e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Wszyscy jeste¶my sprzedawcami!. eBook. Pdf

Katarzyna Olejniczak
cena: 19.90 z
Data wydania: 2012-02-08
stron: 136, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl

Ludzkie oblicze sprzeda¿y

Sprzeda¿ nie jest zwyk³± prac± etatow±. Je¶li j± tak potraktujesz, ona zrobi to samo i po kilku godzinach odstawi Ciê w k±t. A tego by¶ nie chcia³, prawda? Wszystko zmieni siê, gdy wyobrazisz sobie sprzeda¿ jako sieæ relacji miêdzyludzkich, czyli jako mo¿liwo¶æ nawi±zania kontaktu miêdzy Tob± i Twoim klientem. Bo sprzeda¿ to ca³e Twoje ¿ycie. To sposób, w jaki wp³ywasz na swoje otoczenie, bliskich, dzieci czy szefa, którego po raz kolejny chcesz przekonaæ, ¿e zas³ugujesz na podwy¿kê. I oczywi¶cie na wszystkich Twoich klientów.
Zastanawiasz siê, czy ta ksi±¿ka jest dla Ciebie? Je¶li co¶ jest dla wszystkich, to w zasadzie dla kogo konkretnie? - my¶lisz sobie. Podrêcznik ten powsta³ z my¶l± o sprzedawcach, choæ nie tych, dla których "klient" równa siê "przelew". To ksi±¿ka, która udowadnia, ¿e klient to cz³owiek! Nawet je¿eli nie zajmujesz siê handlem, ale Twoja praca polega na kontaktach z lud¼mi, znajdziesz tu bezcenne wskazówki, dotycz±ce komunikacji.

Gdy klient jest celem dzia³ania, sprzeda¿ bêdzie jego efektem!

  • Dbaj o jako¶æ relacji pomiêdzy partnerami w biznesie.
  • Szczerze interesuj siê wszystkim, co dotyczy Twojego klienta i jego firmy.
  • Szanuj pro¶by i potrzeby klienta, zawsze uwa¿nie go s³uchaj.
  • Zadawaj mu takie pytania, które doprowadz± Ciê do celu.
  • Pamiêtaj, ¿e stres ma swój pocz±tek w Twoich my¶lach.
  • Wyznaczaj sobie realne cele.


Cena: 19.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Serwis firmowy. Od pomys³u do gotowej witryny. Poradnik mened¿era. eBook. Mobi (27.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedza kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie II rozszerzone (29.90z)
Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja (39.00z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione. eBook. Mobi (19.90z)
Skazani na biuro. Jak przetrwaæ w cywilizacji biurkowej (33.91z)
Beyond Bullet Points. Magia ukryta w Microsoft PowerPoint. Oczaruj s³uchaczy i porwij ich do dzia³ania. Wydanie III (29.90z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazona. eBook. ePub (27.90z)
Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz (37.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji w praktyce. eBook. ePub (19.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (31.99z)
Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych. eBook. Mobi (35.90z)
Jak uatrakcyjniæ swoje cia³o. Od puszysto¶ci do piêkno¶ci w 100 dni (34.90z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych. eBook. Pdf (31.99z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania. eBook. Mobi (35.90z)
Biblia lidera. Przywództwo (34.21z)
Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. Wydanie II (47.00z)
Postanowienia noworoczne. Jak zmieniæ nawyki, zrealizowaæ plany i spe³niæ marzenia (21.60z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji. eBook. ePub (39.00z)
Niezbêdnik karierowicza, czyli jak zrobiæ b³yskotliw± karierê w wielkim mie¶cie. eBook. Pdf (27.90z)
Pieni±dze lubi± zarabiaæ. Podrêcznik skutecznego inwestora (49.00z)

Pozostae z serii: Inne

Deszcz pieniêdzy. Model RAIN, czyli skuteczne rozmowy sprzeda¿owe (23.94z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (39.00z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna ods³ona. eBook. Pdf (27.90z)
Fotografia kulinarna. Od zdjêcia do arcydzie³a (59.00z)
Alchemia sprzeda¿y, czyli jak skutecznie sprzedawaæ produkty, us³ugi, pomys³y i wizerunek samego siebie (47.00z)
Keynes kontra Hayek (41.65z)
Zarz±dzanie dzia³alno¶ci± innowacyjn± (67.15z)
Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (41.07z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (31.99z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (46.64z)
Marketing mobilny (37.00z)
Jak zacz±æ inwestowaæ na gie³dzie? (33.91z)
Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie (42.42z)
Zadziwiaj±ca moc umys³u (29.00z)
Stra¿nik mafii. eBook (29.00z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Wydanie II. Æwiczenia praktyczne (37.00z)
Czas kobiet (30.52z)
Skazani na biuro. Jak przetrwaæ w cywilizacji biurkowej (33.91z)
Wszyscy k³ami± (21.17z)
MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów (57.85z)