e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: nlp; Biuro i praca
Seria: Quick


NLP. Wp³yw na siebie i innych. eBook

Andrew Bradbury
cena: 19.90 z
Data wydania: 2007-09-21
stron: 148, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Wiedzieæ b³yskawicznie!

Seria Quick, czyli szybko podane wiadomo¶ci. Aspekty zwi±zane z zarz±dzaniem, rozwojem kompetencji osobistych i organizacji w pracy dostarczone w sposób przystêpny i zrozumia³y.
Teraz te wszystkie zasoby mo¿esz nareszcie mieæ zawsze pod rêka, w swoim komputerze.
Nadszed³ czas eBooków w onepress.pl. Wybierasz swoj± ksi±¿kê, a ona bezzw³ocznie znajduje siê na Twoim dysku.

To siê nazywa natychmiastowa informacja!

Programowanie neurolingwistyczne (NLP) jest jednym z najpotê¿niejszych narzêdzi w sztuce komunikacji. Dostarcza technik i strategii perswazji, wywierania wp³ywu na siebie i innych. Aby skutecznie je stosowaæ, konieczne jest dog³êbne zrozumienie rzeczywistych procesów zachodz±cych podczas porozumiewania siê. Dziêki NLP mo¿na maksymalnie zwiêkszyæ korzy¶ci p³yn±ce z kontaktów interpersonalnych, i to nie tylko na gruncie zawodowym.
Ka¿dy, kto zrozumie za³o¿enia NLP, opanuje podstawowe techniki i nauczy siê wykorzystywaæ te informacje w sposób efektywny, mo¿e oczekiwaæ znacz±cej poprawy zarówno w relacjach zawodowych, jak i prywatnych.
Ten eBook, zawieraj±cy wiele praktycznych przyk³adów i æwiczeñ, pomo¿e Ci osi±gaæ lepsze rezultaty w pracy. Nauczysz siê:
  • definiowania w³a¶ciwych celów i kierunków dzia³añ;
  • budowania korzystnych relacji ze wspó³pracownikami i partnerami w interesach,
  • modelowania sposobu my¶lenia w taki sposób, aby osi±gn±æ wiêksz± samokontrolê i kierowaæ w³asnymi zachowaniami.

Je¿eli d±¿ysz do doskona³o¶ci w procesie komunikacji, siêgnij po ten eBook. Znajdziesz w nim omówienie technik NLP, które pomog± Ci w budowaniu relacji miêdzyludzkich.
Ale to jeszcze nie wszystko, co dla Ciebie przygotowali¶my...

Ekstra dodatek, super pomys³, jeszcze wiêcej wiedzy!

Tylko teraz Twój eBook wzbogacony jest w miniS³owniczek polsko-angielsko-niemiecki zawieraj±cy pojêcia niezbêdne Ci w pracy.
Mo¿esz mieæ go zawsze przy sobie i to zupe³nie za darmo!


Cena: 19.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: nlp

Tajniki magii NLP. Zbiór 77 kluczowych wzorców (49.00z)
Zafascynuj ich! 7 metod na skuteczn± perswazjê i wzbudzanie zachwytu (31.20z)
Sekret NLP, czyli poznaj siebie, uporaj siê ze z³ymi nawykami i zacznij prawdziwie ¿yæ (39.00z)
Struktura magii. Kszta³towanie ludzkiej psychiki, czyli wiêcej ni¿ NLP. Czê¶æ 2 (49.00z)
Sztuka stosowania NLP w grupie. Ja, mój zespó³ i ja (26.40z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji w praktyce. eBook (24.90z)
NLP. Nowa technika osi±gania sukcesów (57.00z)
Przyci±ganie bogactwa. ¯ycie w pe³nej harmonii ze ¶wiatem (37.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. eBook (24.90z)
Kompendium technik perswazyjnych (39.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone (25.35z)
Perswazja nie do odrzucenia. Sekretny sposób na to, by za ka¿dym razem s³yszeæ TAK (39.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji (29.90z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych (19.90z)
Perswazja i NLP. Wideowarsztaty (226.98z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. AUDIOBOOK (49.00z)
Perswazja. Sztuka zdobywania tego, czego pragniesz (33.00z)
Haker umys³ów (29.90z)
Zakazana retoryka. Podrêcznik manipulacji (25.35z)
Hipnotyczna prezentacja w sprzeda¿y bezpo¶redniej (29.90z)

Pozostae z kategorii: Biuro i praca

Biznesowy savoir - vivre. Wszystko, co szanuj±cy siê biznesmen o etykiecie wiedzieæ powinien (34.00z)
Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc (14.90z)
Zapanowaæ nad czasem. Jak efektywnie pracowaæ, by mieæ czas na wszystko (44.90z)
W krzy¿owym ogniu pytañ. Sztuka odpowiedzi na trudne pytania (29.90z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (twarda oprawa) (24.90z)
Office 2010 PL. Nieoficjalny podrêcznik (99.00z)
Inteligencja spo³eczna. Nowa nauka sukcesu (34.90z)
Access w biurze i nie tylko (47.00z)
Diablica w pracy. Grzeczne dziewczynki chc± mieæ dobrego szefa, niegrzeczne s± szefami (3.00z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych (23.20z)
Samodzielna firma. Za³ó¿ i rozwiñ w³asn± firmê (44.90z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (29.00z)
Jedenasty element. Klucz do sukcesu w biznesie (37.00z)
Grzeczna dziewczynka idzie do pracy czyli jak przetrwaæ trudne pocz±tki (27.00z)
Sztuka wojny. Sztuka planowania kariery (29.90z)
MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I i II (59.90z)
B±d¼ swoim guru. Droga do osobistego i zawodowego o¶wiecenia (34.90z)
Excel w biurze i nie tylko (29.00z)
Pierwsze 90 dni. Strategie zapewniaj±ce sukces ka¿demu liderowi (59.00z)
Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzy¶ci poprzez wspó³pracê (47.20z)

Pozostae z serii: Quick

Perswazja. Droga do osi±gania celów (27.90z)
B±d¼ pewny siebie. eBook (19.90z)
B±d¼ kreatywny i pomys³owy (19.90z)
Jak rozwijaæ potencja³ Twoich pracowników (19.90z)
Nie przep³acaj. Poradnik konsumenta - jak negocjowaæ najlepsze warunki (22.68z)
Poznaj swoj± warto¶æ (15.92z)
NLP. Wp³yw na siebie i innych (19.90z)
Jak pisaæ dobre e-maile (15.92z)
Relacje w pracy. Zawodowo zgrany zespó³ (19.90z)
Niezbêdnik karierowicza, czyli jak zrobiæ b³yskotliw± karierê w wielkim mie¶cie (34.90z)
Efektywne zarz±dzanie czasem. eBook (19.90z)
Doskona³a umiejêtno¶æ komunikacji. eBook (19.90z)
Techniki pokonywania problemów (19.90z)
Zmiana pracy. Jak wykorzystaæ szanse i unikn±æ b³êdów (19.90z)
33 techniki negocjowania i argumentacji (14.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic. Zrób imponuj±ce wra¿enie i zdob±d¼ wymarzon± pracê (29.00z)
Empowerment. Jak zwiêkszaæ zaanga¿owanie pracowników (19.90z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim (26.32z)
Jak kontrolowaæ swoje finanse (22.90z)
Kreatywno¶æ i Ty. Droga do pomys³owo¶ci w pracy (15.92z)