e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ. eBook. Mobi

Piotr Pilipczuk
cena: 37.00 z
Data wydania: 2012-04-26
stron: 240, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Moj± intencj± w czasie pisania tej ksi±¿ki by³o wydobywanie piêkna coachingu spod masy nieporozumieñ, uogólnieñ, przek³amañ i os±dów.

Czym jest i czym nie jest coaching?

Coaching funkcjonuje w biznesie od lat 70. XX wieku, a jednak wci±¿ jest dziedzin± now±. Na tyle now±, ¿e nawet definicyjnie samo pojêcie i zwi±zane z nim s³ownictwo nie s± do koñca uporz±dkowane. Istniej±ce sprzeczno¶ci wynikaj± najprawdopodobniej z niewystarczaj±co sprecyzowanej wiedzy na ten temat oraz braku skrystalizowanych zasad, norm i regu³, które okre¶la³yby granice zainteresowañ tej dziedziny. K³opot polega na tym, ¿e "pojemno¶æ" coachingu rozros³a siê do gigantycznych rozmiarów - niestety, mo¿na w nim dzi¶ znale¼æ w³a¶ciwie wszystko, co wi±¿e siê z us³ugami maj±cymi wspieraæ rozwój zawodowy.
Ksi±¿ka, któr± trzymasz w d³oni, nie jest nastawiona na to, by nauczyæ kogokolwiek coachingu. Autor skupia siê w niej przede wszystkim na p³aszczy¼nie sensu, nie za¶ celu. Demaskuje fa³szywe i szkodliwe twierdzenia, z którymi spotykaj± siê czasami przyszli klienci - jak to, ¿e coaching usunie wszystkie problemy, ¿e nadaje siê na ka¿d± okazjê, ¿e jest dla ka¿dego, ¿e ka¿dy mo¿e zostaæ coachem. Przedstawia temat równie¿ z perspektywy kandydata do tego zawodu, udowadniaj±c, ¿e droga do mistrzostwa nie jest prosta, jednak bycie coachem mo¿e przynosiæ wiele satysfakcji.
Mit czy nie mit?