e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Wyst±pienia publiczne. Osobisty mentor -- Harvard Business School Press

Harvard Business School Press, Nick Morgan
cena: 24.90 z
Data wydania: 2008-02-20
stron: 104, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl

Prezentuj swoje pomys³y od najlepszej strony

 • Nawi±zanie kontaktu za s³uchaczami
 • Stosowanie odpowiednich ¶rodków przekazu
 • Techniki trwa³ego przyci±gania uwagi
 • Reagowanie na trudne pytania
Kierowanie zespo³em poprzez sensown± inspiracjê to rozwi±zanie stosowane przez skutecznych mened¿erów. Prezentacja jest narzêdziem tyle¿ efektywnym, co zwykle niedocenianym. A przecie¿ s³u¿y ona tak wielu celom jednocze¶nie. Jest najlepszym no¶nikiem informacji. Sk³ania do dyskusji. Wzbudza chêæ rozwi±zywania problemów. Przede wszystkim jednak pobudza do dzia³ania. Nim zaczniesz siê do niej przygotowywaæ, zastanów siê, co chcesz osi±gn±æ, co przekazaæ, co uwypukliæ. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiednich narzêdzi.
Sprawd¼:
 • jakie reakcje wzbudzaj± Twoje pomys³y,
 • czy regularno¶æ spotkañ ma znaczenie,
 • w jaki sposób dobraæ odpowiednie pomoce wizualne,
 • jak oddzia³ywaæ na odbiorców,
 • co warto jeszcze przeczytaæ.
Ksi±¿ki z serii "Osobisty Mentor" s± szybkimi i niezawodnymi ¼ród³ami informacji, pokazuj±cymi, jak stawiaæ czo³a codziennym wyzwaniom zawodowym. Zawieraj± wiele praktycznych wskazówek, podpowiedzi oraz przyk³adów pomagaj±cych Czytelnikowi zidentyfikowaæ jego najmocniejsze strony i najwiêksze s³abo¶ci. W biurze, na zebraniu czy w domu - te niewielkie przewodniki oferuj± szybk± i profesjonaln± pomoc w rozwi±zywaniu problemów.
B±d¼ mened¿erem, który potrafi:
 • wp³yn±æ na odbiorców i skutecznie sprzedaæ pomys³,
 • przygotowaæ inspiruj±cy raport podsumowuj±cy projekt,
 • klarownie przedstawiæ nowe pomys³y, cele i plany,
 • przemawiaæ tak, by zaczarowaæ zespó³ i pobudziæ go do dzia³ania.


Cena: 24.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Avon. Najbardziej kobieca z firm (31.20z)
Skuteczny marketing w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (49.00z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm± (39.90z)
Samodzielna firma. Za³ó¿ i rozwiñ w³asn± firmê (44.90z)
Marketing i public relations w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (59.00z)
Zagro¿enia do przewidzenia. Jak wykrywaæ oznaki kryzysów w firmie i gospodarce (39.20z)
KNOW-HOW w dzia³aniu! Jak zdobyæ przewagê konkurencyjn± dziêki zarz±dzaniu wiedz± (5.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian, Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (71.20z)
Uniwersytet Donalda Trumpa. Marketing (69.00z)
Sze¶æ pikseli oddalenia. Zarabiaj dziêki sieci Web 2.0 (23.40z)
Kierownik w instytucji publicznej. Znajd¼ swój w³asny, skuteczny styl zarz±dzania (47.00z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie (49.00z)
Godzina dziennie z e-mail marketingiem (59.00z)
Radykalna rewolucja w zarz±dzaniu. Przewodnik mened¿era (49.00z)
Harvard Business Review. Fuzje i przejêcia (5.00z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! (37.00z)
Daj siê poznaæ od najlepszej strony. Krótki kurs autopromocji i lansu (34.90z)
Sztuka zarz±dzania projektami (69.00z)
Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku. Plan dzia³ania (39.20z)
Ksi±¿ê (27.00z)

Pozostae z serii: Exclusive

NLP w negocjacjach handlowych (29.00z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Niespokojna organizacja. Dlaczego inteligentne firmy robi± g³upie rzeczy (7.00z)
Przedstawiciel SuperJa (3.00z)
Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady s± proste (77.00z)
My¶l jak Twój klient. Strategia rozwoju sprzeda¿y (44.90z)
NLP dla mened¿era (54.90z)
Inwestycje gie³dowe. Szanse i pu³apki. Przewodnik inwestora (47.20z)
Zapanowaæ nad czasem. Jak efektywnie pracowaæ, by mieæ czas na wszystko (44.90z)
Przepis na sprzeda¿ (39.00z)
100 najlepszych ksi±¿ek biznesowych. Poznaj niezbêdny kanon (39.90z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców (34.90z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarzadzania Twoja firm± (39.20z)
Organizacje pozarz±dowe. Zarz±dzanie, kreowanie wizerunku i wspó³praca z mediami w III sektorze (39.00z)
Seks, przywództwo i rocknroll. Lekcje Akademii Rocka dla liderów (4.00z)
Finanse w biznesie. Osobisty mentor- Harvard Business (24.90z)
Kontroling dla mened¿erów (51.35z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe (19.90z)
Wykorzystaj to! Sprawdzone pomys³y dla marketingu (37.00z)
W zasiêgu jednego telefonu. Tajemnice mistrza kontaktów (33.00z)