e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -34%


Word 2007 PL. Pierwsza pomoc

Magdalena Gunia
promocja -34%
cena: 14.681818181818 z 9.69 z
Data wydania: 2009-11-19
stron: 112, miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
Je¶li stykasz siê z Wordem po raz pierwszy, wszystko wydaje siê tak skomplikowane, ¿e w³a¶ciwie wcale nie nie wiesz, od czego masz powiniene¶ zacz±æ... A je¶li znasz Worda od lat, i tak prze¿y³e¶ szok, gdy zobaczy³e¶ w najnowsz± edycjê 2007 i po otwarciu okna okaza³o siê, ¿e nie ma w nim tak dobrze Ci znanych pasków narzêdzi ani nazw menu, do których tak przywyk³e¶! Jak siê zatem zabraæ siê do pracy? Gdzie szukaæ potrzebnych poleceñ? Wypróbuj tê nasz± podrêczn± apteczkê wiedzy! Tu znajdziesz zbiór gotowych, sprawdzonych receptur na korzystanie z Worda i remedium na wszelkie problemy w u¿ywaniu go zwi±zane z tym programem - od najprostszych zagadnieñ po te bardziej zaawansowane!
 • Uruchamianie i zamykanie programu
 • Operacje na dokumentach - otwieranie, tworzenie, zapisywanie i inne
 • Operacje na tek¶cie - wpisywanie, zaznaczanie, kopiowanie i inne
 • Opcje widoku strony
 • Zmiana uk³adu strony, czcionki oraz stylu formatowania
 • Podzia³ na kolumny i sekcje
 • Wstawianie spisu tre¶ci, nag³ówka i stopki, pól tekstowych
 • Dodawanie rysunków, przypisów, numerów stron
 • Praca z listami i tabelami
 • Sortowanie danych i przeszukiwanie dokumentu
 • Poprawianie b³êdów i autokorekta
 • Grupowa praca nad tekstem


Cena: 9.69 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II. eBook. Mobi (34.90z)
Poradnik mened¿era projektu. Praktyczne narzêdzia, techniki i listy kontrolne (25.41z)
Tybet. Legenda i rzeczywisto¶æ. Wydanie 2 (69.90z)
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wp³ywu na w³asne ¿ycie. eBook. Mobi (27.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. Mobi (39.00z)
Mierz wysoko. Manifest (29.00z)
Szefologia. Instrukcja obs³ugi prze³o¿onych (34.90z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. eBook. Mobi (39.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna dla bystrzaków. Wydanie III (39.00z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania. eBook. Mobi (27.90z)
Zen prezentacji - pomys³y i projekty. Jasne zasady i techniki tworzenia doskona³ych prezentacji (59.00z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste. eBook. Mobi (29.90z)
Perswazja. Osobisty mentor (24.90z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. eBook. ePub (39.00z)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II. eBook. Pdf (44.90z)
Crowdfunding. Zrealizuj swój pomys³ ze wsparciem cyfrowego T³umu (39.90z)
Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie. eBook. Pdf (35.90z)
Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnê o umys³ klienta. eBook. ePub (31.99z)
Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie (14.32z)
AlphaMale. Wydanie II rozszerzone (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Dylematy wyceny przedsiêbiorstwa (76.42z)
Sztuka wojny. Wydanie III (29.90z)
MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko (29.18z)
Niestandardowy podrêcznik do rachunkowo¶ci (25.50z)
Mo¿liwo¶ci i pu³apki pomna¿ania pieniêdzy. Poradnik inwestora (49.00z)
Zdrowie masz we krwi! Jak ¿yæ w zgodzie z grup± krwi (12.90z)
Kompetencje pracownicze w organizacji ucz±cej siê (33.15z)
Pieni±dze le¿± na parkiecie. Gie³da dla niepokornych. eBook. ePub (35.90z)
Metody ilo¶ciowe w badaniach marketingowych (41.07z)
Ksiêga motywacji, inspiracji i magii Napoleona Hilla. eBook. ePub (29.90z)
Marketing na rynku miêdzynarodowym (50.57z)
Rachunkowo¶æ Kurs podstawowy (50.92z)
Zarz±dzanie kryzysowe (36.86z)
Lekcje warte miliardy dolarów (69.90z)
NLP w praktyce. Samo sedno (28.11z)
Mistrz sprzeda¿y. eBook. Pdf (31.99z)
Windows 7 PL. Biblia (99.00z)
Zarz±dzanie ryzykiem podatkowym (118.15z)
BHP 2014. Obowi±zki pracodawcy wobec pracownika (92.65z)
W sercu jogi. Æwiczenia dla cia³a i ducha (39.00z)