e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych. eBook. Mobi

Aswath Damodaran
cena: 35.90 z
Data wydania: 2012-08-01
stron: 208, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Mogê bez wahania stwierdziæ, ¿e Aswath Damodaran to najlepszy nauczyciel wyceny, jakiego kiedykolwiek spotka³em. Ta ksi±¿ka pomimo swych niewielkich rozmiarów zawiera mnóstwo istotnych informacji
Michael Mauboussin,
g³ówny strateg inwestowania, Legg Mason Capital Management
(z przedmowy)

Poznaj prawdziw± warto¶æ swojej inwestycji

Czy wiesz, ile tak naprawdê warte s± akcje firm? Czy znasz realn± warto¶æ mieszkania albo domu, które w³a¶nie kupi³e¶? Czy ta wiedza jest Ci potrzebna? Znajomo¶æ warto¶ci akcji, obligacji czy nieruchomo¶ci pomaga podejmowaæ bardziej ¶wiadome decyzje inwestycyjne. Wycena to proces prosty, który mo¿e opanowaæ ka¿dy, kto zechce po¶wiêciæ trochê czasu na gromadzenie i analizê informacji. Ta ksi±¿ka zawiera warto¶ciowe wskazówki oraz techniki, które doceni± zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i ambitni gracze indywidualni.
  • Wyznaczanie warto¶ci wewnêtrznej oraz wzglêdnej.
  • Wycena m³odych firm i dojrza³ych spó³ek.
  • Wycena spó³ek rozwijaj±cych siê i upadaj±cych.
  • Wycena firm ¶wiadcz±cych us³ugi finansowe.
  • Wycena spó³ek cyklicznych i surowcowych.
  • Wycena spó³ek z aktywami niematerialnymi.

Pod koniec lektury tej ksi±¿ki bêdziesz potrafi³ oszacowaæ warto¶æ ka¿dej firmy czy spó³ki, których zakup rozwa¿asz!Aswath Damodaran - jest wed³ug "Business Week" jednym z dwunastu najlepszych profesorów szkó³ biznesu w USA. Wyk³ada na Uniwersytecie Nowojorskim. Jego artyku³y ukazuj± siê m.in. w "Journal of Finance", "Journal of Financial Economics" i "Review of Financial Studies".


Cena: 35.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnê o umys³ klienta (39.90z)
Excel 2007 PL. Seria praktyk (39.00z)
Igrzyska ¶mierci i filozofia. Rzecz o podgl±dactwie (22.68z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (14.90z)
Kulisy Kulinarnej Akademii (11.90z)
Wampiry. Historia z zimn± krwi± spisana (34.00z)
Tylko bez nerwów. Zarz±dzanie stresem w pracy. eBook. ePub (27.90z)
O sukcesie (25.35z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Gra gie³dowa. Jak rozs±dnie inwestowaæ w pozbawionym rozs±dku ¶wiecie (67.00z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe. eBook. Pdf (37.00z)
Moc coachingu. Poznaj narzêdzia rozwijaj±ce umiejêtno¶ci i kompetencje osobiste. eBook. Mobi (29.90z)
Wywieranie wp³ywu przez grupy (33.91z)
PowerPoint 2007 PL. Pierwsza pomoc (4.90z)
Asertywno¶æ w æwiczeniach (26.92z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (29.90z)
Gra na gitarze. Patrz i ucz siê! (49.00z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski. Wydanie II zaktualizowane (20.90z)
Jak zarabiaæ na aplikacjach i grach mobilnych. eBook. Mobi (29.90z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ. eBook. ePub (37.00z)
Wspó³czesne doktryny polityczne (69.00z)

Pozostae z serii: Inne

Przygoda z elektronik± (69.00z)
Biznesplan po polsku (27.12z)
Przepis. Jak tchn±æ energiê w zespó³ oraz organizacjê (21.17z)
Zmieniæ my¶lenie o firmie (33.92z)
Badania jako¶ciowe metody i zastosowania (41.65z)
Lean accounting. integralny element lean management (84.15z)
Zdobywanie informacji. Technika szybkiego zadawania trafnych pytañ (20.83z)
Ekonomia dobra i z³a (38.17z)
Uwie¶æ pod¶wiadomo¶æ. Psychologia reklamy (39.90z)
Chmura obliczeniowa. Rozwi±zania dla biznesu (49.00z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazon.com (34.90z)
Dzia³alno¶æ gospodarcza (129.00z)
Rachunek zysków i strat (50.92z)
Media spo³eczno¶ciowe bez ¶ciemy. Jak kreowaæ markê (49.00z)
Joga. Równowaga cia³a, umys³u i duszy (27.92z)
Mity marketingowe. Marketing bez bzdur, iluzji i fa³szywych za³o¿eñ (41.65z)
Bieszczady. Beskid Niski. Wydanie 1 (29.90z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. Pdf (19.90z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych. eBook. ePub (31.99z)
Trening kreatywno¶ci. Podrêcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. eBook. Pdf (34.90z)