e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyæ fascynuj±cy tekst naukowy. eBook. Mobi

Joanna Wrycza-Bekier
cena: 23.90 z
Data wydania: 2011-11-23
stron: 248, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
  Praca naukowa stworzona:
 • bez bólu
 • dla w³asnej satysfakcji
 • z my¶l± o czytelnikach

Gdy piszesz dla przyjemno¶ci, inni czytaj± z przyjemno¶ci±!

Pisanie pracy dyplomowej to dla wiêkszo¶ci studentów koszmarna perspektywa koñca studiów. Niewiele jest osób, które z przyjemno¶ci± siadaj± do komputera i ciesz± siê, zape³niaj±c puste strony tekstem naukowym. Nawet tym, którzy dobrze opanowali sztukê pisania, na my¶l o pracy dyplomowej cierpnie skóra. "Przecie¿ to i tak bêdzie mêcz±ce, nudne, pisane na zaliczenie. I nikt, absolutnie nikt nie zajrzy do mojej pracy dla przyjemno¶ci!" Nieprawda!
Zdarzy³o Ci siê mieæ w rêku ciekaw± ksi±¿kê naukow±? Ró¿ni³a siê od wiêkszo¶ci publikacji na ten sam temat, prawda? Czym? Jêzykiem, sposobem podej¶cia do tematu, doborem ilustracji Nawet trudne zagadnienia wyt³umaczone by³y w niej w jasny i przystêpny sposób. Jak to siê sta³o? Odpowied¼ jest prosta - jej autor ma do perfekcji opanowany warsztat pisarski i wie, ¿e powa¿ny temat nie zwalnia z pisania w sposób kreatywny. Przestañ wiêc my¶leæ z przykro¶ci± o tym, ¿e musisz usi±¶æ do komputera. Nastaw siê na stworzenie naprawdê ciekawej pracy.
  Jednak zanim zaczniesz, dowiedz siê, jak pisaæ, by inni chcieli czytaæ.
 • Rozpocznij od poznania technik kreatywnego czytania tekstów naukowych.
 • Naucz siê sporz±dzania twórczych notatek.
 • Dobierz temat pasuj±cy do Twojej wiedzy i osobowo¶ci.
 • Sformu³uj oryginaln± tezê.
 • Przeprowad¼ przekonuj±c± argumentacjê.
 • Opatruj cytaty krytycznym komentarzem.
 • Pisz przystêpnie stylem naukowym.

Nie pozwól, by ominê³a Ciê fascynuj±ca intelektualna przygoda, jak± mo¿e siê staæ pisanie pracy dyplomowej!


blog autorki: poradnikpisania.wordpress.com
Cena: 23.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Diablica w ³ó¿ku. Grzeczne dziewczynki marz± o raju, niegrzeczne maj± raj na ziemi (26.66z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej. eBook. ePub (31.99z)
Wa³kowanie Ameryki. eBook. ePub (27.90z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. W d±¿eniu do perfekcji (37.00z)
Szko³a twórczego pisania. Jak zostaæ autorem bestsellerowych powie¶ci. eBook. Pdf (26.90z)
Rytua³y dla dwojga (18.99z)
Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnê o umys³ klienta (39.90z)
Google AdWords. Skuteczna kampania reklamowa w internecie (39.00z)
Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (79.00z)
Franczyza - droga do sukcesu (49.00z)
Psychologia sukcesu. Sekrety duchowego bogactwa. eBook (37.00z)
Zarz±dzanie wynikami firmy. Podrêcznik mened¿era (34.20z)
Serwisy spo³eczno¶ciowe. Budowa, administracja i moderacja (47.00z)
Gra o tron i filozofia. S³owo tnie g³êbiej ni¿ miecz. eBook. Mobi (27.90z)
Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja. eBook. Pdf (31.99z)
Nie zadrêczaj siê drobiazgami kobieto (28.82z)
Sekrety SEO. Tajna wiedza ekspertów (79.00z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie. eBook. ePub (13.95z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. Pdf (79.00z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Kadry i p³ace w instytucjach kultury (119.00z)
Wszyscy k³ami± (21.17z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (12.90z)
Nieoficjalny przewodnik dla budowniczego LEGO (34.90z)
Word 2010 PL. Seria praktyk (39.00z)
Mistrz sprzeda¿y. eBook. Pdf (31.99z)
Zbiór gier i zabaw motywacyjnych dla zespo³ów (109.65z)
Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w ma³ej firmie w Polsce. eBook. Mobi (29.90z)
Budowanie zespo³u (33.92z)
Obud¼ swoj± kreatywno¶æ. Jak aktywowaæ twórczy potencja³ umys³u (34.90z)
Bieszczady. Beskid Niski. Wydanie 1 (29.90z)
Zyskaj na czasie. Quick Response Manufacturing - innowacyjna metoda zarz±dzania przedsiêbiorstwem (59.42z)
Konflikty miêdzy lud¼mi (55.17z)
Plan kont z komentarzem wed³ug ustawy o rachunkowo¶ci i MSSF. RFK901 (304.50z)
Biblia e-biznesu (99.00z)
Geografia ekonomiczna (58.65z)
Przewodnik praktycznego zarz±dznia (45.00z)
Zarz±dzanie w XXI wieku (50.15z)
Word 2007 PL. Pierwsza pomoc (9.69z)
Innowacyjno¶æ przedsiêbiorstw a systemy zarz±dzania jako¶ci± (59.00z)