e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Quick


Wzorowe negocjacje. Nie wpadaj w pu³apki i osi±gaj cel

Thomas Wieke
cena: 19.90 z
Data wydania: 2008-06-30
stron: 104, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl

Optymistyczne rokowania podczas negocjacji

 • Do biegu, gotowy, start! Mistrzowskie przygotowania do pertraktacji
 • We w³a¶ciwym miejscu, w odpowiednim czasie. Dba³o¶æ o klimat negocjacji
 • A mia³o byæ tak piêknie. Zwalczanie b³êdów otwarcia i nieporozumieñ
 • Dalej nie idê! Pojawianie siê blokad negocjacyjnych
 • Generalny biorca, generalny dawca. D±¿enie do sukcesu obu stron

Warunki do negocjacji

Bez wzglêdu na to, czy Twoim sto³em negocjacyjnym jest biurko w pracy, ³awa w pokoju konferencyjnym, domowy blat w kuchni, toaletka Twojej dziewczyny - odnajd¼ przy nim odpowiednie dla siebie miejsce i stanowczo d±¿ do konsensusu. Z du¿ym naciskiem na w³asn± satysfakcjê, ale nie zapominaj±c tak¿e o pozytywnych relacjach z oponentem. Pamiêtaj, ¿e negocjowaæ nale¿y zawsze. Je¶li startujesz z pozycji si³y, ³atwo mo¿esz dyktowaæ warunki. Je¶li jednak masz niewiele do zaoferowania - czy mo¿esz du¿o straciæ?
Naucz siê u¿ywaæ odpowiedniego tonu przy ró¿nych typach rozmów. Æwicz swoj± si³ê przekonywania i nigdy nie zapominaj o gruntownym przygotowaniu siê do spotkania - stanowi ono a¿ 90% Twojego sukcesu! Rozgryzaj klientów, pertraktuj z dostawcami, udowadniaj w miejscu pracy swoje zdolno¶ci negocjacyjne. Poznaj te¿ zaskakuj±co proste, a niezwykle skuteczne wskazówki i triki:
 • metodê "na lito¶æ",
 • sposób Columbo,
 • manipulowanie wyrzutami sumienia,
 • upart± taktykê Syzyfa,
 • perfidny szanta¿,
 • naci±ganie na ¶wiadczenia i deklaracje,
 • rozmowê sonduj±c±,
 • negocjacje bez negocjacji.


Cena: 19.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Sprzeda¿

Potê¿na sprzeda¿ - nieznane strategie sukcesu (29.00z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe (37.00z)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedaæ wiêcej i dro¿ej (34.00z)
Wychodz±c od NIE. Negocjacje dla twardzieli takich jak Ty (47.00z)
Manifest Wikingów. Sekrety sukcesu skandynawskiego biznesu (29.60z)
Zrêczno¶æ ust. Hipnotyczna sprzeda¿ i negocjacje (47.00z)
Mistrz sprzeda¿y (31.99z)
Sprzeda¿ prowokacyjna. Zostañ mistrzem uwodzicielskiej komunikacji (27.92z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Zarz±dzanie zespo³em handlowym (29.00z)
Efektywna sprzeda¿. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Uwodzicielska sprzeda¿. Wykorzystaj atuty kobieco¶ci, by sprzedaæ wiêcej i skuteczniej (24.90z)
Sekretny jêzyk biznesu. Rozszyfruj ka¿dego w 3 sekundy (39.00z)
Sztuka sprzeda¿y (23.20z)
Biblia handlowca. Najbogatsze ¼ród³o wiedzy o sprzeda¿y (59.00z)
Wszyscy jeste¶my sprzedawcami! (24.00z)
Handlowanie to gra (55.00z)
Przepis na sprzeda¿. Wydanie II rozszerzone (39.00z)
Relacje z klientem. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00z)
Pozyskiwanie nowych klientów. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)

Pozostae z kategorii: Biuro i praca

My¶l i bogaæ siê. Jak zrealizowaæ ambicje i osi±gn±æ sukces (39.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna (29.90z)
Twoje emocjonalne ja. Jak podnie¶æ swoje EQ (23.20z)
Okres próbny. Jak przekonaæ do siebie pracodawcê (2.00z)
Jak wykorzystaæ internet w poszukiwaniu pracy' (20.93z)
Sztuka wojny. Sztuka planowania kariery (29.90z)
Nauki Barona (33.00z)
Przyspieszony kurs rozwoju osobistego (59.00z)
Motywacja bez granic (29.90z)
B±d¼ asertywny. Jak doj¶æ do g³osu i zaznaczyæ swoj± obecno¶æ (19.90z)
Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Æwiczenia (18.99z)
B±d¼ swoim guru. Droga do osobistego i zawodowego o¶wiecenia (34.90z)
Strategia ostra jak pepperoni (27.00z)
Excel w biurze i nie tylko (29.00z)
Trudni ludzie. Przetrwanie i rozwój bez zamordowania w³asnego szefa (27.00z)
Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie (27.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. AUDIOBOOK (49.00z)
Jak pisaæ dobre e-maile (15.92z)
Psychologia szefa. 17 ¶miertelnych b³êdów szefa (97.00z)
Access w biurze i nie tylko (47.00z)

Pozostae z serii: Quick

33 rady jak przeprowadziæ udan± prezentacjê (14.90z)
Empowerment. Jak zwiêkszaæ zaanga¿owanie pracowników (19.90z)
Jak radziæ sobie ze stresem (19.90z)
Podejmowanie trafnych decyzji. (19.90z)
Skuteczne zarz±dzanie projektami (19.90z)
Biznes rodzinny (19.90z)
Jak skutecznie negocjowaæ. eBook (19.90z)
B±d¼ pewny siebie. eBook (19.90z)
Nie przep³acaj. Poradnik konsumenta - jak negocjowaæ najlepsze warunki (22.68z)
33 rady jak dbaæ o klienta. Budowanie trwa³ych kontaktów handlowych (19.90z)
Poznaj swoj± warto¶æ. eBook (19.90z)
¯ycie w stresie. Jak okie³znaæ lêki (14.90z)
Twoje podej¶cie do pieniêdzy. Czy zachowujesz siê tak, jak wszyscy inni' (19.90z)
Jak napisaæ CV i zdobyæ pracê (24.90z)
Efektywne zarz±dzanie czasem. eBook (19.90z)
Niezbêdnik karierowicza, czyli jak zrobiæ b³yskotliw± karierê w wielkim mie¶cie (34.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna (29.90z)
B±d¼ asertywny. Jak doj¶æ do g³osu i zaznaczyæ swoj± obecno¶æ (19.90z)
Okres próbny. Jak przekonaæ do siebie pracodawcê (2.00z)
Techniki pokonywania problemów (19.90z)