e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Exclusive


Zarz±dzanie czasem. Osobisty mentor - Harvard Business School Press

Harvard Business School Press, Melissa Raffoni
cena: 24.90 z
Data wydania: 2007-07-04
stron: 128, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie onepress.pl

Profesjonalne odpowiedzi na codzienne wyzwania zawodowe

  • Ustalanie priorytetów
  • Organizacja przestrzeni
  • Koncentrowanie siê na zadaniu
  • Umiejêtny podzia³ obowi±zków
Wszyscy cierpimy na brak czasu. Pracujemy coraz wiêcej, ¶pimy coraz mniej, a mimo to wci±¿ nie nad±¿amy z wykonywaniem swoich obowi±zków. Dlaczego tak siê dzieje? Brakuje nam umiejêtno¶ci kszta³towania czasu i zarz±dzania nim. Nie potrafimy skupiæ siê na wykonywanej pracy i nie jeste¶my wystarczaj±co zdyscyplinowani. Na szczê¶cie organizacja pracy to nic trudnego. Wystarczy przygotowaæ dobry plan dzia³ania i trzymaæ siê go punkt po punkcie. Z tej ksi±¿ki dowiesz siê, jak to zrobiæ.
  • Naucz siê nadawaæ swoim obowi±zkom jasne priorytety.
  • Poznaj skuteczne narzêdzia planowania czasu i tworzenia rozk³adu zajêæ.
  • Dowiedz siê, jak realizowaæ wiêcej zadañ w krótszym czasie.
Ksi±¿ki z serii "Osobisty Mentor" s± szybkimi i niezawodnymi ¼ród³ami informacji, pokazuj±cymi, jak stawiaæ czo³a codziennym wyzwaniom zawodowym. Zawieraj± wiele praktycznych wskazówek, podpowiedzi oraz przyk³adów pomagaj±cych Czytelnikowi zidentyfikowaæ jego najmocniejsze strony i najwiêksze s³abo¶ci. W biurze, na zebraniu czy w domu - te niewielkie przewodniki oferuj± szybk± i profesjonaln± pomoc w rozwi±zywaniu problemów.


Cena: 24.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Rozwój kompetencji osobistych

1001 sposobów na przejmowanie inicjatywy w pracy (39.00z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê. Wydanie II (49.00z)
Grzeczne dziewczynki nie awansuj±. 101 b³êdów pope³nianych przez kobiety, które nie¶wiadomie niszcz± w³asn± karierê (29.49z)
Genotyp przedsiêbiorcy, czyli DNA sukcesu (37.60z)
B±d¼ kreatywny i pomys³owy (19.90z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (18.95z)
Harvard Business Review. Kobiety i biznes (55.20z)
Motywacja bez granic (29.90z)
My¶l i bogaæ siê. Jak zrealizowaæ ambicje i osi±gn±æ sukces (39.90z)
Sztuka rozpoczynania (37.00z)
Jak zyskaæ uznanie szefa i odnie¶æ sukces w pracy (19.90z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (29.00z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie samym sob± (69.00z)
Grzeczne dziewczynki siê nie bogac±. 75 b³êdów, które utrudniaj± kobietom osi±gniêcie niezale¿no¶ci finansowej (27.00z)
Zapanowaæ nad czasem. Jak efektywnie pracowaæ, by mieæ czas na wszystko (44.90z)
Wielkie muuu. Nie musisz byæ perfekcyjny - masz byæ nadzwyczajny (34.90z)
Doceniæ siebie i w³asn± warto¶æ (29.00z)
Intensywny kurs przywództwa. Szybki program rozwoju zdolno¶ci przywódczych (27.00z)
¯ycie w stresie. Jak okie³znaæ lêki (14.90z)
Poznaj swoj± warto¶æ. eBook (19.90z)

Pozostae z serii: Exclusive

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego (69.00z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie (49.00z)
Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady s± proste (77.00z)
Toksyczni ludzie. Jak z nimi wspó³pracowaæ (34.90z)
Faktoring w teorii i w praktyce. Wydanie III - rozszerzone i zaktualizowane (39.90z)
Kierowanie lud¼mi. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (34.90z)
Prowadzenie spotkañ biznesowych. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (24.90z)
Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku. Plan dzia³ania (39.20z)
HIPERswazja, czyli jak pisaæ zabójczo skuteczne teksty reklamowe (24.90z)
Zarz±dzanie jako¶ci±. Teoria i praktyka. Wydanie II (69.00z)
Oswoiæ bessê, czyli inwestowanie na rynku nied¼wiedzia (53.60z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW (47.00z)
Przedstawiciel SuperJa (3.00z)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy (49.00z)
Mistrzowskie prezentacje slajdowy poradnik mówcy doskona³ego (34.90z)
Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów (34.90z)
Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyæ umys³ klienta' (34.90z)
Sztuka stosowania NLP w grupie. Ja, mój zespó³ i ja (26.40z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu (69.00z)
Klient, którego musisz mieæ. 7 kroków do zdobycia klienta, jakiego jeszcze nie posiadasz (37.00z)