e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Alchemia sprzeda¿y, czyli jak skutecznie sprzedawaæ produkty, us³ugi, pomys³y i wizerunek samego siebie. Handlowanie to gra

Konrad Pankiewicz, Wojciech Haman, Jerzy Gut
cena: 79.00 z
Data wydania: 2008-01-10
stron: 520 (256+264), miêkka oprawa, format: A5

wicej na stronie onepress.pl
>> Mo¿esz kupiæ osobno:
Alchemia sprzeda¿y, czyli jak skutecznie sprzedawaæ produkty, us³ugi, pomys³y i samego siebie

Handlowanie to gra

Jak przekszta³ciæ ka¿dy zawodowy kontakt w handlowe z³oto?

Handlowanie to sztuka zadowolenia klienta bez ulegania jego wygórowanym ¿±daniom. Do ka¿dego klienta prowadzi jaka¶ droga, tylko nie zawsze handlowcy maj± odwagê na ni± wkroczyæ.
W dzisiejszych czasach Twój sukces zale¿y w znaczniej mierze od jako¶ci relacji, które potrafisz zbudowaæ. Je¶li podczas rozmowy z klientem zdo³asz stworzyæ niæ sympatii i zaufania, wówczas realizacja Twoich celów sprzeda¿owych nagle okazuje siê niezwykle prosta i przyjemna. Czy chcia³by¶, by Twoja praca przynosi³a zarówno pieni±dze, jak i pe³ne zadowolenie? Zastanów siê:
  • Z jakim handlowcem chcia³by¶ rozmawiaæ?
  • Co chcia³by¶ od niego us³yszeæ?
  • Jaki musia³by byæ, aby¶ chcia³ z nim wspó³pracowaæ?
Wiedz, ¿e niewielu handlowców zadaje sobie trud poszukiwania odpowiedzi na te pytania. A to tylko pocz±tek drogi doskonalenia, na jak± wejdziesz, kiedy zaczniesz czytaæ tê ksi±¿kê i ch³on±æ praktyczne rady w niej zawarte.

Obie ksi±¿ki zawieraj± p³yty VCD lub CD z zawartymi szkoleniami z zakresu komunikacji, negocjacji i trików handlowych.


Cena: 79.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Mistrz sprzeda¿y. eBook. Mobi (31.99z)
Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. Mobi (19.90z)
Perswazja. Droga do osi±gania celów (27.90z)
Wino. Praktyczny poradnik (29.00z)
Potrz±¶nij pude³kiem. Ma³a ksi±¿ka dla wielkich ludzi. eBook. ePub (26.90z)
Haker umys³ów. eBook. Pdf (23.90z)
Szefologia. Instrukcja obs³ugi prze³o¿onych (34.90z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych. eBook. Mobi (31.99z)
Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie. eBook. PDF (35.90z)
Przyci±ganie bogactwa. ¯ycie w pe³nej harmonii ze ¶wiatem (42.90z)
Najmocniejsze ogniwo. Jak staæ siê niezast±pionym zawsze i wszêdzie (47.00z)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ciê s³uchali (34.90z)
Wszystko mo¿na narysowaæ! Wykorzystanie my¶lenia wizualnego w biznesie (39.92z)
Wstrêtni mê¿czy¼ni. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (31.99z)
Igrzyska ¶mierci i filozofia. Rzecz o podgl±dactwie (22.68z)
Gra na gitarze. Patrz i ucz siê! (49.00z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (59.00z)
Zarz±dzanie w mediach (49.00z)
Xingu Rzeka wolnych Indian (19.64z)

Pozostae z serii: Inne

Pakiet. Si³a pozytywnego zarz±dania (149.90z)
Marketing Teoria i przyk³ady (44.55z)
Pu³apki small biznesu. 133 mity, które niszcz± Twoj± firmê. (12.90z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Makroekonomia Podrêcznik europejski (72.17z)
Popkultura dla blondynek (19.92z)
Król biurowej klasy ¶redniej (11.90z)
Zarz±dzanie projektami informatycznymi dla praktyków (29.90z)
Zachowaj twarz. Jak k³amaæ, oszukiwaæ i manewrowaæ w trudnych sytuacjach (24.90z)
Filozofia I-Cing w zarz±dzaniu (33.15z)
Mierz wysoko. Manifest (29.00z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (29.00z)
Psychologia dla trenerów. Szkolenia (65.00z)
Wspomaganie zarz±dzania projektami informatycznymi. Poradnik dla mened¿erów (57.00z)
Chiny wschodnie. Pekin i Szanghaj. W kraju smoków, jedwabiu i herbaty. Wydanie 1 (69.90z)
Mount everest biznesu (49.00z)
W³adca czasu, czyli skuteczne zarz±dzanie w³asnym ¿yciem. eBook. Pdf (19.90z)
Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów. eBook. Pdf (31.99z)
Zagadki wzostu gospodarczego (64.00z)
E-learning Tajniki edukacji na odleg³o¶æ (41.65z)