e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Czas na e-biznes

Wojciech Kyciak, Karol Przeliorz, Piotr Majewski
cena: 74.00 z
Data wydania: 2008-01-10
stron: 672 (280+392), miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie onepress.pl
>> Mo¿esz kupiæ osobno:
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy

Czas na e-biznes

Rozpocznij dzia³alno¶æ handlow± w internecie

Internet zmieni³ oblicze dzia³alno¶ci handlowej. Sklepy internetowe, tañsze w utrzymaniu od tradycyjnych placówek, zaczê³y wyrastaæ jak grzyby po deszczu. Wiele z nich przetrwa³o i obecnie przynosz± ogromne zyski, ale inne b³yskawicznie upad³y. Dlaczego? Co sprawi³o, ¿e pomys³odawcy niektórych przedsiêwziêæ eCommerce dorobili siê fortun, a inni stanêli na skraju bankructwa? ¬le dobrana oferta? Brak promocji? To tylko niektóre powody. Zak³adaj±c sklep internetowy, mo¿na pope³niæ sporo b³êdów i tym samym zaprzepa¶ciæ szansê na odniesienie sukcesu.
Dziêki ksi±¿ce "Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy" dowiesz siê, jak unikn±æ tych b³êdów i jak czerpaæ zyski z handlu elektronicznego. Znajdziesz tu wskazówki dotycz±ce doboru oprogramowania, organizacji sklepu i promowania przedsiêwziêcia. Poznasz zasady funkcjonowania programów partnerskich, ustalania strategii cenowych i rozwi±zywania problemów logistycznych. Nauczysz siê korzystaæ z najtañszych i wyj±tkowo skutecznych form reklamy online. Dowiesz siê tak¿e, jak promowaæ sklep i pozycjonowaæ go w wyszukiwarkach internetowych.
 • Oprogramowanie sklepu - rozwi±zania gotowe i tworzone na zlecenie klienta
 • Projekt graficzny sklepu internetowego
 • Zasady nawigacji w sklepie internetowym
 • Proces zamawiania produktów
 • Regulamin sklepu
 • Marketing w sklepie internetowym
 • Programy partnerskie
 • Reklamowanie sklepu
 • P³atno¶ci i obs³uga klienta
 • Wysy³ka towaru

Jak my¶lisz, ile mo¿na zarobiæ na stronie www?

Najlepsz± rekomendacj± ksi±¿ki "Czas na e-biznes" jest sukces jej autora. W 2000 roku wyda³ on pierwszy numer magazynu CzasNaE-Biznes. Do dzi¶ kr±g odbiorców tego pisma poszerzy³ siê ponad trzystukrotnie - ze 150 do blisko 50 000 czytelników. Piotr Majewski doradza tysi±com Polaków, jak tworzyæ rentowne serwisy internetowe. Wskazuje im nowe metody zarabiania przez sieæ - wspó³pracê z du¿ymi serwisami www, e-mailing oraz prowadzenie pasa¿y i aukcji internetowych. W tej ksi±¿ce Majewski prezentuje solidn± wiedzê o e-biznesie poszerzon± o wnioski zebrane przez setki ludzi, którzy skorzystali z jego do¶wiadczenia... i nie¼le na tym zarobili. Je¶li jeste¶ cz³owiekiem czynu, gotowym po³±czyæ swój pomys³, czas i pracê w jeden udany projekt e-biznesu, ta ksi±¿ka jest dla Ciebie.
Dowiesz siê z niej, jak:
 • pozycjonowaæ stronê www w wyszukiwarkach,
 • stosowaæ outsourcing (czyli co zleciæ na zewn±trz przy zak³adaniu e-biznesu),
 • tworzyæ nag³ówki, has³a i nazwy produktów w sieci,
 • zaplanowaæ tre¶æ merytoryczn± i oprawê wizualn± strony www,
 • redagowaæ skuteczne e-maile reklamowe,
 • kupowaæ i stosowaæ bazy adresowe.

Niech Twój e-biznes zarabia na Ciebie!Cena: 74.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing i zarz±dzanie

Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! (37.00z)
Harvard Business Review. Spo³eczna odpowiedzialno¶æ przedsiêbiorstw (69.00z)
Strategia zrównowa¿onego wzrostu dla Twojej firmy. Czê¶æ I: Strategia wzrostu w erze zmian, Czê¶æ II: Globalna ekspansja i nowe modele dzia³alno¶ci (71.20z)
Sto niekonwencjonalnych strategii. Zasady sztuki wojennej (39.00z)
Godzina dziennie z e-mail marketingiem (59.00z)
Kryzys. Pozytywne skutki negatywnych zmian (27.00z)
Wykorzystaj to! Sprawdzone pomys³y dla marketingu (37.00z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu (37.00z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie (49.00z)
Kobiecy styl zarzadzania (34.90z)
Reklama p³ynie prosto z serca. Sekret natchnionego marketingu (39.00z)
Excel. Analiza danych biznesowych (44.00z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone (27.30z)
Daj siê poznaæ od najlepszej strony. Krótki kurs autopromocji i lansu (34.90z)
Psychologia przywództwa (47.00z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (twarda oprawa) (57.00z)
Hipnotyczny marketing. Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu. (69.00z)
Nauki Barona (33.00z)
Biznesplan w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (27.30z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Strategia konfliktu (59.00z)
The Power to Be Your Best! Jak odnale¼æ to, czego naprawdê w ¿yciu pragniesz... i dostaæ to (44.90z)
Jak zwyciê¿aæ w pracy (37.40z)
Czego naprawdê chc± inwestorzy (54.54z)
Wyst±pienia publiczne w biznesie. Warsztaty (157.60z)
Trening intelektu. Wyæwicz pamiêæ, koncentracjê i kreatywno¶æ w 31 dni. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (29.90z)
Przewodnik praktycznego zarz±dznia (45.00z)
E-przyjaciele. Zobacz, co media spo³eczno¶ciowe mog± zrobiæ dla Twojej firmy (37.89z)
Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz. eBook. Pdf (29.90z)
Mikroekonomia Kurs ¶redni ujêcie nowoczesne (63.67z)
ECDL Modu³ 2 U¿ytkowanie komputerów (32.68z)
Dlaczego mnie nie rozumiecie' Poznaj osiem barier w komunikacji i pokonaj je. eBook. Mobi (22.90z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim. eBook. Pdf (26.90z)
Haker umys³ów (12.90z)
Marketing to dzia³a. Sprawdzone sposoby na wypromowanie twojej firmy (59.00z)
Elastyczno¶æ zatrudnienia w organizacji (49.94z)
Skaner Marki. Zbuduj grupê regularnych klientów (22.79z)
Zarz±dzanie procesami w przedsiêbiorstwie (40.00z)
Analiza formacji w wykresach gie³dowych (63.75z)