e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne


Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzeda¿y

Wojciech Próchnicki
cena: 59.00 z
Data wydania: 2012-03-01
stron: 168, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie onepress.pl

Piêtna¶cie genialnie prostych rozwi±zañ trudnych problemów!

Nie taki Excel straszny. A jaki przydatny!

Czy mo¿na wyobraziæ sobie dzi¶ pracê ksiêgowego, pracownika dzia³u controllingu albo finansów bez Excela? Oczywi¶cie! W koñcu kiedy¶ komputerów nie by³o, a ludzie liczyli, podsumowywali i porównywali dane na liczydle oraz w zeszytach. Zatem mo¿na. Tylko po co, skoro program komputerowy zrobi to szybciej, sprawniej i w dodatku bezb³êdnie?! Trudne i czasoch³onne zadania Excel pozwala wykonaæ w kilka minut - pod warunkiem, ¿e u¿ytkownik wie, czego potrzebuje, i potrafi na podstawie programu zbudowaæ odpowiednie narzêdzia.
Ksi±¿ka Wojciecha Próchnickiego jest skierowana do pracowników dzia³u finansów, controllingu i ksiêgowo¶ci. Wyja¶nia mo¿liwo¶ci pracy z Excelem na przyk³adach, omawiaj±c piêtna¶cie ró¿nych przypadków i problemów, z którymi mo¿e spotkaæ siê osoba pracuj±ca w tych obszarach. Zakres tematyczny omawianych przyk³adów jest bardzo szeroki - od prostego wiekowania nale¿no¶ci po budowê graficznej prezentacji sprzeda¿y na mapie Polski wed³ug województw czy te¿ prognozowanie sprzeda¿y sezonowej przy u¿yciu trendu liniowego.
Ka¿dy rozdzia³ zawiera:
  • zdefiniowanie celu;
  • opis problemu;
  • konkretne narzêdzia, pomocne w danym przypadku.


Wojciech Próchnicki posiada do¶wiadczenie jako specjalista ds. controllingu i raportowania oraz analityk finansowy w miêdzynarodowych korporacjach. Praca w dzia³ach finansowych i controllingu w ró¿nych firmach, po³±czona z wiedz± z zakresu u¿ywania narzêdzi Microsoft Office, pozwala mu na przedstawienie praktycznych przyk³adów, a tak¿e rozwi±zañ problemów, z którymi spotykaj± siê pracownicy tych dzia³ów. Jako trener pracuje od ponad trzech lat. G³ówn± tematyk± prowadzonych szkoleñ jest zastosowanie Excela, Accessa oraz VBA do usprawniania procesów biznesowych w firmie oraz automatyzowania pracy dzia³ów controllingu i finansów.


Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Teoria wszystkiego, czyli krótka historia wszech¶wiata (29.00z)
Jak zarobiæ na funduszach. Praktyczny przewodnik dla inwestuj±cych. eBook. Mobi (27.00z)
ZUS, L4, PIT. Co powiniene¶ wiedzieæ o wynagrodzeniach pracowniczych. eBook. Mobi (34.90z)
Kobiety wol± uwodzicieli. Jak je zdobywaæ? (49.00z)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II. eBook. Pdf (44.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady samodoskonalenia. eBook. Mobi (31.99z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych . eBook. ePub (27.90z)
Gdyby g³upota mia³a skrzyd³a. Najs³ynniejsze katastrofy marketingu hi-tech. Wydanie drugie (45.60z)
Asertywno¶æ na co dzieñ (22.78z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej. eBook. Mobi (31.99z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza. eBook. Pdf (19.95z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu. eBook. Mobi (29.90z)
Kariera pod kontrol±. Jak zmieniæ swoje ¿ycie zawodowe na lepsze. eBook. Pdf (21.99z)
Przedmiot po¿±dania. Jak byæ silnym mê¿czyzn±, którego pragn± kobiety (29.00z)
Google Website Optimizer. Przewodnik (59.00z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. Pdf (47.00z)
Czytaj dwa razy szybciej!. eBook. Mobi (23.90z)
Zen prezentacji - pomys³y i projekty. Jasne zasady i techniki tworzenia doskona³ych prezentacji (49.90z)
Szko³a twórczego pisania. Jak zostaæ autorem bestsellerowych powie¶ci (32.90z)
Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie (13.90z)

Pozostae z serii: Inne

Jednominutowy Negocjator. Proste sposoby na korzystniejsze kontrakty. eBook. Mobi (22.90z)
Zarz±dzanie projektami IT (49.90z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem. eBook. Pdf (31.99z)
Jak korzystaæ z ekspertów zewnêtrznych (38.25z)
Sztuka wiza¿u. Podrêcznik atrakcyjnej kobiety (57.00z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego) (22.10z)
Dobre przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu (109.65z)
Ego-rcyzmy. Poznaj, czym jest i jak dzia³a ego (13.90z)
Niemiecki dla bystrzaków (39.00z)
Tablice informatyczne. MS Excel 2007 PL. Funkcje (12.90z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (14.90z)
Jeste¶ start-upem. Buduj swoj± przysz³o¶æ, inwestuj w siebie i realizuj siê zawodowo (39.90z)
Litwa, £otwa i Estonia. Ba³tycki ³añcuch. Wydanie 4 (39.90z)
Si³a kobieco¶ci (38.02z)
Legalny doping emocjonalny. eBook. ePub (19.90z)
Kim chcesz byæ' Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie. eBook. Pdf (23.90z)
PreZENter bez tajemnic. Naga prawda o sile s³owa i mocy slajdów (39.90z)
Motywacja pod lup±. Praktyczny poradnik dla szefów (41.30z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. eBook. Pdf (29.90z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! eBook. Pdf (29.90z)