e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych. eBook. Pdf

Aswath Damodaran
cena: 35.90 z
Data wydania: 2012-08-01
stron: 208, oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Mogê bez wahania stwierdziæ, ¿e Aswath Damodaran to najlepszy nauczyciel wyceny, jakiego kiedykolwiek spotka³em. Ta ksi±¿ka pomimo swych niewielkich rozmiarów zawiera mnóstwo istotnych informacji
Michael Mauboussin,
g³ówny strateg inwestowania, Legg Mason Capital Management
(z przedmowy)

Poznaj prawdziw± warto¶æ swojej inwestycji

Czy wiesz, ile tak naprawdê warte s± akcje firm? Czy znasz realn± warto¶æ mieszkania albo domu, które w³a¶nie kupi³e¶? Czy ta wiedza jest Ci potrzebna? Znajomo¶æ warto¶ci akcji, obligacji czy nieruchomo¶ci pomaga podejmowaæ bardziej ¶wiadome decyzje inwestycyjne. Wycena to proces prosty, który mo¿e opanowaæ ka¿dy, kto zechce po¶wiêciæ trochê czasu na gromadzenie i analizê informacji. Ta ksi±¿ka zawiera warto¶ciowe wskazówki oraz techniki, które doceni± zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i ambitni gracze indywidualni.
  • Wyznaczanie warto¶ci wewnêtrznej oraz wzglêdnej.
  • Wycena m³odych firm i dojrza³ych spó³ek.
  • Wycena spó³ek rozwijaj±cych siê i upadaj±cych.
  • Wycena firm ¶wiadcz±cych us³ugi finansowe.
  • Wycena spó³ek cyklicznych i surowcowych.
  • Wycena spó³ek z aktywami niematerialnymi.

Pod koniec lektury tej ksi±¿ki bêdziesz potrafi³ oszacowaæ warto¶æ ka¿dej firmy czy spó³ki, których zakup rozwa¿asz!Aswath Damodaran - jest wed³ug "Business Week" jednym z dwunastu najlepszych profesorów szkó³ biznesu w USA. Wyk³ada na Uniwersytecie Nowojorskim. Jego artyku³y ukazuj± siê m.in. w "Journal of Finance", "Journal of Financial Economics" i "Review of Financial Studies".


Cena: 35.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Mistrzowskie prezentacje – slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. Mobi (27.90z)
Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja (39.00z)
Duchowy manifest. 9 spójnych zasad ¿ycia zgodnego z porz±dkiem wszech¶wiata (27.00z)
Kakuro. 127 oryginalnych ³amig³ówek liczbowych (9.70z)
Zarz±dzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach (57.00z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady wiedzy i w³adzy. eBook. Pdf (29.90z)
Wiêcej ni¿ Prawo Przyci±gania (29.90z)
Praktyka przekonywania, czyli jak pozyskiwaæ zwolenników dla swoich racji i propozycji. eBook. Pdf (21.99z)
Od przedstawiciela handlowego do prezesa spó³ki gie³dowej, czyli co robiæ i czego unikaæ, aby osi±gn±æ zawodowy sukces. eBook. ePub (37.00z)
Zostañ swoj± szefow±, czyli jak stworzyæ i prowadziæ w³asn± firmê. eBook. Pdf (31.99z)
Serwis firmowy. Od pomys³u do gotowej witryny. Poradnik mened¿era (3.00z)
¦wiat³o w fotografii. Warsztaty ze Scottem Kelbym (59.00z)
Mount Everest biznesu (31.99z)
126 dni na kanapie. Motocyklem dooko³a ¶wiata. Wydanie 1 (39.90z)
Mistrzowskie prezentacje –slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. Pdf (27.90z)
Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ. eBook. Pdf (37.00z)
Niskobud¿etowy startup. Zyskowny biznes i ¿ycie bez frustracji (29.40z)
Ja Steve (29.90z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc. eBook. Mobi (27.90z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie III. eBook. ePub (47.00z)

Pozostae z serii: Inne

Kapita³ ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i mened¿erów wiedzy (41.65z)
Potêga perswazyjnej komunikacji. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby zawsze s³yszeæ "TAK!" (25.93z)
Przewodnik po ¿yciu. Jak spe³niæ swoje marzenia (34.00z)
Wojownik czasu. Koniec z chaosem, niespe³nionymi obietnicami i odk³adaniem spraw na pó¼niej (32.90z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów. eBook. Pdf (27.90z)
Strategia. Wprowadzenie do teorii gier (69.00z)
Biurowa rewolucja, czyli sztuka organizowania efektywnych zebrañ (9.90z)
Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce (49.90z)
Sze¶æ poziomów wp³ywu spo³ecznego. Nauka, praktyka i psychologia Roberta Cialdiniego (39.00z)
Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku. eBook. Mobi (13.95z)
Kim chcesz byæ' Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie. eBook. Mobi (23.90z)
Potêga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej (39.20z)
Cz³owiek w firmie Bez obaw i z ochot± (55.71z)
Makroekonomia Podrêcznik europejski (72.17z)
Ma³ymi krokami do Wielko¶ci. Jak rozwin±æ w³asn± firmê (73.00z)
Mount Everest biznesu. eBook. Mobi (31.99z)
Jak solidnie przygotowaæ profesjonalny biznesplan (15.92z)
Nietypowe przypadki Public Relations. Wydanie II (31.20z)
Geografia ekonomiczna (58.65z)
GURU KULTU..ry (39.90z)