w nim informacje o zaletach i wadach Worda, zasadach korzystania z nowych narzêdzi oraz opisy dzia³ania niemal wszystkich jego funkcji. Dowiesz siê, jak tworzyæ dokumenty, formatowaæ tekst oraz dodawaæ do niego ilustracje, przypisy i odno¶niki. Nauczysz siê korzystaæ z konspektu, tworzyæ spisy tre¶ci i skorowidze, drukowaæ dokumenty i publikowaæ je w internecie. Poznasz tak¿e sposoby przyspieszania i automatyzowania najczê¶ciej wykonywanych zadañ za pomoc± makropoleceñ oraz jêzyka VBA.
 • Tworzenie nowego dokumentu
 • Praca z plikami
 • Wprowadzanie i formatowanie tekstu
 • Korzystanie z autokorekty i sprawdzania pisowni
 • Drukowanie dokumentów
 • Tworzenie d³ugich dokumentów
 • Konspekty, spisy tre¶ci i skorowidze
 • Wstawianie do dokumentów grafiki i elementów multimedialnych
 • Korespondencja seryjna
 • Praca grupowa
 • Konfiguracja interfejsu u¿ytkownika
 • Tworzenie makropoleceñ i skryptów VBA

Poznaj Worda 2007 z ka¿dej strony.Cena: 52.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Tylko dla kobiet. Jak mê¿czy¼ni postrzegaj± biznes oraz kobiety w biznesie (39.00z)
Profesjonalny szef - fachowiec, mentor, trener, negocjator i przywódca w jednej osobie (39.00z)
Zarz±dzanie dla bystrzaków. Wydanie II (34.90z)
NLP zwyciêzców. Sportowy trening umys³u i cia³a (34.90z)
Analiza techniczna dla bystrzaków (59.00z)
Profesjonalny szef - fachowiec, mentor, trener, negocjator i przywódca w jednej osobie. eBook. Pdf (31.99z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. Mobi (47.00z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci. eBook. Mobi (23.90z)
Limeryki zbrodni (9.90z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim. eBook. ePub (26.90z)
Rytua³y dla trojga (18.99z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. eBook. Mobi (39.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. ePub (39.00z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin. eBook. ePub (17.90z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW. eBook. ePub (37.00z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz. eBook. Pdf (31.99z)
¯ycie to gra, czyli jak graæ, by wygraæ. Edycja dla kobiet (17.00z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione. eBook. Pdf (31.99z)
Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie. eBook. ePub (13.95z)
Moc pewno¶ci siebie. Osi±gaj zamierzone cele i poczuj si³ê spe³nienia. eBook. ePub (26.90z)

Pozostae z serii: Inne

Piêæ najwa¿niejszych pytañ (41.65z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)
Znakomita organizacja czasu. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie. eBook. ePub (14.90z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Pdf (52.90z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (39.00z)
Negocjacje z d³u¿nikami. Jak odzyskaæ swoje pieni±dze nie wkraczaj±c na drogê s±dow±? (44.00z)
Start-up po polsku. Jak za³o¿yæ i rozwin±æ dochodowy e-biznes (39.90z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y. eBook. ePub (37.00z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci (37.00z)
Trudny szef czyli jak siê porozumieæ z prze³o¿onym (26.59z)
Druga pensja z sieci. Jak rozpocz±æ i rozwin±æ dzia³alno¶æ w internecie, nie rezygnuj±c z aktualnej pracy (39.90z)
Psychologia pamiêci. Badania, teorie, zastosowania (69.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Podstawy, systemy i narzêdzia (49.00z)
MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I i II (121.54z)
Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka (42.42z)
Nowoczesne zarz±dzanie projektami (51.30z)
Sprzeda¿ i charakter (39.02z)
Hipnotyczna prezentacja w sprzeda¿y bezpo¶redniej. eBook. Pdf (31.99z)
Magiczna drabina do sukcesu (28.50z)